കരട് വോട്ടർപ്പട്ടിക(2020) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടർപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിൻറെ യോഗ്യതാ തീയ്യതി 01.01.2020 ആണ്.
മേൽ പരാമർശിച്ച യോഗ്യതാ തീയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ,പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉൾക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിൻറെ സ്ഥാന മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 4,5,6,7 എന്നീ ഫാറങ്ങളിൽ ഉചിതമായതിൽ 14.02.2020 നോ മുമ്പോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശവാദവും ഉൾക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിനുമെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപവും ഉൾക്കുറിപ്പിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആക്ഷേപവും ഓൺലൈനിലുടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ഫാറം 5 ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ തപാൽ മുഖേനയോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
click here for voters list

2019-20 ഗുണഭോക്തൃപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കിനാനൂര്‍ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള വാര്‍ഷിക ഗുണഭോക്തൃപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
List 1

List 2

ബഡ്ജറ്റ്-2019-20

budget
കിനാനൂർ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 06/02/2019 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.വി ബാലകൃഷ്ണന്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.
Click for details

കേന്ദ്ര യോഗ പ്രകൃതി ചികിത്സാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം-ശിലാസ്ഥാപനം

ayushayush1
കിനാനൂര്‍ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ അനുവദിച്ച കേന്ദ്ര യോഗ പ്രകൃതി ചികിത്സാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം-ശിലാസ്ഥാപനം (03/02/2019) ബഹു:കേന്ദ്ര ആയുഷ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.ശ്രീപദ് യാദവ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു .

പലതുള്ളി ജലപുരസ്കാരം കിനാനൂര്‍ കരിന്തളത്തിന്

award
കേരളത്തിലെ മികച്ച ജലസംരക്ഷണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കുള്ള മലയാള മനോരമയുടെയും നബാ‍ര്‍ഡിന്‍റെയുംപുരസ്കാരം കിനാനൂര്‍ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്. പുരസ്കാരം പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി.എ.വിധുബാല ഏറ്റുവാങ്ങുന്നു.

2018-19 ഗുണഭോക്തൃപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കിനാനൂര്‍ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള വാര്‍ഷിക ഗുണഭോക്തൃപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനം-പഞ്ചായത്ത് തല പരിപാടി

paristhidi-dinamparistidi

ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി നടന്ന പഞ്ചായത്ത് തല പരിപാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീമതി.എ.വിധുബാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

ലൈഫ് മിഷന്‍-ഭവന പദ്ധതി ധനസഹായം ആദ്യ ഗഡു വിതരണം

img-20180502-wa0006_resizedimg-20180502-wa0004_resized
ലൈഫ് മിഷന്‍ ഭവന പദ്ധതി ധനസഹായം ആദ്യ ഗഡു വിതരണം ബഹു:തൃക്കരിപ്പൂര്‍ എം.എല്‍.എ ശ്രീ.എം.രാജഗോപാലന്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.(02.05.2018)

ലൈഫ് മിഷന്‍-കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതിപത്ര വിതരണം

img-20180503-wa0008_resizedimg-20180428-wa0028_resized
ലൈഫ് മിഷന്‍ കെട്ടിട നിർമ്മാണാനുമതി പത്ര വിതരണം 28.04.2018 ന് കോയിത്തട്ട കുടുംബശ്രീ ഹാളില്‍ വച്ച് നടന്നു

ലൈഫ് മിഷന്‍-ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം

img-20180426-wa0020img-20180426-wa0013

ലൈഫ് മിഷന്‍ ഗുണഭോക്തൃ സംഗമം 23/04/2018-ന് കോയിത്തട്ട കുടുംബശ്രീ ഹാളില്‍ വച്ച് നടന്നു.