കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി വിവരങ്ങൾ (June-2019)