കരട് വോട്ടർ പട്ടിക (New)

കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സിലെയും,പഴയ മാർക്കറ്റിലെയും ഒഴിവുള്ള കടമുറികൾ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

lelam

കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി വിവരങ്ങൾ (June-2019)

കൊടകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - കെട്ടിട നിർമ്മാണ അനുമതി വിവരങ്ങൾ (June-2019)

വാര്‍ഷിക പദ്ധതി - 2019-20 - അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

05.03.2019 ലെ 1/1 നമ്പര്‍ തീരുമാന പ്രകാരം കൊടകര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അംഗീകരിച്ച 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയിലേക്കുള്ള വ്യക്തിഗത/ഗ്രൂപ്പ് ആനൂകൂല്യത്തിനുള്ള അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

പ്രകൃതി സംരക്ഷണം - ദുരന്ത നിവാരണം - പ്രവര്‍ത്തക സമിതി

പ്രകൃതി സംരക്ഷണം - ദുരന്ത നിവാരണം - പ്രവര്‍ത്തക സമിതി

2018-19 - ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം ക്രമവത്കരണം

അനധികൃത നിര്‍മ്മാണം ക്രമവത്കരണം

LIFE BENEFICIARY LIST

ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുട അന്തിമ ഗുണേഭാക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുട അന്തിമ ഗുണേഭോക്തൃ പട്ടിക

D & O License

D & O License

വാര്‍ഡ് വിഭജനം 2015 (കരട്)