പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോഴിക്കോട്
ബ്ളോക്ക്     

:

കുന്ദമംഗലം
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

102.58ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

21

 
ജനസംഖ്യ

:

32996
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

16663
സ്ത്രീകള്‍

:

16333
ജനസാന്ദ്രത

:

322
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

980
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

92.24
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

94.39
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

90.05
Source : Census data 2001