05.03.2019 ലെ 1/1 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം കൊടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് ആനൂകൂല്യത്തിനുള്ള അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്