കോടശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

beneficiary-list-17-18-

മഹാത്മഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീമ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി

mgnreg

ലൈഫ്മിഷന്‍- അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ്

നോട്ടീസ്
life- പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്
life-പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നവര്‍ ( വസ്തുവും വീടും ഇല്ലാത്തവര്‍)
life-rejected-proceedings
life-നിരസിച്ച അപേക്ഷകള്‍
കരട് പട്ടികയില്‍ നിന്നും നിരസിച്ച അപേക്ഷകള്‍

കോടശ്ശേരി -ഓഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍

kodassery-office-order-final-as-on-118

ആശ്രയ-രണ്ടാംഘട്ട ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

ആശ്രയ-രണ്ടാംഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍-സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി

നോട്ടീസ്

വിജ്ഞാപനം

ഭവനരഹിത സാധ്യതപട്ടിക

ഭൂരഹിത സാധ്യതപട്ടിക

അപേക്ഷ ഫോം

വോട്ടര്‍പട്ടിക

വോട്ടര്‍പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്-2015-16 & 16-17

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 16-17

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

ഭക്ഷ്യഉപദേശക സമിതി

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയര്‍മാനും താലൂക്ക് സപ്ളൈ ഓഫീസര്‍ കണ്‍വീനറുമായി  പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ ഉപദേശക വിജിലന്‍സ് സമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവായി. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍, അസംബ്ളിയില്‍ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയകക്ഷി  പ്രതിനിധികള്‍, റേഷനിങ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലീഗല്‍ മെട്രോളജി, റവന്യൂ, ആരോഗ്യം, പഞ്ചായത്ത്, പൊലീസ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികള്‍ സമിതി അംഗങ്ങളാണ്.രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്ന് റേഷന്‍വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.

Older Entries »