പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോഴിക്കോട്
ബ്ളോക്ക്

:

കുന്ദമംഗലം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

29.81 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

16

ജനസംഖ്യ

:

21242
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10529
സ്ത്രീകള്‍

:

10713
ജനസാന്ദ്രത

:

713
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1017
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

93.39
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

96.67
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90.19
Source : Census data 2001