വാര്‍ഡ് 10/733
പേരും വിലാസവും മാത്യു എ.എസ്. ഒറ്റപ്പ്ലാക്കല്‍
ലൈസന്‍സ് നമ്പര്‍ 1/17-18
കച്ചവടം റസ്റ്റോറന്‍റ്/ലോഡ്ജ്
വാര്‍ഡ് 10/165 ബി
പേരും വിലാസവും സന്തോഷ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എഴുത്തുപുരയ്ക്കല്‍
ലൈസന്‍സ് നമ്പര്‍ 17/17-18
കച്ചവടം റസ്റ്റോറന്‍റ്