ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍

ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ വിവിധ ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. കാലാകാലങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രസംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ആവിഷ്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ഈ പഞ്ചായത്തിലും ക്ഷേമപദ്ധതികള്‍ നടപ്പിലാക്കി വരുന്നു. ആശ്രയ പദ്ധതി വഴി അവശവിഭാഗത്തിന് ഭക്ഷണം, പാര്‍പ്പിടം, വിദ്യാഭ്യാസം എന്നീ മേഖലകളില്‍ സഹായം എത്തിക്കുന്നതോടപ്പം വിവിധ സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാപെന്‍ഷനുകളും പഞ്ചായത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വിധവാ പെന്‍ഷന്‍, വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍, വികലാംഗപെന്‍ഷന്‍, ക്യാന്‍സര്‍ രോഗികള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍, കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍, ട്രൈസം എന്നീ സ്കീമുകള്‍ വഴി സാധുജനങ്ങള്‍ക്കും അവശത അനുഭവിക്കുന്ന തൊഴിലാളികള്‍ക്കും പഞ്ചായത്ത് സാമ്പത്തിക സഹായം നല്‍കിവരുന്നു. കൂടാതെ അഭ്യസ്തവിദ്യരും എന്നാല്‍ തൊഴില്‍രഹിതരുമായ സാമ്പത്തികമായി പന്നോക്കം നില്‍ക്കുന്നവര്‍ക്കും തൊഴില്‍ രഹിത വേതനം നല്‍കി സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസനപദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി രണ്ടു കുടുംബശ്രീ, അക്ഷയകേന്ദ്രങ്ങള്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നിലവിലുണ്ട്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷന്‍

സ്വയം തൊഴിലും മറ്റ് തൊഴില്‍ പദ്ധതികളും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ബി.പി.എല്‍ കുടുംബങ്ങള്‍ക്ക് സ്ഥായിയായ വരുമാനം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സ്വാശ്രയ സംഘങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് നടപ്പാക്കുക. സ്വര്‍ണ്ണ ജയന്തി ഗ്രാമ സ്വരോസ്ഗര്‍ യോജന (എസ്.ജി.എസ്.വൈ) യെയാണ് കേന്ദ്ര ഗ്രാമവികസന മന്ത്രാലയം ഗ്രാമീണ ഉപജീവന മിഷനാക്കി (നാഷണല്‍ ലൈവലിഹുഡ് മിഷന്‍ ‍- എന്‍ .ആര്‍ .എല്‍ .എം) മാറ്റുന്നത്.

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പുനിയമം-2005

2008 ഫെബ്രുവരി 2 മുതല്‍ നടപ്പിലാക്കുന്നു.