2014-15 വര്‍ഷത്തില്‍ ഡി&ഒ ലൈസന്‍സ് അനുവദിച്ച ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക.