2018-19 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്.

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം
വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം ജനറല്‍
വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം(പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം)
വൃദ്ധര്‍ക്ക് കട്ടില്‍ വിതരണം(പട്ടികജാതി വിഭാഗം)
കറവപ്പശു വിതരണം(വനിത)
ആട് വളര്‍ത്തല്‍(പട്ടികവര്‍ഗ്ഗം)
വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍(പട്ടികജാതി വിഭാഗം)
വിവിധ സംരംഭങ്ങള്‍ക്ക് സബ്സീഡി
പട്ടികജാതി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ് കമ്പ്യൂട്ടര്‍
ക്ഷീരകര്‍ഷകര്‍ക്ക് പാലിന്‍റെ സബ്സീഡി
മേല്‍ക്കൂര മാറ്റി സ്ഥാപിക്കല്‍(ജനറല്‍)
ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് പെട്ടിക്കട

ലൈഫ് മിഷന്‍ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ - VIEW/DOWNLOAD

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍ - VIEW/DOWNLOAD

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്.

അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് - VIEW/DOWNLOAD

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ വ്യക്തിഗത ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കുള്ള കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്.

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18 - VIEW/DOWNLOAD

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഒന്നാംഘട്ടം അപ്പീല്‍ പരിഗണിച്ച് സാധ്യതാ പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയ ഗുണഭോക്താക്കളുുടെ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

മാതൃകരട് പട്ടികയില്‍നിന്നും ഒഴിവാക്കേണ്ടവര്‍

നിരസിച്ച അപ്പീലുകള്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭുരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

April 1 മുതല്‍ മെയ് 31 വരെയുള്ള വിവരങ്ങള്‍ - view pdf

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍
തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ പേര് : കിഴക്കഞ്ചേരി, തീയ്യതി : 15.06.2017
1 2 3 4 5 5 7
അപേക്ഷ ലഭിച്ച കാലയളവും എണ്ണവും സ്ഥല പരിശോധന നടത്തിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം പെര്‍മിറ്റ് നല്‍കിയ അപേക്ഷകളുടെ എണ്ണം നിരസിച്ച അപേക്ഷകള്‍ വിവരങ്ങള്‍ ആവശ്യപ്പെട്ട് നോട്ടീസ് നല്‍കിയ അപേക്ഷകള്‍ തീര്‍പ്പാക്കാതെ കിടക്കുന്ന അപേക്ഷകള്‍ റിമാര്‍ക്ക്സ്
April 1-15 11 11 10 0 1 0
April 16-31 7 7 5 0 1 1
May 1-15 11 11 8 0 1 0 1. A3-3568/17 നമ്പര്‍ അപേക്ഷ അനുമതിക്കായി ജില്ലാ കളക്ടര്‍ക്ക് അയച്ചു.
2. A3-3625/17 നമ്പര്‍ അനുവദിച്ചു.
May 16-31 10 10 7 0 1 2

2017-18 പട്ടികജാതി,പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോജക്ടുകള്‍

പട്ടികജാതി,പട്ടികവര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗം പ്രോജക്ടുകള്‍ - VIEW

Approved Projects 2017-18

2017-18 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തില്‍ അംഗീകാരം ലഭിച്ച പ്രോജക്ടുകള്‍

തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ 2017-18 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി സബ്സിഡിയും അനുബന്ധ വിഷയങ്ങളും സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗരേഖ

മാര്‍ഗ്ഗരേഖ - VIEW