Beneficiary List 2018-19

Beneficiary lidt 2018-19Beneficiary lidt 2018-19

Beneficiary list 2017-18

ആട് വിതരണം - എസ്.ടി.

ആട് വിതരണം (എസ്.സി.)

ഇടവിളകൃഷി വികസനം വനിത

എസ്.സി. വിഭാഗത്തില്‍പെട്ട ബിരുദം,ബിരുദാനന്തര ബിരുദം,പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം

കശുമാവിന്‍ തൈ വിതരണം

ക്ഷീരഗ്രാമം - എസ്.സി.

കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജിംഗ്

Budget Report 2017-18

budget-2017-18-11budget-2017-18-22budget-2017-18-31budget-2017-18-41

ഉറവിട മാലിന്യസംസ്ക്കരണം - സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഡ് 10/733
പേരും വിലാസവും മാത്യു എ.എസ്. ഒറ്റപ്പ്ലാക്കല്‍
ലൈസന്‍സ് നമ്പര്‍ 1/17-18
കച്ചവടം റസ്റ്റോറന്‍റ്/ലോഡ്ജ്
വാര്‍ഡ് 10/165 ബി
പേരും വിലാസവും സന്തോഷ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എഴുത്തുപുരയ്ക്കല്‍
ലൈസന്‍സ് നമ്പര്‍ 17/17-18
കച്ചവടം റസ്റ്റോറന്‍റ്

പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി രോഗികളുടെ ലിസ്റ്റ്

613614603632642652662