പ്രകൃതി സംരക്ഷണം - ദുരന്ത നിവാരണം - പ്രവര്‍ത്തക സമിതി