അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഡ് 1- ഭാഗം 1 -  വാര്‍ഡ് 1 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 2 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 2 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 3 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 3 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 4 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 4 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 5 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 5 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 6 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 6 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 7 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 8 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 9- ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 10 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 11 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 12 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 13 - ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 13 - ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 14 - ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15- ഭാഗം 1 - വാര്‍ഡ് 15 - ഭാഗം 2

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഫലവൃക്ഷതൈ വിതരണം

കോടംതുരുത്ത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഫലവൃക്ഷതൈ വിതരണം

കോവിഡ് -19, ജാഗ്രത

covid_community-kitchen

കോവിഡ് 19- സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സൌജന്യ കിറ്റുകള്‍ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു

കോവിഡ് 19- സന്നദ്ധ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സൌജന്യ കിറ്റുകള്‍ പാക്ക് ചെയ്യുന്നു

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക 2020

വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 1 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 2 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 3 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 4 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 5 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 6 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 7 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 8 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 9 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 10 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 11 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 12 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 13 ഭാഗം 2

വാര്‍ഡ് 14 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം 1

വാര്‍ഡ് 15 ഭാഗം 2

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി 2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1
വാര്‍ഡ് 2
വാര്‍ഡ് 3
വാര്‍ഡ് 4
വാര്‍ഡ് 5
വാര്‍ഡ് 6
വാര്‍ഡ് 7
വാര്‌‍ഡ് 8
വാര്‍ഡ് 9
വാര്‍ഡ് 10
വാര്‍ഡ് 11
വാര്‍ഡ് 12
വാര്‍ഡ് 13
വാര്‍ഡ് 14
വാര്‍ഡ് 15

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍- ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍- ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ക്വട്ടേഷന്‍

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

പച്ചക്കറി കൃഷി ടെറസ്സിലും മുറ്റത്തും
വനിതകള്‍ക്ക് കിഴങ്ങു വര്‍ഗ്ഗകൃഷി
രോഗബാധിത തെങ്ങ് വെട്ടിമാറ്റി പുതിയവ നടീല്‍
കിഴങ്ങു വര്‍ഗ്ഗകൃഷ് (എസ്. സി)
വനിതകള്‍ക്ക് കോഴി വളര്‍ത്തല്‍
വനിതകള്‍ക്ക് താറാവ് വളര്‍ത്തല്‍
കാലിത്തീറ്റ സബ് സിഡി
കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം സബ്സിഡി അനുവദിക്കല്‍
പാലിന് സബ് സിഡി
വനിതകള്‍ക്ക് കോഴി വളര്‍ത്തല്‍(എസ്. സി)
വനിതകള്‍ക്ക് താറാവ് വളര്‍ത്തല്‍(എസ്. സി)
വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍
ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ - സബ് സിഡി അനുവദിക്കല്‍
വനിതകള്‍ക്ക് ഓട്ടോറിക്ഷ വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി അനുവദിക്കല്‍
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ (എസ് .സി)
പിവിസി ടാങ്ക് വിതരണം (എസ്സ്. സി)
ഭൂരഹിതര്‍ക്ക് സ്ഥലം വാങ്ങുന്നതിന് സബ്സിഡി അനുവദിക്കല്‍(എസ്. സി)
വിവാഹ ധന സഹായം(എസ്. സി)
പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കുള്ള സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് (എസ്. സി)
പഠനമുറി (എസ്.സി)
ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍(എസ്. സി)
ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നോരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

ഗ്രാമത്തിലെ യുവജനങ്ങള്‍ക്ക് കളി ഉപകരണങ്ങള്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍

സ്വശ്ച് കി സേവ പ്രതിജ്ഞയും പഞ്ചായത്തു തല ക്യാമ്പയിന്‍ ഉദ്ഘാടനവും

"സ്വശ്ച് കി സേവ - പഞ്ചായത്ത് തല പ്രതിജ്ഞ"

സ്വശ്ച് കി സേവ - പഞ്ചായത്ത് തല ക്യാമ്പയിന്‍

സ്വശ്ച് കി സേവ - പഞ്ചായത്ത് തല ക്യാമ്പയിന്‍


സ്വശ്ച് കി സേവ - പഞ്ചായത്ത് തല ക്യാമ്പയിന്‍

സ്വശ്ച് കി സേവ - പഞ്ചായത്ത് തല ക്യാമ്പയിന്‍

Older Entries »