ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

ഹരിതാമൃതം
ഹരിതഭവനം
സ്നേഹസ്പര്‍ശം-സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
ശാരീരികവെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന സ്കൂള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - പട്ടികജാതി
വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ - ജനറല്‍
മേല്‍ക്കൂര പുതുക്കിപണിയല്‍
മേല്‍ക്കൂര പുതുക്കി പണിയല്‍ - പട്ടികജാതി
മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ -ജനറല്‍
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സൈഡ് വീല്‍ ഘടിപ്പിച്ച സ്കൂട്ടര്‍ പട്ടികജാതി
പി.വി.സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് - പട്ടികജാതി
പ്രത്യേക കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ്
നാളീകല്‍പ്പം
തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കല്‍ പട്ടികജാതി
തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കല്‍ - ജനറല്‍
തുണിസഞ്ചി, പേപ്പര്‍ബാഗ് യൂണിറ്റ് വനിത
ജൈവസമൃദ്ധി
ഗോവത്സം - കന്നുകുട്ടി വിതരണം വനിത
ഗോവത്സം കന്നുകുട്ടി വിതരണം - പട്ടികജാതി
ഗാര്‍ഹിക ബയോഗ്യാസ് പ്ലാന്‍റ്
ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള പൈപ്പ് കണക്ഷന്‍ - പട്ടികജാതി
ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ - ജനറല്‍
കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജ് - ജനറല്‍
കിണര്‍ റീചാര്‍ജ്ജ് പട്ടികജാതി
ക്ഷീരസമൃദ്ധി പാലിന് സബ്സീഡി
ക്ഷീരസമൃദ്ധി പാലിന് സബ്സീഡി - വനിത
കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ വനിത
കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് കാലിത്തീറ്റ ജനറല്‍
ആട് വളര്‍ത്തല്‍ വനിത
ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പട്ടികജാതി വനിത
അടുക്കളമുറ്റത്തെ മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ പട്ടികജാതി വനിത

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അന്തിമ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍ ക്ലേശഘടകം

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ ക്ലേശഘടകം

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍-അപ്പീല്‍ പ്രകാരമുള്ള ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2017/18

അന്ധവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് കപ്യൂട്ടര്‍

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍

ആട് വളര്‍ത്തല്‍ പട്ടികജാതി

ഓട്ടോറിക്ഷ പട്ടികജാതി

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം-

കാളക്കുട്ടി, പോത്തുക്കുട്ടി പരിപാലനം പട്ടികജാതി വനിത

കാളക്കുട്ടി, പോത്തുക്കുട്ടി പരിപാലനം പട്ടികജാതി

കിടാരി വളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍-

കിഴങ്ങുകൃഷി വികസനം -

കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ ജനറല്‍

കൂത്തന്പലം

കേരകൃഷി

കോട്ടണ്‍ ബാഗ് എസ് സി എസ് പി

ഗ്രൂപ്പ് സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് റിവോള്‍വിംഗ് ഫണ്ട്

ഗാര്‍ഹിക കുടിവെള്ള കണക്ഷന്‍ പട്ടികജാതി വിഭാഗം -

ജൈവസമൃദ്ധി

തുണി സഞ്ചി നിര്‍മ്മാണം

തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍ ജനറല്‍

തുറസ്സായ കിണര്‍ ശുചിത്വ കിണറാക്കി മാറ്റല്‍ പട്ടികജാതി

നെല്‍കൃഷി പാട്ടം -

പഠന മുറി പട്ടികജാതി

പശുവളര്‍ത്തല്‍ പട്ടികജാതി വിഭാഗം -

പാഥേയം ജനറല്‍

പാഥേയം പട്ടികജാതി

പാലിന് സബ്സിഡി ജനറല്‍

പാലിന് സബ്സിഡി വനിത

പി വി സി വാട്ടര്‍ടാങ്ക് നല്‍കല്‍ -

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ഉപകരണം വാങ്ങി നല്‍കല്‍

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ട്രൈസ്ക്കൂട്ടര്‍ പട്ടികജാതി

ഭിന്നശേഷിയുള്ളവര്‍ക്ക് ട്രൈസ്ക്കൂട്ടര്‍ ജനറല്‍

ഭൂമി വാങ്ങല്‍- പട്ടികജാതി

മാനസിക വെല്ലുവിളികല്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

മുട്ടക്കോഴി ജനറല്‍ -

മുട്ടക്കോഴി ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

മുട്ടക്കോഴി വളര്‍ത്തല്‍ എസ് സി എസ് പി -

മേല്‍ക്കൂരമാറ്റി പുതിയ മേല്‍ക്കൂര നിര്‍മ്മിക്കല്‍

മെറിട്ടോറിയസ് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ് -

ലാപ്ട്ടോപ്പ് -

വസ്ത്ര നിര്‍മ്മാണ യൂണിറ്റ്

വാഴകൃഷി SCSP

വാഴകൃഷി ജനറല്‍ -

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍ ജനറല്‍ -

വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വാങ്ങി നല്‍കല്‍ പട്ടികജാതി-

വെച്ചൂര്‍, കാസര്‍കോഡ് ഡാര്‍ഫ് നാടന്‍ പശുവളര്‍ത്തല്‍ എസ് സി എസ് പി

വെച്ചൂര്‍, കാസര്‍കോഡ് ഡാര്‍ഫ് നാടന്‍ പശുവളര്‍ത്തല്‍ ജനറല്‍

ശാരിരീക വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടുന്നവര്‍ക്ക് സ്ക്കോളര്‍ഷിപ്പ്

സമഗ്ര കന്നുകാലി ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ്

സൈക്കിള്‍ നല്‍കല്‍ -

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് പട്ടിക

ഭൂരഹിത-ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂമയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍