കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ഇലക്ഷന്‍ 2020

കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-2020 പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. കാണുവാനായി ഇവിടെ Click ചെയ്യുക.

കോടോം ബേളൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2020 ഇലക്ഷൻ കരട് വോട്ടർപട്ടിക 20.01.2020 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.


റിപ്പബ്ലിക് ദിനാചരണം

കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 70-ാം റിപ്പബ്ലിക്ക് ജനപ്രതിനിധികളും ജീവനക്കാരും ചേര്‍ന്ന് പഞ്ചായത്ത് കോമ്പണ്ടില്‍ വൃക്ഷത്തൈ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് ആചരിക്കുന്നു.

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി ഉദ്ഘാടനവും, അനുവാദ പത്ര വിതരണവും

life4

2018-19 വര്‍ഷത്തെ വികസന സെമിനാര്‍

vi21

vikasanam1-13

കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ 2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ വികസന സെമിനാര്‍ കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അംഗം ശ്രീമതി.ഇ.പത്മാവതി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.