ആട് വിതരണം - എസ്.ടി.

ആട് വിതരണം (എസ്.സി.)

ഇടവിളകൃഷി വികസനം വനിത

എസ്.സി. വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട ബിരുദം,ബിരുദാനന്തര ബിരുദം,പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം

കശുമാവിന്‍ തൈ വിതരണം

ക്ഷീരഗ്രാമം - എസ്.സി.

കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ്