2019-20-ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്- പട്ടിക

gramasabha-list-1
gramasabhalist-2
gramasabha-3

gramasabha-4
gramasabha-5
gramasabha-6
gramasabha-7
gramasabha-8
gramasabha-9
gramasabha-10
gramasabha-11

തൊഴില്‍രഹിതവേതനം-ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ്

കോടശ്ശേരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017-18

beneficiary-list-17-18-

ലൈഫ്മിഷന്‍- അപ്പീല്‍ ലിസ്റ്റ്

നോട്ടീസ്
life- പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തേണ്ട ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്
life-പുതുതായി ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നവര്‍ ( വസ്തുവും വീടും ഇല്ലാത്തവര്‍)
life-rejected-proceedings
life-നിരസിച്ച അപേക്ഷകള്‍
കരട് പട്ടികയില്‍ നിന്നും നിരസിച്ച അപേക്ഷകള്‍

കോടശ്ശേരി -ഓഫീസ് ഓര്‍ഡര്‍

kodassery-office-order-final-as-on-118

ആശ്രയ-രണ്ടാംഘട്ട ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

ആശ്രയ-രണ്ടാംഘട്ടം ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ലൈഫ് മിഷന്‍-സമ്പൂര്‍ണ്ണ പാര്‍പ്പിട പദ്ധതി

നോട്ടീസ്

വിജ്ഞാപനം

ഭവനരഹിത സാധ്യതപട്ടിക

ഭൂരഹിത സാധ്യതപട്ടിക

അപേക്ഷ ഫോം

വോട്ടര്‍പട്ടിക

വോട്ടര്‍പട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്-2015-16 & 16-17

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 16-17

ജനപ്രതിനിധികള്‍

ജനപ്രതിനിധികള്‍

Older Entries »