ത്രിതല പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020

വാര്‍ഡുകളും സംവരണവും സംബന്ധിച്ച വിവരം

RO, ARO എന്നിവരുടെ വിവരങ്ങള്‍

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

വാര്‍ഡ് 1 - ഭാഗം 1   വാര്‍ഡ് 1- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 2- ഭാഗം 1    വാര്‍ഡ് 2- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 3- ഭാഗം 1    വാര്‍ഡ് 3- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 4 - ഭാഗം 1   വാര്‍ഡ് 4- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 5- ഭാഗം 1 വാര്‍ഡ് 5- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 6- ഭാഗം 1 വാര്‍ഡ് 6 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 7- ഭാഗം 1 വാര്‍ഡ് 7- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 8- ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9- ഭാഗം 1 വാര്‍ഡ് 9- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 10- ഭാഗം 1 വാര്‍ഡ് 10- ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 11- ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 12- ഭാഗം 1 വാര്‍ഡ് 12- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 13- ഭാഗം 1 വാര്‍ഡ് 13- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 14- ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15- ഭാഗം 1 വാര്‍ഡ് 15- ഭാഗം 2

അന്തിമ വോട്ടേഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ അന്തിമ വോട്ടേവ്സ് ലിസ്റ്റ്  ലഭിക്കുവാന്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന ലിങ്ക്  Clik  ചെയ്യുക
അന്തിമ വോട്ടോഴ്സ് ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1- പാര്‍ട്ട് 1    വാര്‍ഡ് 1- പാര്‍ട്ട് 2

വാര്‍ഡ് 2- പാര്‍ട്ട് 1    വാര്‍ഡ് 2- പാര്‍ട്ട് 1

വാര്‍ഡ് 3- പാര്‍ട്ട് 1    വാര്‍ഡ് 3- പാര്‍ട്ട് 2

വാര്‍ഡ് 4- പാര്‍ട്ട് 1    വാര്‍ഡ് 4- പാര്‍ട്ട് 2

വാര്‍ഡ് 5- പാര്‍ട്ട് 1    വാര്‍ഡ് 5- പാര്‍ട്ട് 2

വാര്‍ഡ് 6- പാര്‍ട്ട് 1    വാര്‍ഡ് 6- പാര്‍ട്ട് 2

വാര്‍ഡ് 7- പാര്‍ട്ട് 1   വാര്‍ഡ് 7- പാര്‍ട്ട് 2

വാര്‍ഡ് 8- പാര്‍ട്ട് 1

വാര്‍ഡ് 9- പാര്‍ട്ട് 1 വാര്‍ഡ് 9- പാര്‍ട്ട് 2

വാര്‍ഡ് 10- പാര്‍ട്ട് 1 വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 11- പാര്‍ട്ട് 1

വാര്‍ഡ് 12 - പാര്‍ട്ട് 1 വാര്‍ഡ് 12- പാര്‍ട്ട് 2

വാര്‍ഡ് 13- പാര്‍ട്ട് 2 വാര്‍ഡ് 13- പാര്‍ട്ട് 2

വാര്‍ഡ് 14- പാര്‍ട്ട് 1

വാര്‍ഡ് 15- പാര്‍ട്ട് 1 വാര്‍ഡ് 15- പാര്‍ട്ട് 2

അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക സപ്ലിമെന്‍ററി ലിസ്റ്റ്

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 1ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 8 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 11 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം 2

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 14 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം 1

സപ്ലിമെന്‍റി ലിസ്റ്റ് വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം 2

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട്

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് 2017-18

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്ട്ട് 2018-19

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പട്ടിക

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2018-19

rptbalancesheetschedule1

rptgeneralledger

rptincomeandexpenditure

rptledgertrialbalance

rptrp

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക 2017-18

rptbalancesheet1

rptbalancesheetschedule2

rptcashflow

rptieschedules

rptincomeandexpenditure1

rptledgertrialbalance1

rptrp1

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഡ് 1- ഭാഗം 1 -  വാര്‍ഡ് 1 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 2 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 2 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 3 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 3 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 4 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 4 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 5 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 5 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 6 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 6 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 9- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 13 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 13 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 14 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15- ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 15 - ഭാഗം 2

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഫലവൃക്ഷതൈ വിതരണം

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഫലവൃക്ഷതൈ വിതരണം

കോവിഡ് -19, ജാഗ്രത

covid_community-kitchen

കോവിഡ് 19- സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സൌജന്യ കിറ്റുകള്‍ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു

കോവിഡ് 19- സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സൌജന്യ കിറ്റുകള്‍ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു

വിവരാവകാശ നിയമം 2005- കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഫോണ്‍ 0478 2562249 ഇ മെയില്‍ kodamthuruthgp@gmail.com
സ്റ്റേറ്റ് വിവരാവകാശ ഓഫീസര്‍ - ശ്രീ  മുഹമ്മദ് ഇക്ബാല്‍ എം, സെക്രട്ടറി ഫോണ്‍ -9496043621
അസിസ്റ്റന്റ് വിവരാവകാശ ഓഫീസര്‍ - ശ്രീ അശോക് കുമാര്‍ ക പി  , ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ടന്‍റ്/strong> ഫോണ്‍ - 9446491693
അപ്പിലേറ്റ് അതോറിറ്റി -   അസി.ഡയറക്ടര്‍ ഓഫ് പഞ്ചായത്ത്, ആലപ്പുഴ

ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും ചുമതലകളും

ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിനായുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

ജീവനക്കാരുടെ പേര്, തസ്തിക, ഫോണ്‍ നമ്പര്‍
വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍/ സബ്സിഡികള്‍ - നടത്തിപ്പു രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനുള്ള മാനദണ്ഡങ്ങള്‍

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ നിന്ന് നല്‍കിയിടിടുള്ള ലൈസന്‍സുകളുടെ വിവരം ആകെ ലൈസന്‍സ് -164

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ കരിങ്കല്‍ ക്വാറികള്‍ സംബന്ധിച്ച വിവരം

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 8 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 11 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 14 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം 2

Older Entries »