2020-21 കാർഷിക മൃഗസംരക്ഷണ മേഖല-പദ്ധതികൾ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

beneficiary-list-2020-21

കരട് വോട്ടർ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

1994-ലെ കേരള മുനിസിപ്പാലിറ്റി/പഞ്ചായത്ത്(സമ്മതിദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ) ചട്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വോട്ടർ പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളതും ആയതിൻറെ ഒരു പകർപ്പ് പരിശോധനക്കായി ഓഫീസ് സമയത്ത് ഓഫീസിലും,വില്ലേജ് ഓഫീസിലും, ബ്ലോക്ക് ഓഫീസിലും ,വെബ് സൈറ്റിലും ലഭ്യമാണെന്ന് ഇതിനാൽ അറിയിക്കുന്നു.
വോട്ടർപട്ടിക തയ്യാറാക്കലിൻറെ യോഗ്യതാ തീയ്യതി 01.01.2020 ആണ്

മേൽ പരാമർശിച്ച യോഗ്യതാ തീയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ, പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉൾക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിൻറെ സ്ഥാനമാറ്റതിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ, അത് 4,5,6,7 എന്നീ ഫോറങ്ങളിൽ ഉചിതമായതിൽ 26.08.2020 നോ അതിന് മുമ്പോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

Voters list

അന്തിമ വോട്ടർപട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻറെ 08.06.2020-ലെ ബി1-30139-2019 സംതിക ഉത്തരവ് പ്രകാരം കിനാനൂർ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ അന്തിമ വോട്ടർപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വോട്ടർപ്പട്ടിക കാണുന്നതിന് താഴെ Click ചെയ്യുക
Voters List

AFS 2019-20

balance-sheetcash-flow-statementincome-and-expenditure-face1receipt-and-paymentrptb1schedule1schedule-balance-sheetschedule-of-income-and-expenditureschedule-of-receipt-and-paymenttrail-balance

BUDGET 2020-21

imageClick here for details

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചൺ മുഖേന ഉച്ചഭക്ഷണം നൽകിയവരുടെ വിവരങ്ങൾ

Click here for details

കരട് വോട്ടർപ്പട്ടിക(2020) പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.

വോട്ടർപ്പട്ടിക തയ്യാറാക്കലിൻറെ യോഗ്യതാ തീയ്യതി 01.01.2020 ആണ്.
മേൽ പരാമർശിച്ച യോഗ്യതാ തീയ്യതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പട്ടികയിൽ പേര് ചേർക്കുന്നതിനുള്ള ഏതെങ്കിലും അവകാശവാദമോ,പേര് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനോ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിനോ എന്തെങ്കിലും ആക്ഷേപമോ ഉൾക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിൻറെ സ്ഥാന മാറ്റത്തിനുള്ള അപേക്ഷയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് 4,5,6,7 എന്നീ ഫാറങ്ങളിൽ ഉചിതമായതിൽ 14.02.2020 നോ മുമ്പോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.അത്തരത്തിലുള്ള ഓരോ അവകാശവാദവും ഉൾക്കുറിപ്പിലെ വിശദാംശത്തിനുമെതിരെയുള്ള ആക്ഷേപവും ഉൾക്കുറിപ്പിലെ സ്ഥാനമാറ്റത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആക്ഷേപവും ഓൺലൈനിലുടെ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
ഫാറം 5 ലുള്ള അപേക്ഷ നേരിട്ടോ തപാൽ മുഖേനയോ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
click here for voters list

2019-20 ഗുണഭോക്തൃപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

കിനാനൂര്‍ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വിവിധ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ക്കായുള്ള വാര്‍ഷിക ഗുണഭോക്തൃപ്പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
List 1

List 2

ബഡ്ജറ്റ്-2019-20

budget
കിനാനൂർ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 2019-20 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബജറ്റ് 06/02/2019 ന് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് ശ്രീ.വി ബാലകൃഷ്ണന്‍ അവതരിപ്പിച്ചു.
Click for details

കേന്ദ്ര യോഗ പ്രകൃതി ചികിത്സാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം-ശിലാസ്ഥാപനം

ayushayush1
കിനാനൂര്‍ കരിന്തളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തില്‍ അനുവദിച്ച കേന്ദ്ര യോഗ പ്രകൃതി ചികിത്സാ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം-ശിലാസ്ഥാപനം (03/02/2019) ബഹു:കേന്ദ്ര ആയുഷ് വകുപ്പ് മന്ത്രി ശ്രീ.ശ്രീപദ് യാദവ് നിര്‍വ്വഹിച്ചു .