ഉറവിട മാലിന്യസംസ്ക്കരണം - സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഡ് 10/733
പേരും വിലാസവും മാത്യു എ.എസ്. ഒറ്റപ്പ്ലാക്കല്‍
ലൈസന്‍സ് നമ്പര്‍ 1/17-18
കച്ചവടം റസ്റ്റോറന്‍റ്/ലോഡ്ജ്
വാര്‍ഡ് 10/165 ബി
പേരും വിലാസവും സന്തോഷ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എഴുത്തുപുരയ്ക്കല്‍
ലൈസന്‍സ് നമ്പര്‍ 17/17-18
കച്ചവടം റസ്റ്റോറന്‍റ്

ഉറവിട മാലിന്യസംസ്ക്കരണം - സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വാര്‍ഡ് 10/733
പേരും വിലാസവും മാത്യു എ.എസ്. ഒറ്റപ്പ്ലാക്കല്‍
ലൈസന്‍സ് നമ്പര്‍ 1/17-18
കച്ചവടം റസ്റ്റോറന്‍റ്/ലോഡ്ജ്
വാര്‍ഡ് 10/165 ബി
പേരും വിലാസവും സന്തോഷ് സെബാസ്റ്റ്യന്‍ എഴുത്തുപുരയ്ക്കല്‍
ലൈസന്‍സ് നമ്പര്‍ 17/17-18
കച്ചവടം റസ്റ്റോറന്‍റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

e0b4ade0b582e0b4b0e0b4b9e0b4bfe0b4a4-e0b4ade0b4b5e0b4a8e0b4b0e0b4b9e0b4bfe0b4a4e0b4b0e0b58de2808d-final

പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണ പദ്ധതി രോഗികളുടെ ലിസ്റ്റ്

613614603632642652662

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2015-16 (1)21314