ലൈഫ് മിഷന്‍ ലിസ്റ്റ് 2017-2018

1. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

2. ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

കരട്-വോട്ടര്‍-പട്ടിക-2020

കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2020 കരട് വോട്ടര്പ്പധട്ടിക ഓഫീസ് നോട്ടീസ് ബോര്ഡിരലും കിഴക്കമ്പലം,പട്ടിമറ്റം എന്നീ വില്ലേജ് ഓഫീസിലും കുന്നത്തുനാട് താലൂക്ക് ഓഫീസിലും വാഴക്കുളം ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും, എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കരട് വോട്ടര്പ ട്ടിക പരിശോധിക്കുന്നതിന് ചുവടെ ചേര്ക്കു ന്ന link ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.

കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

അറിയിപ്പ്

mangalam

e0b495e0b4bfe0b4a3e0b4b0e0b58de2808de0b4aee0b586e0b4afe0b4bfe0b4a8e0b58de2808de0b4b1e0b4a8e0b4a8e0b58de2808de0b4b8e0b58d-e0b48ee0b4b82

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-2020

ലൈഫ് മിഷന്‍ ലിസ്റ്റ് 2017-2018(പട്ടിക - 2 അപ്പീല്‍ - 1)


ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക  2015

ജനപ്രതിനിധികള്‍-2010

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍