പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

തൃശ്ശൂര്‍
ബ്ളോക്ക്

:

കൊടകര
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

21.29ച.കി.മീ.
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

19

ജനസംഖ്യ

:

27859
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

13472
സ്ത്രീകള്‍

:

14387
ജനസാന്ദ്രത

:

1308
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

1068
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

90.48
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)

:

93.69
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)

:

87.52
Source : Census data 2001