ഔദ്യോഗിക വിഭാഗം

ക്രമനമ്പര്‍ പേര് ഔദ്യോഗിക പദവി
1 സബിത ജി സെക്രട്ടറി
2 പ്രസന്നന്‍ കെ.പി. അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 പുഷ്പലത പി.ബി. ജൂനിയര്‍ സൂപ്രണ്ട്
4

സുനില്‍കുമാര്‍ എം.എ.

അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ശ്രീജാകുമാരി ടി.എസ്.

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്‌

6 കവിത ജി. നായര്‍

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്‌

7 രാമചന്ദ്രന്‍ ടി.പി.

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്‌

8

സിമി സി.എം

സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്‌

9 സിബി ജോണ്‍ ക്ലര്‍ക്ക്‌
10 സത്യന്‍ ടി.എസ്. ക്ലര്‍ക്ക്‌
11 ശ്രീലക്ഷ്മി കെ.ആര്‍. ക്ലര്‍ക്ക്‌
12 ബിനോജ് എന്‍. ക്ലര്‍ക്ക്‌
13 ഒഴിവ് ക്ലര്‍ക്ക്‌ (പുനര്‍വിന്യാസം)
14 പി.എ ജയപ്രകാശന്‍ ലൈബ്രേറിയന്‍
15 സഫ്ദര്‍ ബാബു ഡ്രൈവര്‍
16 ദീപമോള്‍ ടി.ഡി. ഓഫീസ്‌ അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
17 ധന്യ സി.എസ് ഓഫീസ്‌ അറ്റന്‍ഡന്‍റ്
18 ബീന കെ. എഫ്.റ്റി.എസ്
19 മേഴ്സി സി.എന്‍. എഫ്.റ്റി.എസ്