ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 പി.പി രാജന്‍ സെക്രട്ടറി
2 വേണുഗോപാലന്‍ നായര്‍ അസി. സെക്രട്ടറി
3 അനില്‍കുമാര്‍ പി ഹെഡ് ക്ളര്‍ക്ക്
4 ശ്രീകുമാര്‍ അക്കൌണ്ടന്റ്
5 ജംഷീറലി കെ.ടി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 മിനി വി സി സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 വ്രിജില സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ജിനീഷ് കെ.ടി ക്ലര്‍ക്ക്
9 രൂപേഷ് ക്ലര്‍ക്ക്
10 നാസര്‍ കെ ക്ലര്‍ക്ക്
11 ക്ലര്‍ക്ക്
12 ബഷീര്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
13 മുഹമ്മദ് അഷറഫ് ഡ്രൈവര്‍
14 വേലായുധന്‍ പി.ടി.എസ്
15 ഗീത. പി പി.ടി.എസ്
16 പാത്തുമ്മ എ.പി പി.ടി.എ
17 അജ്‍നാസ് എം.പി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് (ഐ.ടി)
18 മുസ്തഫ സി.എച്ച് അസി. എഞ്ചീ. എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
19 രജിത പി.എം ഓവര്‍സിയര്‍, എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
20 ഉഷ ഓവര്‍സിയര്‍, എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
21 ഷാജു.ഇ.എം ക്ലര്‍ക്ക് എല്‍.എസ്.ജി.ഡി
22 റാസിഖ് ഇ എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എ അക്രഡിറ്റഡ് എഞ്ചിനീയര്‍
23 ഷിനോദ് വി.ടി എം.ജി.എന്‍.ആര്‍.ഇ.ജി.എ അക്കൌണ്ടന്റ് കം ഡി.ഇ.ഒ