ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16 (1)21314

AFS & ADMINISTRATIVE REPORTS 2012-13 TO 2014-15

administravive-report-13-141afs-12-13-22afs-12-132balance-12-13-12balance-12-13-22balance-12-13-32balance-12-13-33balance-13-14-12balance-13-14-22balance-13-14-32balance-14-15-12balance-14-15-22balance-14-15-32form312incom-expd-12-13-11incom-expd-12-13-1-21incom-expd-13-14-11incom-expd-13-14-1-21incom-expd-14-15-11incom-expd-14-15-1-21rp-13-14-11rp-13-14-21rp-14-15-11rp-14-15-21trial-balance-12-13-11trial-balance-13-14-11trial-balance-14-15-11

പഞ്ചയാത്ത് വിഭജനം ഭൂപടം

kodencheri-after-proposed-delimitationnellippoyil-after-proposed-delimitationkodencherinellippoyil

പഞ്ചായത്ത് വിഭജനം കരട് വിഞ്ജാപനം

<a href=’http://lsgkerala.in/koanx-1anexture-4-nellipoyilanexture-2dancherypanchayat/files/2015/06/anexture-4-kodenchery.pdf’>anexture-4-kodencheryanx2anx1

ആക്ഷേപങ്ങള്‍ 15/06/2015 ന് മുന്‍പായി ഡിലിമിറ്റേഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ സെക്രട്ടറി / ജില്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മുന്‍പാകെ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്

Voters List

മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് Slect ചെയ്ത് -Right Click ചെയ്ത് Select Go To https://drive.google.com/folderview? എന്ന Option Select ചെയ്യുക