മുകളില്‍ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് Slect ചെയ്ത് -Right Click ചെയ്ത് Select Go To https://drive.google.com/folderview? എന്ന Option Select ചെയ്യുക