ലൈഫ് മിഷന്‍ ലിസ്റ്റ് 2017-2018

1. ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

2. ഭവന രഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ ലിസ്റ്റ് 2017-2018(പട്ടിക - 2 അപ്പീല്‍ - 1)


ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2015

കിഴക്കമ്പലം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക  2015

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍

എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്ക്

ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പു പദ്ധതി സജീവമാക്കാന്‍ സംസ്ഥാനത്തെ എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും തൊഴില്‍ ബാങ്കുകള്‍ രൂപീകരിക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ആരംഭിക്കുന്ന ഈ സംരംഭം യഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുകയാണ്. Continue Reading »