വാര്‍ഷിക പദ്ധതി -2019-20 - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

05.03.2019 ലെ 1/1 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം കൊടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് ആനൂകൂല്യത്തിനുള്ള അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പ്രകൃതി സംരക്ഷണം - ദുരന്ത നിവാരണം - പ്രവര്‍ത്തക സമിതി

പ്രകൃതി സംരക്ഷണം - ദുരന്ത നിവാരണം - പ്രവര്‍ത്തക സമിതി

2018-19 - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം ക്രമവത്കരണം

അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം ക്രമവത്കരണം

LIFE BENEFICIARY LIST

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുട അന്തിമ ഗുണേഭാക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുട അന്തിമ ഗുണേഭോക്തൃ പട്ടിക

D & O License

D & O License

വാര്‍ഡ് വിഭജനം 2015 (കരട്)

ഇലക്ഷന്‍ 2015

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

ഭക്ഷ്യഉപദേശക സമിതി

പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് ചെയര്‍മാനും താലൂക്ക് സപ്ളൈ ഓഫീസര്‍ കണ്‍വീനറുമായി  പഞ്ചായത്ത് തലത്തില്‍ ഭക്ഷ്യ ഉപദേശക വിജിലന്‍സ് സമിതികള്‍ രൂപീകരിച്ച് ഉത്തരവായി. വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാര്‍, അസംബ്ളിയില്‍ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള രാഷ്ട്രീയകക്ഷി  പ്രതിനിധികള്‍, റേഷനിങ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍, ലീഗല്‍ മെട്രോളജി, റവന്യൂ, ആരോഗ്യം, പഞ്ചായത്ത്, പൊലീസ് എന്നീ വകുപ്പുകളിലെ പ്രതിനിധികള്‍ സമിതി അംഗങ്ങളാണ്.രണ്ട് മാസത്തിലൊരിക്കല്‍ സമിതി യോഗം ചേര്‍ന്ന് റേഷന്‍വിതരണ സംവിധാനത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം വിലയിരുത്തേണ്ടതുണ്ട്.