വിവരാവകാശം

അറിയാനുള്ള അവകാശം

തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തില്‍ ഭരണപരമോ, വികസനപരമോ, നിയന്ത്രണപരമോ ആയ ചുമതലകള്‍ സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാനപ്രദ രേഖകള്‍ ഒഴികെ ഏതൊരു വിവരവും വസ്തുതയും, രേഖകളോ പ്രമാണങ്ങളോ അറിയാനും പകര്‍പ്പെടുക്കാനും പൌരന്മാര്‍ക്കുള്ള അവകാശം, കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് നിയമം (1999) അദ്ധ്യായം 25 എ, വകുപ്പുകള്‍ 271 എ, ബി, സി എന്നീ വകുപ്പുകളും അനുബന്ധ ചട്ടങ്ങളും പ്രകാരം പൌരന് ഈ അവകാശം ലഭിക്കുന്നു.

വിവരങ്ങള്‍ /രേഖകള്‍ ലഭിക്കുന്നതിന് ചെയ്യേണ്ടത്

വിവരങ്ങളോ രേഖകളോ ആവശ്യപ്പെടുന്ന അപേക്ഷ നിശ്ചിത ഫോറത്തില്‍ സെക്രട്ടറിക്ക് നല്‍കണം. കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അപേക്ഷ ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിലെ തലവന് നല്‍കണം. അപേക്ഷയോടൊപ്പം 2 രൂപ നിരക്കില്‍ അപേക്ഷാഫീസും ഒരുവര്‍ഷത്തിലേറെ പഴക്കമുള്ള രേഖകള്‍ക്ക് തെരച്ചില്‍ഫീസായി വര്‍ഷംപ്രതി രണ്ടുരൂപ വീതവും പകര്‍പ്പ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെങ്കില്‍ ഏകദേശം 200 വാക്കിന് 2 രൂപ നിരക്കിലും ഫീസ് ഈടാക്കി രസീത് നല്‍കേണ്ടതാണ്. രേഖ പരിശോധനയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനോ, പകര്‍പ്പ് എടുത്തു ഒത്ത്നോക്കി സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തി നല്‍കുന്നതിനോ ഉള്ള ദിവസവും രസീതില്‍ രേഖപ്പെടുത്തണം. രഹസ്യാത്മക വിവരം എന്ന് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സംഗതിയെങ്കില്‍ സെക്രട്ടറിയ്ക്കോ, ഉദ്യോഗസ്ഥനോ ആ കാരണം രേഖാമൂലം പരാമര്‍ശിച്ച് അപേക്ഷ നിരസിക്കാം.

വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നതിന് കാലതാമസം വരുത്തിയാല്‍

നിശ്ചിത ദിവസത്തിലേറെ കാലതാമസം വരുത്തിയാല്‍ വിവരം നല്‍കാന്‍ ചുമതലപ്പെട്ട വീഴ്ച വരുത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥരില്‍ നിന്ന് ദിനംപ്രതി 50 രൂപ നിരക്കില്‍ പിഴ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനത്തിന്റെ തനത് ഫീസിലേക്ക് ഈടാക്കാവുന്നതാണ്. മനപ്പൂര്‍വ്വമായോ ഉപേക്ഷ മൂലമോ വിവരം നല്‍കാന്‍ പരാജയപ്പെടുകയോ, തെറ്റായ വിവരം നല്‍കുകയോ ചെയ്താല്‍ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനില്‍ നിന്നും 1000 രൂപയില്‍ ‍കുറയാത്ത പിഴ ഈടാക്കാനും വ്യവസ്ഥയുണ്ട്.

രേഖകള്‍ ലഭ്യമല്ലെങ്കില്‍

യുക്തമായ തെരച്ചില്‍ നടത്തിയ ശേഷവും രേഖകള്‍  ‍കിട്ടാത്തതിനാലോ, രേഖയുടെ സംരക്ഷണ കാലാവധി കഴിഞ്ഞതിനാലോ, രേഖ നിലവില്‍ ഇല്ലാത്തതിനാലോ സാധുവായ കാരണം ബോധ്യപ്പെടുത്തി അപേക്ഷ പ്രകാരം വിവരം ലഭ്യമാക്കാനാകില്ലെന്നറിയിച്ച് തീര്‍പ്പ് നല്‍കണം. ഉത്തമ ബോധ്യത്തോടെ എടുക്കുന്ന ഇത്തരം തീരുമാനങ്ങള്‍ക്ക് നിയമ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. രേഖ ലഭ്യമാക്കുന്നില്ലെങ്കില്‍ ഈടാക്കിയ ഫീസ് അപേക്ഷകന് തിരികെ നല്‍കണം.

വികസന പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങള്‍

വികസന പദ്ധതിയുടെ നിര്‍വ്വഹണം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍ പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് സുതാര്യമായും ലളിതമായും പരസ്യപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ വിവരങ്ങള്‍ ഭരണ നടപടികള്‍ക്കൊപ്പം പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. സുതാര്യത സംബന്ധിച്ച മാര്‍ഗ്ഗ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ ഇതില്‍ പാലിച്ചിരിക്കണം. ഗ്രാമസഭ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം, കൈമാറിയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ ഇവയുടെ ഭരണപരമായ വിവരങ്ങളും യോഗനടപടിക്രമങ്ങളും പൊതുജനപ്രാപ്യമായ വിധം പ്രസിദ്ധീകരിക്കേണ്ടതാണ്.

  • പബ്ലിക് ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ ഓഫീസര്‍ - ശ്രീ. ശ്രീകുമാര്‍ എസ് കൈമള്‍, സെക്രട്ടറി

st1\:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-parent:”";
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}
table.MsoTableGrid
{mso-style-name:”Table Grid”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
border:solid windowtext 1.0pt;
mso-border-alt:solid windowtext .5pt;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-border-insideh:.5pt solid windowtext;
mso-border-insidev:.5pt solid windowtext;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”;
mso-ansi-language:#0400;
mso-fareast-language:#0400;
mso-bidi-language:#0400;}

InS§qÀ {Kma]©mb¯v sk{I«dnbpsS \S]Sn{Iaw

lmPÀ : {io _n\p tPm¬

hnjbw:þ InS§qÀ {Kma]©mb¯v Imcymeb¯nse Poh\¡mcpsS IÀ¯hy§fpw D¯chmZn¯§fpw NpaXeIfpw \nÀ®bn¨p tPmen hn`P\w \S¯n þ ]pXp¡nb D¯chv ]pds¸Sphn¡p¶p.

]cmaÀiw

1. tIcf ]©mb¯v cmPv \nba¯nse 180,182,184,243(3) hIp¸pIÄ

2. tIcf tem¡Â ^­v HmUnäv N«§Ä

3. tIcf ]©mb¯v cmPv (]cntim[\m coXnbpw HmUnäv kwhn[m\hpw) N«§Ä

4. tIcf ]©mb¯v cmPv (dn¡mÀUpIfpsS kq£n¸pw ]IÀ¸v \ÂIepw) N«§Ä

5. tIcf ]©mb¯v cmPv (sXcsªSp¡s¸« A[nImcnIfpw DtZymKØcpw X½nepff sXmgn ]camb _Ôhpw s]cpamähpw) N«§Ä

6. k.D Fw.Fkv \¼À 150/09/FÂ.Fkv.Pn.Un XobXn 1/8/09

7. k.D (ssI) \w.123/09 /Xkz`h XobXn2/7/09

8. ]©mb¯v UbdIvSdpsS 18/1/07 se F¨v1þ13880/06 \w kÀ¡peÀ

9. ]©mb¯v UbdIvSdpsS 1/3/07 se F¨1þ4528/07 \w kÀ¡peÀ

10. k D (BÀ.än) \¼À 3147/08 Xkz`h XobXn 21/8/08

11. Cu B^oknse ap³ Hm^okv D¯chpIÄ

12. Kh.kÀ¡peÀ \¼À 74217/AA3 /Xkz`h XobXn 3/7/09

13. ]©mb¯v UbdIvSdpsS 22.01.2010 se sP5 3537/09 \¼À I¯v

14. 12/09/2012 Xob-Xn-bnse 9/2012 \¼À Hm^okv D¯-chv

15. 20/11/2012 Xob-Xn-bnse 11/2012 \¼À Hm^okv D¯-chv

Hm^okv D¯chv \¼À 12/2012 XobXn 27/11/2012

1994 se ]©mb¯v cmPv \nba{]Imcw {Kma]©mb¯v {]mtZinI kÀ¡mÀ F¶ \nebn hyhØm]nXamIpIbpw AXnsâ A[nImc§fpw D¯chmZn¯§fpw NpaXeIfpw hn]peam¡s¸SpIbpw sNbvXn«p­v. {Kma]©mb¯v Hm^oknsâ {]hÀ¯\w Imcy£ahpw ^e{]Zam¡p¶Xn\pw s]mXpP\§Ä¡v IqSpX tkh\w e`yam¡p¶Xn\pw A¡u­pIfpw cPnÌdpIfpw ^bepIfpw aäv tcJIfpw IrXyambn FgpXn kq£n¡p¶Xn\pw HmUnäv dnt¸mÀ«pIfn³taepff XpSÀ\S]SnIÄ Dd¸phcp¯p¶Xn\pw ssZ\wZn\ `cWw Imcy£a am¡p¶Xn\pw, B`y´c\nb{´Ww ^e{]Zam¡p ¶Xn\pw, ]cmaÀiw (8) se kÀ¡peÀ {]Imcw _lp. ]©m: UbdIvSÀ \nÀt±i§Ä X¶n«p­v. Poh\¡mcpsS HutZymKnI IÀ¯hy§fpw NpaXeIfpw kw_Ôn¨pw, Hmtcm sk£\nepw G¸n-¡-s¸Sp¶ tPmenIfpw D¯chmZnXz§fpw Fs´ms¡sb¶pw hyàambn \nÀÆNn¡pIbpw Hmtcm sk£\pw ssIImcyw sNt¿­­Xmcv F¶pw \nÝbn¨v D¯chp­mtI­Xpw BbXv F{Xbpw thKw \S¸n hcpt¯­Xpap­v.

ta {]Imchpw ]cmaÀi \nba§fptSbpw N«-§-fp-sSbpw \nÀt±i§fptSbpw _m[-I-amb aäv hyh-Ø-I-fp-sSbpw ASnØm\¯n InS-§qÀ {Kma]©mb¯v Imcymeb¯n Poh\¡mcpsS IÀ¯hy§fpw D¯chmZn¯§fpw NpaXeIfpw C\n ]dbpw {]Imcw \nÀ®bn¨p \ÂInsIm­v D¯chmIp¶p.

A1 - sk£³ þslUv ¢mÀ¡v(H.C)

1. Hm^okv kq{]­v F¶ \nebnÂ, Hmtcm sk£\pIfpw, \nba§fptSbpw N«§fptSbpw, kÀ¡mÀ hIp¸p Xe\nÀt±i§fptSbpw ]©mb¯v I½än Xocpam\§fptSbpw Hm^okv D¯chpIfptSbpw ASnØm\¯n NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw \nÀÆln¡p¶p F¶v ]cntim[n¨v Dd¸phcp¯pIbpw t]mcmbvaIÄ {i²bnÂs¸«m t\cn«nSs]SpIbpw ]cnlmc \S]SnIÄ kzoIcn¡pIbpw, sk{I«dnbpsS {i²bnÂs¸Sp¯pIbpw sN¿pI. Poh\¡mÀ¡v Bhiyamb \nÀt±i§fpw D]tZi§fpw bYmkabw \ÂIn Hm^okv, `cW]camb Imcy§fn sk{I«dnsb klmbn¡pI.

2. sk{I«dn¡pth­n HmWÀjn¸v, sdknU³jyÂ, _n.]n.FÂ, P\\acW cPnkvt{Sj³, \nbaw sk£³ 12 {]Imcapff kÀ«n^n¡äpIÄ F¶nh Cjyp sN¿pI.

3. AknÌâv CeIvSd cPnkvt{Sj³ B^okÀ, P\\acW cPnkvt{Sj³, hnhml cPnkvt{Sj³ k_v cPnkv{SmÀ, hnhcmhImi \nbaw 2005 {]Imcapff Aknkväâv ]»nIv C³^Àtaj³ B^okÀ, ]©mb¯v sh_vsskäv þ sh_v ]»njÀ, {^­v Hm^okv kq¸ÀsshkÀ (]cmaÀiw 7), sF.sI.Fw I¼yq«ssdtkj³ t\mU B^okÀ, NpaXeIÄ \nÀÆln¡pI.

4. {^­v Hm^okv {]hÀ¯\¯n\p taÂt\m«w \ÂIpIbpw {^­v Hm^okv tamWnädnwKv I½än FÃmamk¯nepw IqSn tNcp¶p F¶v Dd¸phcp¯pIbpw sk{I«dn¡pth­n Sn I½änbn ]s¦Sp¡pIbpw an\nSvkv tcJs¸Sp¯n kaÀ¸n¡pIbpw sN¿pI. ]cmaÀiw (7) {]Imcapff {^­v Hm^ok,v sabn³ B^okv F¶nhbpsS ]ckv]c_ÔnXamb {]hÀ¯\w \S¸nemIp¶psh¶v t\cn«v CSs]«v Dd¸m¡pI. {^­v Hm^okv Uyq«n sdmt«-j³ tamWn-äÀ sN¿pI. Hcp X]mÂ/At]£/I¯v t]mepw \jvSs¸SmsX cPnkvt{Sj³ þ hnXcW cPnÌdneqsS _Ôs¸« sk£\pIfn F¯p¶ps­¶pw adp]Sn/tkh\w IrXyambn \ÂIs¸Sp¶psh¶pw t\cn«v {i²n¨v Dd¸m¡pI. t]mcmbvaIÄ I­mepS³ ]cnlcn¡pIbpw thWw. {^­v Hm^okvv cPnÌdpIÄ, Ubdn F¶nh kq£n¡pI.

5. ]©mb¯v I½än t\m«okv _p¡v, AP­, Xocpam\w cPnÌdpIÄ, an\nSvkpIÄ, lmPÀ _p¡pIÄ, ÌnbdnwKv I½än an\nSvkpw A\p_Ô tcJIfpw, Akäv cPnÌdpIÄ, tdmUv cPnÌdpIÄ, knhnÂkyq«v cPnÌdpIÄ, emâv dnen¦znjvsaâv cPnÌdpIÄ, hnhcmhImi \oba{]Imcapff At]£IfpsS cPnÌÀ, cPnÌÀ Hm^v hmeyp_Äkv, ]©m-b-¯nsâ {]am-W-§Ä F¶nh sabnâbn³ sN¿pIbpw kq£n¡pIbpw sN¿pI. ]©mb¯v I½än Xocpam\§Ä sk£\pIÄ aptJ\ \S¸m¡p¶psh¶v Dd¸m¡pI. t]mcmbvaIÄ {]knUâv / sk{I«dnbpsS {i²bnÂs¸Sp¯pI. {Kmak`m an\n«vkpIÄ, ÌmânwKv I½än, ]©mb¯v I½än an\n«vkpIÄ bYmkabw t¢mkv sNbvXv kq£n¡p¶psh¶v Dd¸m¡pI. HutZymKnI ap{ZIÄ Zpcp]tbmKn¡s¸SmsX {i²n¡pI.

6. kÀ¡mÀ ]©mb¯v hIp¸v, hIp¸nXc Xe¯nepff tIm¬^d³kpIÄ¡mbpw AÃmsX bpapff ]ocntbmUn¡epIÄ,dnt¸mÀ«pIÄ, \nbam\pkrXw kaÀ¸nt¡­ aäv ]ocntbmUn¡epIÄ F¶nh \nivNnX XobXn¡pap¼mbn AXXv sk£\pIfn X¿mdm¡s¸Sp¶psh¶v Dd¸phcp¯pIbpw, t]mcmbvaIfps­¦n CSs]«v ]cnlcn¡pIbpw sN¿pI.

7. If£³ XpIIfpw hnhn[ Bhiy§Ä¡mbn ]n³hen¡p¶ XpIbpw bYmkabw bYm Øe§fn HSp¡p¶Xmbpw _Ôs¸«hÀ¡v \ÂIp¶Xmbpw Dd¸phcp¯pI.

8. Poh-\-¡m-cyw-þ-Po-h-\-¡m-cpsS kÀÆokv ]pkvX-I-§Ä-þ-kÀÆokv _p¡v cPn-ÌÀ, kÀÆokv amtä-gvkv-þ-\n-b-a-\w-þ-]-cn-io-e-\-§Ä, dKp-e-ssd-tk-j³, s{]mt_-j³, C³{In-saâv t{KUvþs{]mtam-j³ dn¡-h-dn-IÄ-þ-in-£-IÄ, {Sm³kv^À, s]³j³ XpS-§n-bh kw_-Ôn¨ tPmen-IÄ, _Ô-s¸« ^b-ep-IÄ, cPn-Ì-dp-IÄ F¶n-h-bpsS kq£n¸v (Øn-cw, IcmÀ, Znh-k-th-X-\w, tlmW-td-dn-bw, I¬tkm-fn-tU-äUv thX-\-¡mÀ XpS-§nb FÃm Poh-\-¡m-cp-sS-bpw)

9. ]©m-b¯v AwK-§-fpsS lmPÀ,- bm{Xm_-¯, B\p-Iq-ey-§Ä,- cm-Pn, Hgn-hp-\n-I-¯Â XpS-§nb Npa-X-e-IÄ

10. ssIam-d-s¸« Øm]-\-§Ä, Øm]\ ta[m-hn-IÄ Poh-\-¡mÀ, amÌÀ C³Ip¼³kn cPn-ÌÀ (Hm-^okv Xncn¨v/XkvXnI Xncn-¨v) F¶nh kw_-Ô-amb Npa-X-e-IÄ

11. Poh-\-¡m-cpsS BZm-b-\n-IpXn dn¡-hdn \S-¯p-Ibpw t^mdw 16, 24 dnt«¬ X¿m-dm-¡Â Npa-X-e-IÄ \nÀÆ-ln-¡p-Ibpw sN¿p-I.

12. 100% ]ncnhv (\nIpXn, ^okv, hmSI, teeXpI apXembh) Dd¸m¡pIbpw ]ncnhv DtZymKØÀ¡v {]Xnhmc SmÀPäv kw_-Ôn¨v \nÀt±-i§Ä \ÂIp-Ibpw {]Xnhmc ]ncnhv AhtemI\w \S¯n AhtemI\ dnt¸mÀ«nsâ tIm¸n tae[nImcnIÄ¡v(UnUn]n, FUn]n, HmUnäv kq¸ÀsshkÀ ]n Fbp 1) kaÀ¸n¡pIbpw sN¿pI. ]IÀ¸v {]knUân\pw [\Imcy ÌmânwKv I½än sNbÀam\pw \ÂtI­XmWv. \nIpXnIÄ,^okpIÄv, hmSI, tee XpI XpS§n ]©mb¯n\v e`n¡m\pff asäm-Ãm-bn\w XpIIfpw ]ncns¨Sp¡p¶Xn\ Npa-X-e-bpÅ Poh\¡mÀ¡v Bhiyamb \nÀt±i§Ä \ÂIpIbpw IpSninJ¡mcpsS t]cn P]vXn(sk{I«dn A¸teäv AtXmdnänbmIbm P]vXn Bh-iy-sa-¦n \S¯p¶Xn\v A[nImcs¸Sp¯p¶p), t{]mknIyqj³, dh\yq dn¡hdn \S]SnIÄ apXembh kzoIcn¡p¶Xn\v t\XrXzw \ÂIpIbpw sN¿pI.

13. Poh\¡mcpsS Xm¡menI A`mh¯nÂ, ASnb´nctPmenIÄ sN¿p¶Xn\v, Xm¡menI {IaoIcW§Ä \S¯pI. A\phZn¡s¸« bmZrÝnI Ah[nIÄ lmPÀ_p¡n tcJs¸Sp¯pIbpw, bmZrÝnI Ah[n cPnÌdn tNÀ¯v kq£n¡pIbpw sN¿pI. lmPÀ_p¡v, aqhvsaâv cPnÌÀ, Imjz eohv cPnÌÀ t]gvk-W Iymjv cPn-ÌÀ F¶nh slUv¢mÀ¡nsâ kq£n¸nembncn¡pw. hml\§fpsS temKv _p¡v bYmk-abw Fgp-Xp-¶pt­m F¶v ]cntim[nt¡­-Xm-Ip-¶p.

14. F.Pn, tem¡Â^­v, s]Àt^ma³kv BUnäpIÄ, aäv GP³knIfpsS ]cntim[\IÄ F¶nh kw_Ôamb ^bepIÄ, BUnäv H_vP£³ cPnÌÀ, BUnäv dn¡hdn cPnÌÀ, F¶nh sabnâbn³ sN¿pIbpw kq£n¡pIbpw sN¿pI. HmUnäv t\m«okv HmUnäv thfbn \ÂIp¶ At\zjWIpdn¸pIÄ, Ahbv¡p \ÂIp¶ adp]SnIÄ, HmUnäv dnt¸mÀ«pIÄ, HmUnän\p ap³]pw tijhpapff Hm^okn\pffnepw ]pdt¯bv¡pffXpamb I¯nS]mSpIÄ, adp]SnIÄ XpS§nbh sbÃmw Hmtcm HmUnäv ^benepw Ds­¶v Dd¸phcp¯pI. hnhn[ GP³knIfpsS HmUnäpambn _Ôs¸« HmUnäv ^bepIÄ {]tXyIambpw Imem\pkrX ambpw kq£n¡pI. Ch kw_Ôn¨ dnt¸mÀ«pIfpw ]ocntbmUn¡epIfpw X¿mdm¡pI.

15. HmUnäv tamWnädnwKv kanXn, FÂ.F^v A¡u­v I½än, PnÃm HmUnäv tamWn-ä-dnwKv I½än InebpsS t\XrXz¯n HmUnäv dnt¸mÀ«n³ta kzoIcn¡p¶ \S]SnIÄ F¶nhbv¡mhiyamb dnt¸mÀ«pIÄX¿mdm¡pI

16. _Päv, {]Xnamk hmÀjnI A¡u­pIÄ, Un.kn._n, `cWdnt¸mÀ«v F¶nh X¿mdm¡p ¶Xn hyàn]cambn taÂt\m«w hln¡pI. GtIm]\w Dd¸phcp¯p¶Xn\v ^eh¯mb CSs]SepIÄ \S¯pI.

17. kmaqlykpc£m s]³j³, sXmgnÂclnX thX\w F¶nhbpsS Atem«vsaâpIÄ Hm^okn IrXyambn ssI¸äpIbpw, hnXcWw kÀ¡mÀ \nÀt±im\pkcWw \S¡p¶psh¶v Dd¸p hcp¯pIbpw sN¿pI. s]³j³, thX\w At]-£-IÄ Ime-Xm-a-k-an-ÃmsX XoÀ¸m-¡p-¶p-sh¶v Dd-¸m-¡pI

18. _lp.tImSXnIÄ, ss{S_yqWepIÄ, Hmw_pUvkvam³ F¶nh ap¼msIbpff tIkpIÄ kw_Ôamb ^bepIfn³ta bYmkabw \S]SnIÄ¡mbn sk{I«dnbpsS {i²bn s¸Sp¯pI. kyq«v cPnÌÀ sabnâbn³ sN¿pI. tIkv ^bepIÄ kq£n¡pI.

19. sk£\pIfpsS t]gvkW cPnÌdpIÄ amk¯n Hcp XhWsb¦nepw ]cntim[n¡pI.

20. Iymjv sNÌnsâ Hcp Xmt¡mÂ, Hm^okntâbpw AeamcIfptSbpw Hcp skäv Xmt¡mepIÄ kq£n¡pI. Ìm¼v A¡u­v, tÌm¡v A¡u­v ,Iymjv _p¡pIfpw A\p_Ô cPnÌdpIfpw Iymjv _me³kv XpS§nbhbpsS `uXnI ]cntim[\ \S¯pIbpw \S]Sn{Ia§Ä ]men¡p¶p F¶v Dd¸phcp¯pIbpw A]mIXIÄ ImWp¶psh¦n ^eh¯mb CSs]SeneqsS ]cnlcn¡pI IqSpX \S]SnIÄ Bhiysa¦n sk{I«dn¡v dnt¸mÀ«v sN¿pI. hnhn[ [\-k-am-l-cW Bh-iy-§Ä¡mbpÅ Ìm¼p-IÄ tÌm¡n-se-Sp¯v sk£-\p-IÄ aptJ\ hnX-cWw \S¯n If-£³ Un.-Un.]n/_Ô-s¸« GP³kn-bn \ÂIp-I.

21. P\{]Xn\n[nIfpsS I£n _Ôw ImWn¡p¶ cPnÌÀ, kXy{]kvXmh\IÄ, kXy{]XnÚ /ZrV{]XnÚ cPnÌÀ Ch sabnâbn³ sNbvXv kq£n¡pI. P\{]Xn\n[nIfpsS kz¯phnhcw kw_Ôn¨ {]Jym]\§Ä ko sNbvXv Ihdnem¡n hm§n Un.Un.]n.bv¡v kaÀ¸n¡pI. cmPn, BIkvanI Hgnhphnhcw Ce£³ I½oj\v dnt¸mÀ«p sN¿pI. P\{]Xn\n[nIÄ aq¶ne[nIw I½änIfn XpSÀ¨bmbn ]s¦Sp¡m¯ hnhcw dnt¸mÀ«p sN¿pI. hnhcmhImiw, kpXmcytIcfw, _lp:]©m-b¯v hIp¸v a{´n, _lpam\-s¸« dh\yq a{´n Hm^o-kp-IÄ apJm´cw e`n-¡p¶ At]-£-I-fn³ta bYm-k-abw adp]Sn \ÂIp-¶p-sh¶v Dd¸ph-cp-¯pI. Cu Bh-iy-§Ä¡pÅ cPn-ÌÀ sabn-sâ-bn³ sN¿p-I.

22. HmUnäv dn¡-hdn D¯-c-hp-IÄ {]Im-c-apÅ \S-]-Sn-IÄ GtIm-]n-¸n-¡p-I, ^b-ep-IÄ kq£n-¡p-I.BZm-b-\n-Ip-Xn, sXmgn \nIpXn F¶nh bYm-k-abw Poh-\-¡m-cn \n¶v CuSm-¡p-¶p-sh¶pw HSp-¡p-¶p-sh¶pw Dd-¸m-¡p-I.

23. Poh\¡mcpsS kz¯v hnhcw kw_Ôn¡p¶ ]{XnIIÄ FÃm Ie­À hÀjhpw P\phcn amk¯n Xs¶ ap{Z sh¨ IhdpIfn hm§n kpc£nXambn kq£n¡pI._Ô-s¸« tcJ-IÄ kq£n-¡p-I.

24. Ce£³, thm«À]«nI Unenantäj³ kw_Ôamb tPmenIÄ, Chbpambn _Ôs¸« ^bepIÄ, cPnÌdpIÄ. (hmÀUv NpaXebpÅ LDC amcpsS tkh\w D]tbmKn¨psIm­v.). AknÌâv CeIvSd cPnkvt{Sj³ Hm^okÀ NpaXe \nÀhln¡pI.

25. P\-\-þ-a-cW F³.F.kn, P\\þacW cPnkvt{Sj³ \S¯nbn«nà F¶ kÀ«n^n¡äv ChbpsS X¿mdm¡Â, At]£Ifn³ta XpSÀ\-S]SnIÄ, tkÀ¨v, tkÀ¨v dnt¸mÀ«v tcJs¸Sp¯Â F¶n-h-bpsS {Iao-I-c-Ww.

26. Xmakn¨pff P\-\-þ-a-cW cPnkvt{Sj\pIÄ, taÂX«nte¡v A\paXn¡mbn Ab¡p¶Xnte¡v e`n¡p¶ At]£Ifn³ta At\zjW dnt¸mÀ«v {Iao-I-cn-¡pI. Abbv¡p¶Xn\mbn X¿mdm¡pI.

27. aäp sk£\pIÄ¡v {]tXyIambn \ÂInbn«nÃm¯ s]mXphmb hnjb§fn taÂ\S]Sn kzoIcn¡pI.

A3- sk£³ þ slUvA¡u­â v(H.A)

1. Pn .H (Fw.Fkv) 150/09 /F Fkv PnUn XobXn 1/8/09, A¡u­vkv N«-§Ä,-kmwJy -amÀKtcJ {]Imcw ]©mb¯nse A¡u­ânsâ NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw ]qÀ®ambpw \ndthäpI. kÀ¡mÀ, hIp¸v, ]©mb¯v I½än, HmUnäv A[nImcnIÄ F¶nhÀ¡v t_m[ys¸Sp¶ coXnbnepw \obam\pkrXw \njvIÀjn¨ncn¡p¶ coXnbnepw _Ôs¸« FÃm cPnÌdpIfpw, hu¨À ^bepIfpw asäÃm ^bepIfpw tcJIfpw IrXyambpw kab_ÔnXambpw X¿mdm¡p Ibpw Imem\pkrXambn {IaoIcn¨v kq£n¡pIbpw sN¿pI.

2. Sn D¯chv JÞnI (XXVII) {]Imcw,

(F). [\ImcyÌm³UnwKv I½än kw_Ôamb D¯chmZnXz§fpw tPmenbpw \ndthäpI. Sn I½änbn ]s¦Sp¡pI. t\m«nkv _p¡v, lmPÀ_p¡v, an\nSvkv Ch X¿mdm¡n kq£n¡pI. [\ImcyÌm³UnwKv I½änbpsS Xocpam\§Ä ]©mb¯v I½änbpsS {i²bnÂs¸Sp¯pI. \obam\pkrX kab]cn[n¡pffn Sn I½än tNcp¶psh¶v Dd¸m¡pI. [\ImcyÌm³UnwKv I½än¡pff A¸oÂ/ dnhnj³/ `cWm\paXn ip]mÀim[nIm§Ä hn\tbmKn¡Â, I½änbpsS ]cnKW\¡v hcp¶ aäv hnjb§Ä F¶nh kw_Ôn¨ ^bepIfn hyàamb A`n{]mb§Ä tcJs¸Sp¯pI. A¯cw ^bepIÄ kq£n¡pI. aäv sk£\pIfntebv¡v Bhiyamb \nÀt±i§Ä ssI¸äphm§n¯s¶ \ÂIpI.

(_n). Akm[mcW sNehn\§Ä kw_Ôn¨ cPnÌÀ sabnâbn³ sN¿pIbpw kq£n¡pIbpw sN¿pI.

(kn). I­nPâv sNehn\§Ä kw_Ôn¨ cPnÌÀ sabnâbn³ sN¿pIbpw kq£n¡pIbpw sN¿pI.ssIam-d-s¸« Øm]-\-§Ä, Dt±ym-K-ØÀ F¶n-hÀ ssI¸-äp¶ t\m¬¹m³ XpI-IÄ {]tXyI Dt±i t\m¬¹m³, hchv sNe-hp-IÄ F¶n-hbv¡v {]tXyI t]Pp-IÄ \ÂIp-I.

(Un). s]mXphmb hchvþsNehv C\§fpambn _Ôs¸« dnt¸mÀ«pIÄ X¿mdm¡pI. (DZm.[\Imcy I½oj³ hnhctiJcWw, `c-W-dn-t¸mÀ«v)

3. HmUnäv Ipdn¸pIÄ¡pw dnt¸mÀ«pIÄ¡pw adp]Sn \ÂIm³ th­Xmb hnhc§Ä _Ôs¸« sk£\pIfn \n¶pw \nÀÆlW DtZymKØcn \n¶pw tiJcn¨v GtIm]n¸n¨v slUv ¢mÀ¡n\v \ÂIWw. Hm^okn \S-¡p¶ HmUn-äp-IÄ¡v kuIcyw Dd-¸m-¡p-I.

4. k¹nsaâdn _Päv, dnsshkvUv _Päv F¶nh Bhiyambn hcp¶ kmlNcyap­mIp¶ ]£w BbXv X¿mdm¡p¶-Xn\v \nÀt±-i-§Ä kaÀ¸n-¡p-Ibpw AwKoImcw tXSpIbpw sN¿pI. hnhn[ A¡u-­p-I-fpsS ({S-jdn/_m¦v) do¡¬kn-te-j³ \S¯n Iymjv_p-¡p-ambn s]mcp-¯-s¸-Sp-¯p-I. _Ô-s¸« ^b-ep-IÄ kq£n-¡p-I.

5. ta kqNnX D¯chmZnXz§fpw NpaXeIfptSbpw \nÀÆlWhpambn _Ôs¸«pff hnhctiJcW¯n\v aäv sk£\pIÄ, \nÀÆlW DtZymKØÀ F¶nhcpambn I¯nS]mSpIÄ \S¯pI. ]ocntbmUn¡epIÄ dnt¸mÀ«pIÄ F¶nh kab_ÔnXambn X¿mdm¡n \ÂIpI. Hm^nkv ap{ZIÄ kq£n¡pI.

6. {]knUânsâ HmXssdtkj³ _Ôs¸« sk£³ apJm´ncw e`n¨mepS³ Atem«vsaâv eäÀ/sN¡v X¿mdm¡n ckoXp hm§n \nÀÆlW DtZymKØ\v/tXÀUv ]mÀ«n¡p \ÂIm³ {Iao-I-cWw sN¿p-I. FIvkvs]³Un¨À tÌävsaâv/bq«nssetkj³ kÀ«n^n¡äv hm§n A¡u­v sN¿pI. dnIznknj³, HmXssdtkj³, Atem«vsaâv Hm^okv ]IÀ¸pIÄ,c-ko-Xp-IÄ,-A-\q-_-Ô-tc-J-IÄ F¶nh hu¨dns\m¸w kq£n¡pI.

7. cko-Xp-_p-¡p-IÄ, kmwJym ckoXv t^mw ^oUpIÄ, ckoXv tÌm¡v cPn-ÌÀ, sN¡p-I-fpsS tÌm¡v, ]mkv_p-¡p-IÄ, sN¡v_p-¡p-IÄ, C³sh-Ìvsaâp-IÄ F¶o Npa-X-e-IÄ \nÀÆ-ln-¡p-I.

8. _P-äv, F.-F-^v.-F-kv, F¶n-h-bpsS X¿m-dm-¡epw CXn-\m-bpÅ ÌmânwKv I½-än-IÄ, \nÀÆ-lW Dt±ym-K-ØÀ, sk£-\p-IÄ F¶n-h-cpsS GtIm-]-\hpw \nÀÆ-ln-¡p-I.sh_v FUn-äÀ Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p-I.

9. tÌm¡v cPn-ÌÀ, AUzm³kv, Unt¸m-knäv cPn-Ì-dp-IÄ, Kh¬saâv Uyqkv cPn-ÌÀ, C³sh-Ìvsaâv cPn-ÌÀ, sN¡v-Cjyq cPn-Ì-dp-IÄ, At{]m-{]n-tb-j³ I¬t{SmÄ cPn-Ì-dp-IÄ XpS-§n-bhpsS X¿m-dm-¡epw kq£n-¸pw.

10. kmwJy, A¡u­v N«-§Ä {]Imcw IW-¡p-IÄ X¿m-dm-¡pI, _Ô-s¸« cPn-Ì-dp-IÄ kq£n-¡p-I. tcJ-IÄ Imem-\p-krXw kq£n-¡p-I. ssZ\w-Zn\ A¡u-­nwKv dnt¸mÀ«p-IÄ km£y-s¸-Sp-¯pI. hmey-§Ä Xncn¨v _bâv sNbvXv kq£n-¡p-I. Hm^oknse hchv sNe-hp-IÄ , aäv km¼-¯nI CS-]m-Sp-IÄ F¶nh bYm-hn[n \S-¡p-¶p-sh¶v {i²n-¡p-Ibpw A]m-I-X-bp-s­-¦n sk{I-«-dnsb Adn-bn-¡p-Ibpw sN¿p-I.

11. ckoXv _p¡p-IÄ, kmwJy cko-Xp-IÄ d±m-¡nb cko-Xp-IÄ F¶n-h-bpsS kq£n¸v/Cjyq, tÌm¡v Npa-X-e-IÄ. hnhn[ hchv C\-§-fp-ambn _Ô-s¸« cPn-Ì-dp-IÄ, Unkn_n F¶nh AXXv sk£-\p-IÄ IrXy-ambn X¿m-dm-¡p-¶p-sh¶v Dd-¸m-¡p-I. Bh-iy-amb \nÀt±-i-§Ä sk£-\p-IÄ¡v \ÂIp-I.

12. sk{I-«-dn, slUv¢mÀ¡v F¶n-h-cpsS A`m-h-¯n DS-a-Øm-h-Im-iw, dknU³jyÂ, _n.-]n.-F kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ F¶nh Cjyq sN¿p-I. Zpcn-Xm-izmk \n[n kw_-Ô-amb tPmen-IÄ \nÀÆ-ln-¡p-I.]©mb¯v {]knUâv, I½än, sk{I«dn, slUv ¢mÀ¡v F¶nhÀ \nÀt±in¡p¶ aäv NpaXeIÄ \nÀÆln¡pI. AknÌâv CeIvSd cPnkvt{Sj³ Hm^okdpsS NpaXeIÄ \nÀhln¡pI.

A2- sk£³ þ bp.Un ¢À¡v (1)

1. hntI-{µo-Ir-Xm-kq-{XW ]²Xn cq]o-I-c-Ww-þ-\nÀÆ-l-Ww, tamWn-ä-dnw-Kv,-tkm-jy HmUnäv XpS-§n-b-h-bp-ambn _Ôs¸« FÃm NpaXeIfpw \nÀÆln¡pI. tcJ-IÄ Nn«-bmbn kq£n-¡p-I.

2. MGNREGA, TSC, SGRY, IKM, DuÀÖ kpc£manj³, aÂkytIcfw, lcnXtIcfw, kpPe ]²Xn, RGSY, IpSpw_{io, ss]¡,P-e-\n[n XpS§n FÃm tI{µm-hn-jvIr-X, kwØm-\m-hn-jvIrX ]²XnIÄ kw_Ôn¨ NpaXeIÄ \nÀÆln¡pI. ^bepIfpw cPnÌdpIfpw aäv tcJIfpw X¿mdm¡n Imem\pkrXambn kq£n¡pI.

3. {Kmak`, DucpIq«§Ä, hm«ÀsjUv {Kmak`IÄ F¶nhbpambn _Ôs¸« FÃm Imcy§fpw \nÀÆln¡pI. ChbpsS t\m«okpIÄ, AP­IÄ, tImÀUnt\äÀ \nba\w, an\nSvkv _p¡pIÄ, hyànKXm\pIqey At]£IÄ F¶nh sabvâbn³ sNbvXv kq£n¡pI. Sn an\nSvkv_p¡pIÄ \nbam\pkrXw t¢mkv sN¿s¸Sp¶psh¶v Dd¸p hcp¯pI. A]m-I-X-IÄ Ds­-¦n \nÀ_-Ô-ambpw Ah sk{I-«-dnsb tcJm-aqew Adn-bn¨v D¯-chv hm§n XZ-\p-ky-X-ambn A\-´-c-\-S-]-Sn-IÄ sN¿p-I.

4. ]²Xn cq]oIcWw, \nÀÆlWw Chbpambn _Ôs¸« tcJIÄ, ^bepIÄ, cPnÌdpIÄ sabnâbn³ sN¿pIbpw kq£n¡pIbpw sN¿pI. I¯nS]mSpI \S¯pI. hÀ¡nwKv {Kq¸pIÄ, hnIk\ skan\mdpIÄ, tÌ¡v tlmÄtUgvk,v _mt¦gvkv aoänwKpIÄ F¶nh {IaoIcn¡pI. an\nSvkpIÄ tcJs¸Sp¯n kq£n¡pI. IcSv ]²Xn tcJIÄ, KpWt`màrenÌv, ]²Xn tcJ,hn-I-k\ tcJ ChbpsS X¿mdm¡epIÄ, ]²Xn ]cn-tim-[-\-IÄ, Un.]n.kn bpambn _Ôs¸« tPmenIÄ \nÀÆln¡pI. \nÀÆlW DtZymKØcpsS tbmK§fpsS an\nSvkv, ssIamds¸« Øm]\ta[mhnIfpsS tbmK§fpsS an\nSvkv Ch tcJs¸Sp¯pI. sabvâ\³kv ¹m³ X¿mdm¡pI. IcmÀ ewL\w \S¯nb GP³knIÄ, IcmdpImÀ, I¬ho\ÀamÀ F¶nhÀs¡Xnsc \nbam\pkrX \S]SnIÄ kab_ÔnXambn kzoIcn¡p¶Xn\v _Ôs¸« ^bepIÄ {]knUâv, sk{I«dn F¶nhÀ¡v kaÀ¸n¡pI, XpSÀ\S]SnIÄ kzoIcn¡pI. AwKoIcn¡s¸« t{]mPIvSpIÄ kab_ÔnXambn \nÀÆlWw \S¯p¶psh¶v Dd¸m¡pI.Akn-Ìâv F³Pn-\n-bÀ¡v ¢dn-¡Â Akn-̳kv \ÂIp-I.

5. C.Fw.Fkv `h\ ]²Xn, Fw.F³ `h\ ]²Xn, k¼qÀ® `h\ ]²Xn, Øew, hoSv aäv B\p-Iq-ey-§Ä, k_vko-Un-IÄ, klm-b-§Ä \evI ]²XnIÄ F¶nhbpambn _Ôs¸« tPmenIÄ \nÀÆln¡pI. At]£IÄ, At\zjW, kÀtÆ dnt¸mÀ«pIÄ Ch kq£n¡pI. X¿mdm¡pI. ^bepIÄ, cPnÌdpIÄ sabnâbn³ sN¿pIbpw kq£n¡pIbpw sN¿pI.

6. AwKoImcw e`n¨ t{]mPIvSpIÄ KpWt`màrenÌpIÄ I½än Xocpam\§Ä F¶nh \nÀÆlW¯n\mbn AXXv \nÀÆlW DtZymKØÀ¡v ssIamdpI. sk{I«dn \nÀÆlWw \S¯p¶ t{]mPIvSpIfpsS ^b tPmenIÄ \nÀÆln¡pI. ]²Xn cq]oIcWw, \nÀÆlW sNehpIÄ, sk{I«dn \nÀÆlWw \S¯p¶ t{]mPIvSpIÄ, Chbpambn _Ôs¸« aäv sNehpIÄ F¶nhbpsS dnIznknj³, HmXssdtkj³, _n X¿mdm¡Â tPmenIÄ \nÀÆln¡pI. t{]mPIvSv ^bepIÄ Hmtcm hÀjs¯bpw F¶ {Ia¯n {IaoIcn¨p kq£n¡pI.

7. t{]mPIvSv cPnÌÀ, Cw¹nsaânwKv Hm^okÀsshkv Atem«vsaâv & FIvkvs]³Un¨À cPnÌÀ X¿mdm¡n kq£n¡pI. \nÀÆlW DtZymKØcpambn _Ôs¸«v Hmtcm hÀjs¯bpw kv]n HmhÀ t{]mPIvSpIÄ, hIbncpt¯­v. XpI Ch Is­¯pI.

8. hnIk\Imcy Ìm³UnwKv I½än t\m«okv _p¡v, lmPÀ, an\nSvkv Ch X¿mdm¡n kq£n¡pI. Sn I½änbn Bhiyamb hnhc§Ä klnXw ]s¦Sp¯v Xocpam\§Ä ASp¯ ]©mb¯v I½änbn lmPcmbn {i²bnÂs¸Sp¯pI. amk¯nsems¶¦nepw Sn I½än tNcp¶psh¶v Dd¸phcp¯pI.

9. sk{I-«dn I¬ho-\-dm-bpÅ hÀ¡nwKv {Kq¸pIfn sk{I«dn¡mbn ]s¦Sp¡pI. an\nSvkv tcJs¸Sp¯pI. hÀ¡nwKv {Kq¸v s]mXptbmK¯nsâ lmPÀ, an\nSvkv Ch tcJs¸Sp¯pI.

10. Kh¬saâv Uyqkv cPnÌdnsâ X¿mdm¡epw kq£n¸pwþBZmb\nIpXn, hmäv, IzmÀt«Àen dnt«WpIÄ \nÝnXs{]mt^mÀabn X¿mdm¡n kaÀ¸n¡pI. (sk{I«dn DDO F¶ \nebn dn¡hÀ sNbvX XpIIÄ am{Xw).

11. t{]mPIvSv/ t{]mPIvSvCXc s]mXpacma¯v theIÄ, s{]mIypÀsaâv, tkmjy HmUnäv I½n-än-IÄ, Izt«j³ t\m«okpIÄ, Izt«j\pIÄ Xcw Xncn¡Â, ske£³ t\m«okv \ÂIÂ, IcmÀ hbv¡Â, _n X¿mdm¡Â Akäv cPnÌÀ kw_Ôamb NpaXeIÄ.

12. CeIv{Sn¡Â km[\§fpsSbpw ^nänwKpIfpsSbpw ]Àt¨kpIÄ, sXcphv hnf-¡p-IÄ kw_-Ô-amb tPmen-IÄ tÌm¡v cPnÌÀ X¿mdm¡Â Cjyp sN¿Â XpS§nb tPmenIÄ. kpteJ, k©nX, kNn{X B¹nt¡j³ NpaXeIÄ \nÀÆ-ln-¡p-I.

13. MGNREGA cPnkvt{Sj³, sXmgnen\pff At]£IÄ e`n¨m A¶pXs¶ tUäm F³{Sn Hm¸tdäÀ¡v AIvt\mfUvPvsaâv hm§n \ÂIpI. DEO/HmhÀknbÀ aÌÀtdmfpw A\p_Ô tcJIfpw t]saân\mbn \ÂInb A¶pXs¶]cntim[n¨v _n X¿mdm¡n kaÀ¸n¡pI.

14. tImf\nIÄ, ]«bw kw_Ôamb tPmenIÄ.

15. ssIamds¸« kvYm]\§fpsS t{]mPIvSnXc Bhiy§Ä¡mbpff Atem«vsaâpIÄ /sN¡pIÄ X¿mdm¡p¶Xnte¡mbn HmXssdtkj³, Ipdn¸v, _nÃpIÄ X¿mdm¡n ]mkmbXn\ptijw ^bepIÄ ]qÀ®ambpw A¡u­âns\ G¸n¡pI.

16. Cþsabn ]cntim[\, Uu¬temUnwKv, Cuþsabn Abbv¡Â, LSGD sh_vsskän \n¶pw D¯chpIÄ XpS§nbh Uu¬temUnwKv, ta NpaXeIfpambn _Ôs¸« ^bepIÄ, cPnÌdpIÄ aäv tcJIÄ F¶nhbpsS X¿mdm¡epw kq£n¸pw. CâÀs\äv, I¼yq«dpIÄ s\ävhÀ¡nwKv, A\p_Ô D]IcW§Ä F¶nh kw_Ôamb ^b hÀ¡pIÄ. ^bepIfptSbpw tcJIfptSbpw kq£n¸v.

17. hnt\m-Z-\n-Ip-Xn, kn\na sdKp-e-j³ BIvSv {]Im-c-apÅ ssek³kv. SnbpsS Un.-kn._n X¿m-dm-¡Â Npa-X-e-IÄ.

18. ]©mb¯nse UnPnä Iymad, t^mt«mÌmäv, aäv sajo\dnIÄ (hml\w HgnsI) ChbpsS kq£n¸v sabnâ\³kv ^bepIfpw cPnÌdpIfpw ssIImcyw sN¿Â

19. Hm^o-knse I¼yp-«À A\p-_-Ô-D-]-I-c-W-§Ä, bp]n-Fkv, {]nâ-dp-IÄ, tamUw, t^mt«m-Ìmäv aäv saj-\-dn-IÄ F¶n-hbv¡v AMC GÀs¸-Sp-¯p-¶Xv kw_-Ôn-¨pÅ tPmen-IÄ CXn-\mbn Hcp cPn-ÌÀ sabnâ-bn³ sN¿p-I.

20. ]©mb¯v hml\§Ä, I¼yq«dpIfpw A\p_Ô D]IcWa§fpw, sajn\dnIÄ, temKv _p¡pIÄ, dn¸bdnwKv, CÔ\w, C³jpd³kv cPnkvt{Sj³, SmIvkv kw_Ôamb tPmenIfpw ^bepIfpw cPnÌdpIfpw X¿mdm¡n kq£n¡pI. AwK³hmSnIÄ kw_-Ôn¨ tPmenIÄ

21. ]©mb¯nsâ PwKa BkvXnIÄ kw_Ôamb tPmenIÄ, dn¸bdnwKv & sabvâ\³kv

A4þ sk£³ þ bp.Un. ¢À¡v (2)

1 hkvXp\nIpXn kw_Ôamb tPmenIÄ, AkÊvsaâv cPnÌdpIÄ, \nIpXn \nÝbn¡Â, Unamâv t\m«okv/_n X¿mdm¡n \ÂIÂ, \nIpXn CuSm¡Â, HmWÀjn¸v amä§Ä, IpSninJ \nIpXn CuSm¡Â kw_Ôn¨ tPmenIÄ, IpSninJIÄ ssSw_mÀ BImsXbncn¡m³ \obam\pkrX \S]SnIÄ kzoIcn¡Â (]ncnhptZymKØÀ aptJ\ IpSninJ ]ncn¡p¶ {]hÀ¯\§Ä). _Ô-s¸« ^bepIfptSbpw tcJIfpsSbpw kq£n¸v. ]pdt¼m¡v `qan, A\[nIrX \nÀ½mW§Ä KMBR, KPR (220B),KPBR F¶nh kw_Ôn¨ tPmenIfpw cPnÌdpIfpw.

2 hkvXp\nIpXn ]cnjvIcWw kw_Ôn¨ \S]Sn{Ia§Ä, ^b hÀ¡pIÄ, taJe \nIpXn\nc¡v \nÝbn¡Â, hnÚm]\w, Bt£]§Ä kzoIcn¡Â XoÀ¸m¡Â, adp]Sn \evIÂ, dnt«WpIÄ ]cntim[n¡Â, t\m«okv \ÂIÂ, AÊÊvsaâv, daoj³, Uotamfnj³ cPnÌdpIÄ, At]£IÄ XpS§nbh X¿mdm¡pI, At]£IÄ DÄs¸sS kq£n¡pI.(hmÀUv LDC amcpsS klmb-t¯m-sS)

3 hkvXp\nIpXn \nÀ®bw/KPR 220B ]men¡Â/hkvXp\nIpXn ]cnjvIcWw/sI.]n._n.BÀ ewL\w kw_Ôamb ]cmXnIÄ, tIkpIÄ XpSÀ \S]SnIÄ ^bepIfpsS kq£n¸v.

4 sI.]n._n.BÀ At]£IfnÂtaepff \S]Sn{Ia§Ä,Cân-ta-j³, NOC (hmÀUv FÂ.-Un.kn amcpsS dnt¸mÀ«v {]Im-cw),s]Àanäv dKpessdtkj³ D¯chv \nbaw ewLn¡p¶hÀ¡v, sI.]n.BÀ 235 U»p {]Imcapff t\m«okv, I¬^Àtaj³ t\m«okv X¿mdm¡Â \ÂIÂ, sI.]n._n.BÀ kw_Ôamb FÃm ^okpIfpw CuSm¡p¶psh¶v Dd¸m¡pI, sI.]n._n.BÀ {]Imcapff cPnÌdpIfpw ^bepIfpw X¿mdm¡pI.kq£n¡pI.sI«nS \nÀ½mW N«-§-fpsS ewL\w kw_-Ô-amb ]cm-Xn-IÄ HmhÀkn-bÀ, AE F¶n-h-cpsS dnt¸mÀ«n\v F{Xbpw thKw Ab-bvt¡-­-Xm-Ip-¶p.

5 \new \nI¯v Øe¯v hoSn\v s]Àanäv A\phZn¡p¶Xn\pff I½än kw_Ôn¨ Idkvt]m­³kpIÄ, an\nSvkpIÄ, ^bepIfpw, cPnÌdpIfpw X¿mdm¡pI.kq£n¡pI.

6 s\Âhb X®oÀ¯Sw kwc£W\nbaw 2008 kw_Ôn¨ Idkvt]m­³kpIÄ, Umäm _m¦v ^bepIfpsS kq£n¸v.

7 hkvXp \nIpXn \nÀ®bw, sI.]n._n.BÀ s]Àanäv/HmWÀjn¸v amä§Ä, sdaoj³, A¸oepIÄ Ch kw_Ôamb At]£IÄ {Ia\¼À \ÂIn km¼¯nI hÀjmSnØm\¯n {IaoIcn¨p kq£n¡pI. (hmÀUv LDC amcpsS klm-b-t¯m-sS) KMBR {]m_ey¯n hcpt¼mÄ \nÀ½mW¯nencp¶ sI«nS§Ä kw_Ôn¨ cPnÌdnsâ kq£n¸v.

8 hkvXp \nIpXn cPnÌÀ, Umäm F³{Sn¡mhiyamb cPnÌdpIÄ Umäm F³{Sn¡mbn IrXyambn F¯n¡pIbpw XncnsI hm§n kq£n¡pIbpw sN¿pI. Umäm F³{Sn {]hÀ¯\§Ä XSÊanÃmsX \S¡m\mhiyamb FÃm ]n´pWbpw \evIpI.

9 Un & H A\phmZ§fpw ssek³kpIfpw kw_Ôn¨ FÃm tPmenIfpw sN¿pI. At]£IÄ ssIImcyw sN¿pI. hmÀUv FÂ.Un.knamÀ aptJ\ At\zjW dnt¸mÀ«v F{Xbpw thKw hm§n sk{I«dnbpsS D¯chn\p hnt[bambn A\phmZ/ssek³kv kÀ«n^n¡äv X¿mdm¡pI. \nba {]Imcw \ÂtI­v. FÃm hyhØIfpw A¯cw kÀ«n^n¡äpIfn tcJs¸Sp¯Ww (DZm. ¹mÌnIv, Øe\maw, ]nkn_n, XpS§nbh).

10 Un & H, ssek³kv & s]Àanäv cPnÌÀ,Unamâv cPnÌÀ F¶nh X¿mdm¡n kq£n¡pI.Hmtcm km¼¯nIhÀjt¯¡papff At]£IÄ A\p_ÔtcJIÄ klnXw {Ia\¼À \ÂIn ^bembn kq£n¡pI.

11 sI.]n.BÀ BIvSv/dqÄkv {]Imcapff asäÃm ssek³kv, cPnkvt{Sj³ tPmenIfpw_Ôs¸« At]£m^bepIÄ, cPnÌdpIÄ Ch ssIImcyw sNbvXv kq£n¡pI. ¹mkvänIv \ntcm[\w, Øe\maw Cw¥ojnepw aebmf¯nepw tcJs¸Sp¯Â XpS§nb NpaXeIÄ,Ahbpambn _Ôs¸« ^bepIÄ X¿mdm¡n kq£n¡pI.

12 sXmgn \nIpXn (IpSninJ, X\XphÀjw) kw_Ôamb FÃm tPmenIfpw t\m«okpIfpĸsSbpff Idkvt]m­³kpIÄ, Poh\¡mcpsS sXmgn \nIpXn tÌävsaâpIÄ kzoIcn¡pIbpw ]cntim[n¡pIbpw A]mIXIfps­v.¦n XpSÀ \S]SnIfpw. hchpIÄ (Poh\¡mÀ, Øm]\§Ä, t{StUgvkv) AÀ²km¼¯nI/km¼¯nI hÀjmSnØm\¯n tcJs¸Sp¯pI. IpSninJImÀ¡pff t\m«okpIÄ XpSÀ\S]SnIÄta NpaXeIfpambn _Ôs¸« FÃm X]mepIfpw, ]cmXnIfpw Ahbn³taepff \S]Sn ^bepIfpw X¿mdm¡n Imem\pkrXw kq£n¡pI. ^bepIÄ ]qÀ®ambncn¡Ww

13 aW hmcÂ, IShv I½n-än-IÄ, a®v, ]md-J-\\w, _kvÌmâv, ^vfUv hÀ¡p-IÄ(F³.-kn), MLA/MP hÀ¡p-IÄ XpS-§n-b-h-bp-ambn _Ô-s¸« Npa-X-e-IÄ,amen\y \nÀ½mÀÖ\w, ag¡me]qÀÆipNoIcWw, amen\yapàtIcfw kw_Ôn¨ tPmenIÄ.Xnb-äÀ sN¡nw-Kv, hnt\m-Z-\n-Ip-Xn DCB sN¡nwKv Npa-X-e-IÄ \nÀÆ-ln-¡p-I.

]ncnhv/At\zjW DtZymKØcpsS NpaXeIÄ

1. \nehnepff AÊÊvsaâv hmÀUpIfnse hkvXp \nIpXn IpSninJbS¡apffhbpsS ]ncnhv \S¯pIbpw IpSninJ Unamâv, Unamâv cPnÌdpIÄ Hmtcm km¼¯nI hÀjt¯¡pw IrXyambn X¿mdm¡n BbXn Sn hchpIÄ A¶¶pXs¶ tcJs¸Sp¯pI. k¹nsaâdn UnamâpIÄ DS³ Xs¶ Unamâv cPnÌdn tNÀ¡pI. Hmtcm BgvNbptSbpw Ahkm\w hchpIÄ Iq«nsbSp¯v ]ncnhv ]ptcmKXn AhtemI\¯n\v slUv¢mÀ¡ns\ G¸n¡Ww. (Hmtcm BgvNbnepw BZy {]hÀ¯nZn\w apX km¼¯nI hÀjmhkm\w hsc Imebfhn ]ncn¡m\pff BsI XpIsb, Cu Imebfhnepff BsI BgvNIfpsS F®w sIm­v lcn¡p¶XmWv Hmtcm ]ncnhv DtZymKØ\papff {]Xnhmc SmÀPäv) hkvXp \nIpXn kw_Ôamb DCB X¿mdm¡pI. IpSninJImÀ¡v \nbam\pkrXapff Unamâv t\m«okv X¿mdm¡n Ab¡pI, XpSÀ¶v \nbam\pkrXapff P]vXn t\m«okv X¿mdm¡pI. P]vXn \S]Sn¡v slUv¢mÀ¡ns\ klmbn¡pI. P]vXn t\m«okn³taepff A¸oÂ/P]vXn A{]mtbmKnIamsW¦n AXp kw_Ôn¨ dnt¸mÀ«v XpSÀ¶pff t{]mknIyqj³/BÀ BÀ \S]SnIÄ kw_Ôn¨ Idkvt]m­³kpIÄ (Hmtcm tIkn\pw {]tXyIw ^b thWw) kw_Ôn¨ tPmenIÄ. Sn hmÀUpIfnÂ\n¶pw HmWÀjn¸v amäw kw_Ôn¨ dnt¸mÀ«v, HmWÀjn¸v, dknU³jyÂ, \nIpXn, _n]nF kÀ«n^n¡äpIÄ (dnt¸mÀ«nwKv, X¿mdm¡Â DĸsS) kw_Ôn¨ tPmenIÄ. At]£, ^bepIÄ C\w Xncn¨v km¼¯nI hÀjmSnØm\¯n {IaoIcn¨p kq£nt¡­XmWv. sdanj³, Uotamfnj³, FIvÊÀÆokvsa³ \nIpXn Hgnhm¡Â, \nIpXnhÀ²\hv/Npa¯Â/Cfhv Bhiyamb kmlNcy§Ä DS-a-Øm-h-Im-i-amäw F¶nhbn³ta At\zjWhpw dnt¸mÀ«nwKpw hkvXp\nIpXn Umäm F³{Sn¡v ]ncnhv NpaXebpÅ hmÀUpIfpsS cPnÌdpIÄ bYmkabw Umäm F³{Sn¡mbn G¸n¡pIbpw XcnsI hm§pIbpw sN¿pI. Ìm^v sN¡nwKv \S¯n dnt¸mÀ«v A2/A4 skIvj\v \evIpI.

2. ]ncnhpIÄ Hu«vtUmÀ If£³ cPnÌdn tcJs¸Sp¯n BbXv Ubven If£³ NpaXe¡mc\v(IymjÀ¡v) cPnÌdnÂXs¶ ssI¸äp hm§n AXmXpZnhkw ssIamdn t_m[ys¸Spt¯­XmWv (A-¡u­vkv N«-§Ä¡v/kmwJy amÀK-tc-Jbv¡v hnt[-b-am-bn). 100% \nIpXn ]ncnhv km²yam¡p¶Xn\mbn {]NmcWw \S¯n Iym¼v If£³ AS¡apff amÀ¤§Ä Ahew_nt¡­XmWv. IpSninJ XpIIÄ ssSw_mÀ BImsX ]ncns¨Sp¡m³ NpaXes¸Sp ¯p¶p.

3. 2010 Ce£³ hmÀUpIfnÂ\n¶pff, ]cmXnIfn³ta (iey§Ä Hgnhm¡Â, amen\y \nÀ½mÀÖ\w s]mXphgnIfpw \oÀ¨mepIfpw aen\s¸Sp¯Â XpS§nbh kw_Ôn¨pff ]cmXnIÄ) Øe¯pt]mbn At\zjW dnt¸mÀ«nwKv t\m«okv X¿mdm¡n Ab¡Â XpS§nbh kw_Ôn¨ tPmenIfpw ^bepIfpsS kq£n¸pw. Sn hmÀUpIfnse t{StUgvkv, Øm]\§fpsS hmÀUpXe enÌpIÄ FÃm P\phcn 31\v ap¼v X¿mdm¡n F4 sk£\v ssIamtd­XmWv. Sn hmÀUpIfn \n¶pff A\[nIrX \nÀ½mW§Ä, ]pdt¼m¡nepw tdmUnepapff ssIt¿ä§Ä, ]©mb¯v hr£§Ä apdn¡Â,]©mb¯v kz¯p¡Ä \in¸n¡p¶X,v A\ym[o\s¸Sp¯p¶X,v A\[nIrXIim¸pimeIÄ sssek³kv CÃmsX {]hÀ¯n¡p¶ hym]mc hyhkmb Øm]\§Ä F¶nh kw_Ôn¨ dnt¸mÀ«v A¸t¸mÄ kaÀ¸n¡pI. sXmgnÂclnX thX\¯n\pff At]£Ifn³ta At\zjWw \S¯n dnt¸mÀ«v kaÀ¸n¡pI. XpSÀ¨bmbn Ah[n Zn\§Ä hcp¶ kmlNcyw apXseSp¯v A\[nIrX \nÀ½mW§Ä\S¡p¶nÃmsb¶v Dd¸phcp¯pI. sXmgnÂ\nIpXn ]ncnhv \S¯p¶Xn\v _Ôs¸« sk£\v ^oÂUv klmbw sImSp¡pI.Xncp-hn-Xmw-IqÀ sIm¨n(]-»nIv sl¯v)-BIvSv {]Imcw MO/HI \S-]-Sn-sb-Sp-t¡-­-Xmb ]cm-Xn-IÄ AhÀ¡v ssIamdn hnhcw ]cm-Xn-¡m-cs\ Adn-bn-¡p-I.

4. hnhn[ kÀ«n^n¡äpIÄ, s]ÀanäpIÄ, ssesk³kpIÄ, cPnkvt{Sj\pIÄ, d½nj³, Untamfnj³, DSaØmhImi amäw, F¶nhbv¡pff At]£Ifn³ta At\zjWw F{Xbpw thKw \S¯n dnt¸mÀ«v F4 sk£\n kaÀ¸n¡pI. \nÀt±im\pkcWw ssek³kv/NOC/ \nIpXn \nÀ®b At]£Ifn³ta dnt¸mÀ«p kaÀ¸n¡pI. Hcp sI«n-S-¯n H¶n-e-[nIw ssek³kv \ÂI-s¸-Sp-¶nà F¶pw Dd-¸m¡n dnt¸mÀ«v Fgp-tX-­-Xm-Wv. kÀ«n-^n-¡-äp-IÄ X¿m-dm-¡p¶Xn\p-ap-¼mbn \nIp-Xn-Ip-Sn-inI CÃm-sb¶v Dd-¸m-t¡-­-Xm-Wv.

5. kqN\ 14 {]Imcw \nIp-Xn-]n-cnhv Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p-I.

A5- sk£³ þ bp.Un ¢À¡v (]p-\Àhn-\ym-kw)

1. sXmgnÂclnX thX\w þ At]£IÄ ]cntim[n¡pI, cPnÌdn tNÀ¡pI, At\zjW¯n\v \evIpI, Fwt¹mbvsaâv hIp¸ntebv¡pÅ I¯nS]mSpIÄ, KpWt`màr cPnÌÀ X¿mdm¡pI, thX\hnXcWw IrXyambn \S¯pI, ROP IrXyambn \S¯pI , Fwt¹m-bvsaâv hIp-¸n \n¶pÅ ]cn-tim-[-\-IÄ, Ah-bpsS dnt¸mÀ«p-IÄ, XpSÀ\-S-]-Sn-IÄ XpS§n Unemployment wages kw_Ôn¨ FÃm tPmenIfpw.

2 {Kma]©mb¯neqsS \S¸m¡p¶ kmaqlykpc£m s]³j\pIÄ, klmb§Ä, F¶nhbpambn _Ôs¸« FÃm tPmenIfpw D¯chmZnXz§fpwþ At]£IÄ hniZambn ]cntim[n¡pI. At]£ cPnÌdn tNÀ¡pI. \yq\XItfm A[nItcJItfm Bhiysa¶pI­m DS³ Xs¶ At]£I\v tcJmaqew I¯v \ÂIn ]cnlcn¡pI. (At]£ cPnÌcn At]£ e`n¨ XobXn, At]£Isâ t]cv, hnemkw, hmÀUv, P\\XobXn, At\zjW¯n\v \ÂInbXnsâ XobXn klnXapff ssI¸äv cPnÌdn Xs¶ ssI¸äv hm§n t\cn«v At\zjWDtZymKØ\v ssIamdWw. At\zjWw Ignªv XncnsI In«nb XobXn, t£aImcyI½än, ]©mb¯v I½än Xocpam\\¼À, XobXn, At]£ \nckns¨¦n ImcWhpw AwKoIcns¨¦n F¶papX B\pIqeyhnXcW¯n\v AÀlX,dnamÀIvkv F¶o hnhc§Ä \nÀ_Ôambpw amkmSnØm\¯n tcJs¸Sp¯n bncn¡Ww. CXnsâ ASnØm\¯nÂam{Xw _Ôs¸« ]ocntbmUn¡epIÄ X¿mdm¡pI. sXämb hnhc§tfmsSbpff ]ocntbmUn¡epIÄ X¿mdm¡pI, At]£Ifn ImeXmakw hcpI, \jvSs¸SpI, hnXcW¯n Uyq¹nt¡j³ hcpI, Ae£yambn hnXcWtÌävsaâv X¿mdm¡pI, Fw.H dnt«WpIÄ, hnXcW_m¡nXpIIÄ sXämbn A¡u­v.v sN¿pI \jvSs¸SpI F¶Xpaqeaq­v.mIp¶ `hnjy¯pIÄ¡pw \jvS§Ä¡pw sk£³ hyàn]cambn D¯chmZnbmbncn¡pw. tkh\ (s]³j³) tkm^vävshbÀ kuIcyw {]tbmP\s¸Sp¯n s]³j³, hnXcWw Hm¬sse\mbn am{Xw sNt¿-­-Xm-Ip-¶p.Atem«vsaâpIÄ e`yambmepS³ hnXcW ]{XnIIÄ X¿mdm¡pI, A¡u­v sk£\v dnt¸mÀ«v \evIn Atem«vsaâv X¿mdm¡n hm§pI. _nÃpIÄ X¿mdm¡pI. aWntbmÀUdpIÄ t]mÌv B^oknse¯n¡pI hnXcWw sN¿pI. (EMO kwhn-[m\w D]-tbm-Kn-¡p-I) tkh-\(-s]³j³)-bq-kÀ Npa-Xe \ÂIp-¶p.

3. Fw.H dnt«¬ cPnÌÀ, Fw.H dnt«¬ XpIIÄ A¡u­v sk£³ aptJ\ XncnsI {Sjdnbn HSp¡p¶Xn\pth­ {]hÀ¯\§Ä, At{]m{]ntbj³ F³lm³kvsaâv {]hÀ¯\ ¯n\mhiyamb hnhc§Ä A¡u­ vsk£\v sImSp¡pI. Fw.H cPnÌÀ, hnXcW cPnkväÀ Hmtcm KpWt`màmhnsâbpw hnhc§Ä tcJs¸Spt¯­ kvIowsshkv cPnÌdpIÄ, Fw.H Iq¸WpIÄ F¶nhbpsS X¿mdm¡epw kq£n¡epw. Fw.H dnt«¬ cPnÌdn tcJs¸Sp¯epIÄs¡m¸w, sNem³ ]IÀ¸v, dko]väv, dnt«¬ Iq¸WpIÄ Ch IqSn H«n¨pht¡­XmWv.

4. t£aImcy Øncw kanXn t\m«okv _p¡v, lmPÀ_p¡v, an\nSvkv _p¡v, sk{I«dn¡pth­n Sn I½änbn lmPcmbn an\nSvkv tcJs¸Sp¯n A²y£s\sIm­v.v km£ys¸Sp¯n ]IÀ¸v ASp¯ ]©mb¯v I½än¡v kaÀ¸n¡pI. Sn I½än \nbam\pkrX Imebfhn tNcp¶ps­¶v Dd¸phcp¯pI.

5. IÀjIsXmgnemfn s]³j³ B{inXÀ¡v \ÂIm\pff At]£Ifn³taepff \S]SnIÄ (tÌävsaâv X¿mdm¡pt¼mÄ Fw.H dnt«¬ cPnÌdnsâ {]kàamb t]Ppambn d^d³kv sImSp¡Ww.) PnÃm IfIvSÀ, Fwt¹mbvsaâv Hm^okv F¶nhnS§fn kaÀ¸n¡m\pff At]£IÄ Ab¡pI. AwKoIcn¨p hcp¶ apdbv¡v B\pIqeyw \ÂIpI. hnhn[ ]²XnIfpambn _Ôs¸«pff ]cmXnIÄ, apS§nb B\pIqeyw ]p\kvYm]n¡Â, A¸oepI Ch kw_Ôn¨ ^b hÀ¡pIÄ.

6. _n ^­v Atem-«p-saâp-IÄ, At{]m-{]ntbj³ I¬t{SmÄ cPn-ÌÀ F¶n-h-bpsS Npa-X-e-Ifpw C¯-c-hm-Zn-¯-§-fpw \ÂIp-¶p.km¼¯nI hÀjmhkm\w bYmÀ°¯n Hcp KUp B\pIqey hnXcW¯n\v t]mepw XnIbmsX hcp¶ kwKXnbn Sn XpI kd­À sN¿m³ {IaoIcW§Ä. aäp hIp¸pIfn \n¶pff _n^­pIÄ Atem«vsN¿p¶Xnte¡v HmXssdtkj\pw Ipdn¸pw X¿mdm¡n A¡u­ân\v ssIamdpI.

7. lnµp hnhmlw, s]mXphnhml cPnkvt{Sj³ F¶nhbpambn _Ôs¸« FÃm tPmenIfpw sN¿pI.cPnÌdpIfpw ^bepIfpw sat½mdm­§fpw IrXyambn X¿mÀ sNbvXv Imem\pkrXambn kq£n¡pI. hnhml kÀ«n^n¡äpIÄ X¿mdm¡pI. sat½mdm­§fpsS Hcp ]IÀ¸v \nbam\pkrX A[nImcnIÄ¡v FÃm amkhpw Ab¨p sImSp¡pI. \nbam\pkrX ^okpIÄ bYmkabw CuSm¡pI. Ie­À hÀjmSnØm\¯n sat½mdm­§fpw ^bepIfpw cPnÌdpIfpw kq£n¡pI.tkh\ (hn-hm-lw) B¹n-t¡-j³ bqkÀ Npa-X-e-þ-hn-hml cPn-kv{S-j³ Sn tkm^väv shbÀ aptJ\ am{Xw \S-¯p-I. cPn-ÌÀ t]Pp-IÄ IrXy-ambn kq£n¨v _bâv sN¿p-I. teäv cPnkvt{S-j³, Xncp-¯-ep-IÄ F¶nh kw_-Ôn¨ tPmen-IÄ sN¿p-I.

A6 sk£³ þ FÂ.Un. ¢À¡v 1

1. \nehnepff AÊÊvsaâv hmÀUpIfn (]gb 3, 7, 8, 10 hmÀUv) \nIpX ]ncnhv DtZymKØs\¶ \nebnepw 2010 Ce£³ hmÀUpIfn (1, 2, 3, 4, 5, 6 hmÀUpIfpsS) At\zjW DtZymKØs\¶ \nebnepapff NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw \nÀÆln¡pI.

2. Ce£³ kw_Ôamb thm«À]«nI X¿mdm¡Â, hmÀUv Xncn¡Â ChbpsS ^oÂUv At\zjWw, dnt¸mÀ«pIÄ, hmÀUp Xncn¨v At]£IÄ ssIImcyw sN¿Â.

3. hkvXp\nIpXn ]cnjvIcWmÀ°apff \¼dnwKv (_m[Iamb kÀ¡mÀ, ]©mb¯v \nÀt±i§Ä / Xocpam\{]Imcw) hnhctiJcWw, \nIpXn \nÝbn¨v t\m«okv \ÂIÂ, AÊÊvsaâv, Unamâv cPnÌÀ X¿mdm¡Â.(kq-N\ 14 {]Im-cw)

4. tjm¸nwKv tImw¹Ivkv, kmwkvImcnI \neb§Ä, I½yqWnänlmÄ hmSIbv¡p\ÂI IpSninJ AS¡apff hmSI CuSm¡Â, hmSI cPnÌÀ X¿mdm¡Â, hmSI IcmdpIÄ X¿mdm¡Â, ]pXp¡n \ÂIÂ, hmSI cPnÌÀ t¢mkv sNbvXp DCB X¿mdm¡pI. hmSI IpSninI hcp¯p¶hÀ¡v IrXyambn t\m«okv \evIpI. hmSI IpSninJ CuSm¡p¶Xn\pff XpSÀ\S]SnIÄ, IpSninI¡mÀ¡XnscbpÅ \nba\S]SnIÄ (KPR (hkvXp BÀPn¡epw Is¿mgn¡epw) N«§Ä {]Imcw \S¸m¡Â kw_Ôn¨ tPmenIÄ) s]mXpivaim\w, Iw^À«v tÌj³ kw_Ôamb tPmenIÄ.

5. FÃm Xcw tee§fpw (IS¯phÅw, {]nânwKv, amen\y\nÀ½mÀÖ\w, ^her£mZmbw, aäv tee§Ä) kw_Ôn¨ tPmenIÄ teet\m«okpIÄ, UbdnIÄ, teecPnÌÀ X¿mdm¡Â, Unkn_n X¿mdm¡n t¢mkv sN¿Â, teeUbdnIÄ I½änbpsS AwKoImc¯n\v kaÀ¸n¡Â, teew AwKoIcn¨p I¯v \ÂIÂ, \nIpXnbS¡apff tee/Izt«j³ XpI CuSm¡pI,IcmÀ X¿mdm¡pI Ch kw_Ôn¨ ^bepIÄ sabvâbn³ sN¿pI. cPnÌÀ t¢mkv sNbvXp Unkn_n X¿mdm¡n kaÀ¸n¡pI

6. aäv sk£\pIÄ¡v {]tXyI NpaXe \ÂInbn«nÃm¯ I­nPâv sNehn\§Ä, (CeIv{Snknän, sSet^m¬, hm«ÀNmÀÖpIÄ XpS§nbh) ]©mb¯nsâ s]mXphmb Bhiy§Ä¡pff aäv sNehn\§Ä XpS§nbh kw_Ôn¨ ^b hÀ¡pIÄ, cPnkvdvddpIÄ sabvâbn³ sN¿Â, _nÃpIÄ X¿mdm¡Â XpS§nb tPmenIÄ.

7. t{]mPIvSv CXctÌmÀ ]Àt¨kpIÄ, Izt«j³/sS­À t\m«okpIÄ AhbpsS Xcw Xncn¡Â, ske£³ t\m«okv IcmÀ hbv¡Â _nÂ, X¿mdm¡Â,tÌm¡v tNÀ¡epIfpw Cjyp sN¿epw F¶o NpaXeIfpw,tÌm¡v cPnÌÀ _Ôs¸« ^bepIÄ cPnÌdpIÄ X¿mdm¡pI. kq£n¡pI. (tÌj\dn, t^mapIÄ, cPnÌdpIÄ F¶nhbS¡apff FÃm tÌmÀC\§fpw tÌm¡v cPnÌdn AIvt\mfUvPvsaâv hm§n am{Xw Cjyp sNt¿­v.XmWv)

8. _n.]n.FÂ. enÌv kw_Ôamb tPmenIÄ, ^bepIÄ, cPnÌdpIÄ ChbpsS kq£n¸v.

9. sset{_dnb³, kmwkvImcnI\nebw, km£-cXm anj³, XpSÀhn-Zym-tI{µw NpaXeIÄ \nÀÆln¡pI.

10. Hm^okv, ssIam-d-s¸« Øm]-\-§Ä F¶nhnS§-fnse t\m¬¹m³ I­o-Pâv sNe-hn-\-§Ä kw_-Ô-amb _nÃp-IÄ X¿m-dm-¡Â, FÃm A\p-_-Ô-tc-J-IÄ klnXw ]mkm-¡nb _n A¡u-­ân\v ssIam-dp-I.

11. ta NpaXeIfpambn _Ôs¸« ^bepIÄ, Idkvt]m­v.³kpIÄ, cPnÌdpIÄ aäv tcJIÄ F¶nhbpsS X¿mdm¡epw kq£n¸pw.

A7- sk£³ þ FÂ.Un. ¢À¡v 2

1. \nehnepff AÊÊvsaâv hmÀUpIfn (]gb 4, 5, 6, 9 hmÀUpIfpsS) \nIpXn ]ncnhv DtZymKØs\¶ \nebnepw 2010 Unen-an-tä-j³ {]Im-c-apÅ hmÀUpIfn (7, 8, 9, 10, 11, 12 hmÀUpIfpsS) At\zjW DtZymKØs\¶ \nebnepapff NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw \nÀÆln¡pI.

2. Ce£³ kw_Ôamb thm«À]«nI X¿mdm¡Â, hmÀUv Xncn¡Â ChbpsS ^oÂUv At\zjWw, dnt¸mÀ«pIÄ, hmÀUp Xncn¨v At]£IÄ ssIImcyw sN¿Â.

3. hkvXp\nIpXn ]cnjvIcWmÀ°apff \¼dnwKv (_m[Iamb kÀ¡mÀ, ]©mb¯v \nÀt±i§Ä / Xocpam\{]Imcw) hnhctiJcWw, \nIpXn \nÝbn¨v t\m«okv \ÂIÂ, AÊÊvsaâv, Unamâv cPnÌÀ X¿mdm¡Â.(kq-N-\-þ14 {]Im-cw)

4. tZiobk¼mZy]²Xn, Ìm¼pIÄ, Ìm¼v A¡u­v.v sUkv]m¨nwKv, sUkv]m¨v cPnÌÀ, tem¡ÂUenhdn _p¡pIÄ, F¶nhbpambn _Ôs¸« tPmenIÄ.

5. IpSnshff hnXcWw, hcĨZpcnXmizmkw, Iym¼bn³ {]hÀ¯\§Ä, tIctfmÕhw kw_Ôn¨ tPmenIfpw, tIctfmÕhw tÌPv amt\PÀ NpaXebpw.

6. ipNoIcWw, tcmK{]Xntcm[ ]IÀ¨hym[n \nÀ½mÀÖ\w, Jcamen\y \nÀ½mÀÖ\w kw_Ôamb tPmenIÄ.

7. BtcmKy hnZym`ymk ÌmânwKv I½än t\m«okv, Aäâ³kv, an\nävkv X¿mdm¡Â NpaXeIÄ

8. Zn\mNcW§Ä, \nIpXn ]ncnhn\pw {Kmak`bv¡pw th­nbpff {]NmcW§Ä kwLSn¸n¡Â kw_Ôamb tPmenIÄ.

9. {]mtZinI sshZypX D]tZiIkanXn, _tbmssUthgvknän amt\Pvsaâv I½än, s]mXpP\mtcmKy Øm]\§Ä¡mbpff amt\PvsaâvI½änIÄ, Pm{KXmkanXn, ]©mb¯v Xe¯nepff kvt]mÀSvkv Iu¬knÂ, ss]¡ aÕ-c-§Ä, ]-©m-b¯v hnZym`ymk kanXn (PEC),]©m-b¯v `£y D]-tZ-iI kanXn, bphP\t£aw,bq¯v tImUn-t\-äÀ, {Sm^nIv AssUzkdn I½-än, ÌpUâv tIUäv s]meokv XpS-§n-b-h-bp-ambn _Ô-s¸« ^b hÀ¡p-IÄ, tcJIfptSbpw cPnkvädpIfptSbpw kq£n¸v.

10. sk{I«dn \nÀÆlWw \S¯p¶ t{]mPIvSpIfn tÌPv kÀ«n^n¡äv, ^oÂUv ]cntim[\ Bhiyambn hcps¶¦nÂ, BbXv \nÀÆln¨v dnt¸mÀ«v F2 sk£\v ssIamdpI.

11. i¼fw tlmWtddnbw, knänwKv ^o, thPkv (Zn\thX\w, IcmÀv, I­nPâv, tlmWtddnbw DÄs¸sS), bm{X¸Sn, _nÃpIfpw IpSninJ _nÃpIfpw A\p_Ô cPnkvädvpIfpw X¿mdm¡n kaÀ¸n¡pI. ]mÊmb _nÃpIÄ A¡u­ân\p ssIamdpI. ]n³hen¡p¶ XpIIÄ/ If£³ XpIIÄ \nbam\pkrXw hnXcWw \S¯pI/HSp¡pI.

12. i¼fdn¡hdn bYmkabw Xs¶ HSp¡Â. dn¡hdnbpsS cPnÌÀ X¿mdm¡pI, sk£\pIfpsS NmÀÖv lm³Uv HmhÀ cPnÌdnsâ X¿mdm¡Â, Poh\¡mcpsS i¼fbn\¯nepff BZmb\nIpXn _m[yX ]cntim[n¨v BZmb\nIpXn _m[Isa¦n CuSm¡nHSp¡pI. ipNnXztIcfw kw_Ôamb tPmenIÄ,

14 BwBZvan _oamtbmP\, k¼qÀ® BtcmKy C³jpd³kv ]²Xn kw_Ôn¨ {]hÀ¯\§Ä, At]£IÄ, ^bepIÄ. tkmjy t^mdkv{Snbnte¡v ac§fpsS hmezpthj³ FSp¡p¶Xn\pff Idkvt]m­³kpIÄ.

15 {]knUâv, sk{I«dn/slUv ¢mÀ¡v/]©mb¯v I½än F¶nhÀ {]tXyIambn NpaXes¸Sp¯p¶ aävtPmenIÄ.

A8- FÂ.Un. ¢À¡v 3

1. \nehnepff AÊÊvsaâv hmÀUpIfn (]gb 1, 2 hmÀUpIfpsS) \nIpXn ]ncnhv DtZymKØs\¶ \nebnepw 2010 Unen-an-tä-j³ {]Im-c-apÅ hmÀUpIfn (13, 14, 15 hmÀUpIfpsS) At\zjW DtZymKØs\¶ \nebnepapff NpaXeIfpw D¯chmZnXz§fpw \nÀÆln¡pI.

2. Ce£³ kw_Ôamb thm«À]«nI X¿mdm¡Â, hmÀUv Xncn¡Â ChbpsS ^oÂUv At\zjWw, dnt¸mÀ«pIÄ, hmÀUp Xncn¨v At]£IÄ ssIImcyw sN¿Â.

3. hkvXp\nIpXn ]cnjvIcWmÀ°apff \¼dnwKv (_m[Iamb kÀ¡mÀ, ]©mb¯v \nÀt±i§Ä / Xocpam\{]Imcw) hnhctiJcWw, \nIpXn \nÝbn¨v t\m«okv \ÂIÂ, AÊÊvsaâv, Unamâv cPnÌÀ X¿mdm¡Â. (kq-N\ 14 {]Im-cw)

4. P\\þacW cPnkvt{Sj\pambn _Ôs¸« FÃm Imcy§fpw. (Akn-Ìâv cPn-kv{Smsd Npa-X-e-s¸-Sp-¯n-bXv Hgn-sI) P\\þacWdnt¸mÀ«pIÄ ss_âv sNbvXv t¢mknwKv kÀ«n^n¡äv tcJs¸Sp¯n kq£n¡pI. P\\þacW kÀ«n^n¡äpIfpsS X¿mdm¡epw kq£n¸pw. P\\þacW cPnÌdpIÄ, dko]väv cPnÌÀ, Xncp¯epIÄ kw_Ôn¨ cPnÌÀ, Zs¯-Sp¯ Ip«n-I-fpsS P\\ cPn-kv{S-j³ ChbpsS X¿mdm¡epw kq£n¸pw. P\\þacW cPnkvt{Sj³ \obam\pkrX ]ncntbmUn¡epIÄ X¿mdm¡n kaÀ¸n¡Â. ÌmänÌn¡Â ]mÀ«pIÄ \obam\pkrX A[nIrXÀ¡v ckoXv hm§n \ÂIÂ. At]£Ifn³ta \nbam\pkrX ^okv CuSm¡pI.tkh\ (knhn cPnkvt{Sj³) D]tbmKs¸Sp¯n.cPnkvt{Sj³ Hm¬sse\mbn \St¯­XmWv. tkh\ (knhn cPnkvt{Sj³) B¹nt¡j³ NpaXe \nÀhln¡pI. P\\þacW cPnkvt{Sj³ ap³Ime hnhc§fpsS Umäm F³{Sn {]hÀ¯\§fpsS NpaXebpw, Ìm^v sN¡nwKv NpaXebpw {]tXyIambn \evIp¶p.

5. P\\þacW kÀ«n^n¡äpIÄ, P\\þacW cPnÌdpIfn Xncp¯epIÄ¡pff At]£IÄ XpS§n Hmtcm C\¯nepw e`n¡p¶ At]£IÄ {Ia\¼À \ÂIn Ie­À hÀjmSnØm\¯n {IaoIcn¨p kq£n¡m³ {]tXyIambn NpaXes¸Sp¯p¶p. GsX¦nepw At]£, A\p_Ô tcJIÄ F¶nh \jvSs¸«m ]qÀ® D¯chmZnXzw sk£\pam{X ambncn¡pw.

6. 1970 \p ap¼pff cPnkvt{Sj\pIfnse Xncp¯epIÄ, t]cptNÀ¡epIÄ, 1970 \p tijapff ]¯pamk¯ne[nIw hyXymkapff tIkpIfnse ,t]cptNÀ¡epIÄ, At]£IÄ Ie­À hÀjmSnØm\¯n ^b sNbvXp kq£n¡pI. P\\þacW cPnkvt{Sj\pIfpsS tÌm¡v A¡u­v Ie­À hÀjm\pkrXw X¿mdm¡pI.

7. ta NpaXeIfpambn _Ôs¸« ^bepIÄ,cPnÌdpIÄ aäv tcJIÄ F¶nhbpsS X¿mdm¡epw kq£n¸pw.

8. {]knUâv/ sk{I«dn/ slUv¢mÀ¡v /]©mb¯vI½än F¶nhÀ {]tXyIambn NpaXes¸Sp¯p¶ tPmenIÄ.

Hm^okv Aä³Uâv 1 (OA-1)

1. kÀ¡mÀ \nÀt±i§Ä¡p hnt[bambn Hm^okv bYmkabw AS¡pIbpw Xpd¡pIbpw sN¿pI.Hm^oknsâ Hcp skäv Xmt¡m ssIhiw kq£n¡pI (asäm¶v slUv¢mÀ¡nsâ ]¡embncn¡pw). Hm^okv AS¡pt¼mÄ FÃm CeIv{SnIvþCeIvt{SmWnIvkv D]IcW§fpw Hm^m¡nsb¶v Dd¸phcp¯Ww.

2. ]©mb¯v I½änIÄ (P\dÂI½än, ÌmânwKv I½ddnIÄ, ÌnbdnwKv I½änIÄ, D]kanXnIÄ) ]©mb¯v hnfn¨p tNÀ¡p¶ aäv tbmK§Ä F¶nh kw_Ôn¨ t\m«okpIÄ bYmkabw hnXcWw sN¿pI.X]m Abbv¡p¶Xn\v t]mtÌm^nknepw ]Ww HSp¡p¶Xn\pw ]n³hen¡p¶Xn\pw {Sjdn/_m¦n t]mbn hcpI.

3. ssIamdn¡n«nb Øm]\§Ä ]©mb¯v ]cn[nbnepff aäv s]mXpØm]\§Ä,_m¦pIÄ, hnZymeb§Ä, F¶nh¡pff t\m«okpIÄ hnXcWw \S¯pI. I¯pIÄ, t\m«okpIÄ, Adnbn¸pIÄ, D¯chpIÄ, apXembh _Ôs¸« I£nIÄ¡p ssI¸äp hm§n \ÂIpI. (tem¡Â Uenhdn cPnÌÀ D]tbmKn¡Ww).

4. {^­v.v B^okv AknÌâns\ klmbn¡pI.(sNmÆm, hymgw, i\n Znh-k-§-fnÂ)

5. Hm^oknse ^bepIfpsSbpw cPnÌdpIfpsSbpw kq£n¸v {IaoIcWhpw ^eh¯mbncn¡m³ sk£\pIsf klmbn¡pI. Ae£yambn ssIImcyw sN¿s¸Sp¶ ^bepIfpw cPnÌdpIfpw {i²bnÂs¸«mepS³ _Ôs¸« sk£\n AXn\mbn {IaoIcn¨ncn¡p¶bnS¯v F¯n¨v h¡pI

6. ^bepIÄ, cPnÌdpIÄ ]cXn hfsc kabw \jvSs¸SmXncn¡m³ sk£\pIsf klmbn¡pI. dn¡mÀUvdqw kÖamIp¶Xphsc Hm^oknse ^bepIfpw tcJIfpw Ae£yambn InS¡p¶ kmlNcyw Hgnhm¡m\pw Ignbp¶Xpw Ah hnjb, Imem\pkrXambn kq£n¡s¸Sp¶psh¶pw Dd¸m¡pI.

7. Hm^okv t\m«okv t_mÀUv,aäv {][m\Øe§fn (_m¦v, hntÃPm^okpIÄ, sse{_dnIÄ) ]ckys¸Sp¯m\pff amädpIÄ Sn Øe§fn Øm]n¡pI.

8. t^mt«mÌmäv {IaoIcW§Ä \S¯pI. t^mt«mÌmäv t]¸À A¡u­v FgpXn kq£n¡pI.

9. hkvXp-\n-IpXn ]cn-jv¡-c-W-hp-ambn _Ô-s¸« kqN-\(14) {]Im-c-apÅ Npa-Xe \nd-th-äp-I.

10. P\-\-þ-a-cW-þhn-hml cPn-kvt{S-j³ kw_-Ôn-¨pff cPn-Ì-dp-I-fnse tkÀ¨nw-Kv, tkÀ¨v dnt¸mÀ«p-I-fpsS X¿m-dm-¡Â (Akn-Ìâv cPn-kv{Sm-dpsS \nÀt±-im-\p-k-c-Ww)

11. Poh-\-¡m-cp-sSbpw ]©m-b¯v AwK-§-fp-sSbpw bm{Xm-_¯ _nÃp-IÄ X¿m-dm-¡p-¶-Xn\v F6 sk£s\ klm-bn-¡p-I.

12. ]©mb¯v I½än, {]knUâv, sk{I«dn F¶nhÀ NpaXes¸Sp¯p¶ aäv tPmenIÄ sN¿pI.

Hm^okv Aä³Uâv 2 (OA-2)

1. kÀ¡mÀ \nÀt±i§Ä¡p hnt[bambn Hm^okv bYmkabw AS¡pIbpw Xpd¡pIbpw sN¿pI.Hm^oknsâ Hcp skäv Xmt¡m ssIhiw kq£n¡pI (asäm¶v slUv¢mÀ¡nsâ ]¡embncn¡pw). Hm^okv AS¡pt¼mÄ FÃm CeIv{SnIvþCeIvt{SmWnIvkv D]IcW§fpw Hm^m¡nsb¶v Dd¸phcp¯Ww.

2. ]©mb¯v I½änIÄ (P\dÂI½än,ÌmânwKv I½ddnIÄ,ÌnbdnwKv I½änIÄ,D]kanXnIÄ) ]©mb¯v hnfn¨p tNÀ¡p¶ aäv tbmK§Ä F¶nh kw_Ôn¨ t\m«okpIÄ bYmkabw hnXcWw sN¿pI. X]m Abbv¡p¶Xn\v t]mtÌm^nknepw ]Ww HSp¡p¶Xn\pw ]n³hen¡p¶Xn\pw {Sjdn/_m¦n t]mbn hcpI.

3. ssIamdn¡n«nb Øm]\§Ä ]©mb¯v ]cn[nbnepff aäv s]mXpØm]\§Ä, _m¦pIÄ, hnZymeb§Ä, F¶nh¡pff t\m«okpIÄ hnXcWw \S¯pI. I¯pIÄ, t\m«okpIÄ, Adnbn¸pIÄ, D¯chpIÄ, apXembh _Ôs¸« I£nIÄ¡p ssI¸äp hm§n \ÂIpI. (tem¡Â Uenhdn cPnÌÀ D]tbmKn¡Ww).

4. {^­v Hm^okv AknÌâns\ klmbn¡pI (Xn¦Ä, _p[³, shÅn Znh-k-§-fnÂ)

5. t^mt«mÌmäv {IaoIcW§Ä \S¯pI. t^mt«mÌmäv t]¸À A¡u­v.v FgpXn kq£n¡pI

6. Hm^oknse ^bepIfpsSbpw cPnÌdpIfpsSbpw kq£n¸v {IaoIcWhpw ^eh¯mbncn¡m³ sk£\pIsf klmbn¡pI. Ae£yambn ssIImcyw sN¿s¸Sp¶ ^bepIfpw cPnÌdpIfpw {i²bnÂs¸«mepS³ _Ôs¸« sk£\n AXn\mbn {IaoIcn¨ncn¡p¶bnS¯v F¯n¨v h¡pI

7. ^bepIÄ, cPnÌdpIÄ ]cXn hfsc kabw \jvSs¸SmXncn¡m³ sk£\pIsf klmbn¡pI. dn¡mÀUvdqw kÖamIp¶Xphsc Hm^oknse ^bepIfpw tcJIfpw Ae£yambn InS¡p¶ kmlNcyw Hgnhm¡m\pw Ignbp¶Xpw Ah hnjb, Imem\pkrXambn kq£n¡s¸Sp¶psh¶pw Dd¸m¡pI.

8. t^mt«mÌmäv {IaoIcW§Ä \S¯pI. t^mt«mÌmäv t]¸À A¡u­v FgpXn kq£n¡pI

9. Cþsa-bn Uu¬tem-Unw-Kn\v F2 sk£s\ klm-bn-¡p-I.

10. P\-\-þ-a-cW cPn-kvt{S-j³ kw_-Ôn-¨pff cPn-Ì-dp-I-fnse tkÀ¨nw-Kv, tkÀ¨v dnt¸mÀ«p-I-fpsS X¿m-dm-¡Â (Akn-Ìâv cPn-kv{Sm-dpsS \nÀt±-im-\p-k-c-Ww)

11. hkvXp-\n-IpXn ]cn-jv¡-c-W-hp-ambn _Ô-s¸« kqN-\(14) {]Im-c-apÅ Npa-Xe \nd-th-äp-I.]©mb¯v I½än, {]knUâv, sk{I«dn F¶nhÀ NpaXes¸Sp¯p¶ aäv tPmenIÄ sN¿pI

MGNREGS tUäm F³{Sn Hm¸tdäÀ(DEO)

1. MGNREGS bpambn _Ôs¸« I¯nS]mSpIÄ (A2 sk£\nepff s]mXp ^beneqsS) \S¯pI. I¯pIÄ, dnt¸mÀ«pIÄ, ]ocntbmUn¡epIÄ X¿mdm¡pI.

2. sXmgn ImÀUn\pff At]£IÄ ssIImcyw sN¿Â, cPnÌÀ X¿mdm¡Â. FÃmhÀ¡pw ImÀUv kab_ÔnXambn \ÂIpI. CXp kw_Ôn¨ cPnÌdpIÄ, tcJIÄ kq£n¡pI.sXmgn-ep-\pÅ At]-£-IÄ, \oÀ¯m-Sm-[n-jvTnX {]hr-¯n-IÄ¡m-bpÅ At]-£-IÄ XpS-§n-b-h-bn³ta \nb-am-\p-krX ]cn-tim-[-\, XpSÀ\-S-]-Sn-IÄ

3. tPm_v ImÀUpIÄ X¿mdm¡pI. tUäm F³{Sn, A]vtemUnwKv (MIS/MPR) {]hÀ¯\§Ä \S¯pI.AeÀ«v hcp¶ kmlNcy§Â Hgnhm¡pI. aÌÀtdmÄ {]Imcw tPm_vImÀUv F³{Sn {]hr¯nIÄ ]qÀ¯nbmIp¶Xns\m¸w \S¡p¶psh¶v Dd¸m¡pI.

4. MGNREGS kw_Ôamb FÃm cPnÌdpIfpw ^bepIfpw X¿mdm¡pI, kq£n¡pI (D]tbmK¯neÃm¯ ^bepIÄ, hÀ¡v^bepIÄ, cPnÌdpIÄ F¶nh Imem-\p-kr-X-ambn kq£n-¡p-I. te_À _Päv, B£³¹m³, tkmjy HmUnäv ^bepIÄ ]qÀ®ambn kq£n¡pI. hnhcmhImi \nba{]Imcw sXmgnepd¸p ]²Xn kw_Ôn¨pff At]£IÄ¡v IrXyamb adp]Sn X¿mdm¡n kaÀ¸n¡pI.

5. 11 apX 15 hsc hmÀUv te_À {Kmak`IfpsS tImHmÀUnt\äÀ NpaXe. Sn {Kmak`IÄ Bhiym\pkrXw _Ôs¸«hcpsS AdnthmsSbpw ]¦mfn¯t¯msS {IaoIcn¡pI. an\nSvkv tcJs¸Sp¯pI. t¢mkv sNbvXv km£ys¸Sp¯n kq£n¡pI.Sn hmÀUpIfn tkmjy HmUnäv {]hÀ¯\§Ä¡v t\XrXzw sImSp¡pI. sXmgnen\pff At]£IÄ e`n¨mepS³ MGNREGS HmhÀknbdpw IpSpw_{in, F.Un.Fkv `mchmlnIÄ F¶nhcpambpw hmÀUv sa¼Àamcpambn _Ôs¸«vaps¶mcp¡§Ä \S¯Â, A¡u­v XpS§m\pff At]£Ifn³taepff \S]SnIÄ, taäv sXc-sª-Sp¸v ]cn-io-e\w F¶o Npa-X-e-IÄ

6. HmhÀknbÀ _nÃpw A\p_Ô hu¨dpIfpw aÌÀtdmfpIfpw aäv tcJIfpw km£ys¸Sp¯n \ÂInbmepS³ _m¦nte¡pff I¯v, t]Én¸v _n X¿mdm¡n A2 sk£\n \ÂIpI. A2 sk£³ A¶pXs¶ _n ]mÊm¡p¶Xn\v X¿mdm¡n A¡u-­ân\v kaÀ¸nt¡­XmWv. CtX kabw Xs¶ _Ôs¸« FÃm cPnÌdpIfnepw F³{Sn \S¯pI

7. MGNREGS hnPne³kv & tamWnädnwKv Sow, hmÀUvXe tImÀUn-t\-j³ I½än, s{]mIyqÀ saâv I½nän F¶nh bYm-k-abw ]p\-kw-L-Sn-¸n-¡p-¶-Xn-\pÅ {]t¸mk \ÂIpI. sXmgn-em-fn-I-fpsS Ah-Im-i-§fpw B\p-Iq-ey-§fpw kw_-Ô-amb tPmen-IÄ, B£³¹m³ dnhn-j³ kw_-Ô-amb tPmen-IÄ

8. te_À {Kmak`IÄ apt¶m«v h¨ \nÀt±i§Ä t{ImUoIcn¨v (FÃm hmÀUpIfpw) B£³¹m³/dnsshkvUv B£³¹m³, te_À _PäpIÄ, aäv tÌävsaâpIÄ F¶nh \obam\pkrXw X¿mdm¡pI.

9. amÀ¤tcJbv¡v hncp²amb {]hr¯nIÄ B£³¹m\n DÄs¸Sp¯mXncn¡pI

MGNREGS HmhÀknbÀ (AO)

1. 1 apX 10 hsc hmÀUv te_À {Kmak`IfpsS tImHmÀUnt\äÀ NpaXe. Sn {Kmak`IÄ Bhiym\pkrXw _Ôs¸«hcpsS AdnthmsS ]¦mfn¯t¯msS {IaoIcn¡pI. (F.Un.Fkv, kn.Un.Fkv `mchmlnIÄ, hmÀUvsa¼À F¶nhcpsS klmbw tXSmhp¶XmWv). lmPÀ an\nSvkv tcJs¸Sp¯pI.t¢mkv sNbvXv km£ys¸Sp¯n kq£n¡pI.Sn hmÀUpIfn {Kmak` tkmjy HmUnäv {]hÀ¯\§Ä¡v t\XrXzw sImSp¡pI. aÌÀ tdmÄ At]-£-IÄ t»m¡n \ÂIp-I.

2. B£³¹m³, \oÀ¯-S-hn-I-k-\-]-²-Xn, kÀ¡mÀ \nÀt±-i-§Ä F¶n {]Im-c-apÅ {]hr-¯n-I-fpsS FÌntaäv FSp¡p¶Xnepw t{]mPIvSv X¿mdm¡p¶Xnepw, `cWm\paXn än.Fkv F¶nh hm§p¶Xnepw XpSÀ¶v hmÀUvsa¼À, F.Un.Fkv , Ab¡q«w, `mchmlnIfpsSbpw km¶n²y¯n ImÀUv tlmÄtUgvknsâ t{]mPIvSv C\ntjyäohv aoänwKv (PIM) hnfn¨p tNÀ¡pI. taäv Npa-Xe \nÝ-bn¨p \ÂIp-I. taäv XncsªSp¸v \S¯pI. F.Un.Fkv klmbt¯msS t\m«okv ]Xn¡pI. t{]mPIvSv aoänwKv an\nSvkv tcJs¸Sp¯pI. hÀ¡v kq¸Àsshkv \S¯pI. sskäv dnIzbÀsaâpIÄ¡v taäns\ klmbn¡pI. ]©mb¯v hI ]Wnbmbp[§Ä \jvSs¸SmsX {i²n¡pI. {]hr¯n \nÝnX kab¯pXs¶ XpS§m\pw ]qÀ¯nbm¡m\papff ^eh¯mb taÂt\m«w hln¡pI. knänk¬ C³^Àtaj³ t_mÀUv Øm]n¡m³ ap³ssI FSp¡pI. NnInÕIÄ Bhiysa¦n kÀ¡mÀ Bip]{Xnbn tkh\w tXSpI. Cw¹nsaâvkv hmSI \nc¡pIÄ t»m¡v Xe-¯n \nÝbn¨n«pff \nc¡pIfn enanäv sN¿pI.

3. hu¨dpIfpw aÌÀtdmfpIfpw aäv tcJIfpw km£ys¸Sp¯pI. hu¨dpIfn taäv F.Un.Fkv {]knUâv, sk{I«dn F¶nhcpsS H¸v tcJs¸Sp¯pI. sajÀsaân\ptijw _n ]mkm¡p¶Xn\mbn t{]mPIvSv XpS§n hnPne³kv & tamWnädnwKv dnt¸mÀ«v hscbpff tcJIÄ {Iaambn X¿mdm¡n am{Xw DEO apJm´ncw sk£\n \ÂIpI. sN¡v enÌv X¿mdm¡n km£ys¸Sp¯n ^benÂtNÀ¯ncn¡Ww. XpI \evIp¶Xn\v _n X¿mdm¡pI.

4. {]hr¯nbpsS t^mt«mIÄ ]©mb¯v hI UnPnä Iymad D]tbmKn¨v FSpt¡­v.XmWv. MGNREGS \v hncp²amb {]hÀ¯\§Ä hÀ¡v sskän D­v.mIp¶nà F¶v Dd¸m¡pI. amÀ¤tcJbv¡v hncp²amb {]hr¯nIÄ B£³¹m\n DÄs¸Sp¯mXncn¡pI.

5. {Kmak`IÄ,hÀ¡nwKv {Kq¸pIÄ, hnIk\skan\mdpIÄ, tÌm¡v tlmÄtUgvkv tbmK§Ä, F¶nhbn lmPcmIpI. ]©mb¯v Iymad D]tbmKn¨v AhbpsS Nn{XsaSp¯v kn.Unbnem¡pI.

sSIv\n-¡Â Akn-Ìâv þ TA

1. {Kma-]-©m-b-¯n C KthW³kv iàn-s¸-Sp-¯p-¶-Xn-\mbn _lp-am-\-s¸« kÀ¡mÀ, ]©m-b¯v hIp¸v Ub-d-IvSÀ, sF.-sI.Fw A[n-Ir-XÀ F¶n-hÀ \ÂIp¶ amÀK-tcJ A\p-k-cn¨pw ]©m-b¯v I½n-än, sk{I-«-dn, slUv¢mÀ¡v F¶n-hÀ \ÂIp¶ \nÀt±i{]Im-chpw {]hÀ¯n-t¡­-Xm-Ip-¶p. sF.-sI.Fw hn\y-kn-¸n-¨n-cn-¡p¶ FÃm B]vfn-t¡-j³ tkm^vävshb-dp-Ifpw {Kma-]-©m-b-¯n \S-¸n-em-¡m-\pÅ {]hÀ¯-\-§Ä¡v ap³ssI FSp-t¡-­Xpw FÃm Poh-\-¡mÀ¡pw Bh-iy-amb ]cn-io-e\w \ÂtI-­-Xp-am-Wv. B]vfn-t¡-j³ tkm^vävshb-dp-IÄ bYm-hn[n {]tbm-P-\-s¸-Sp-¯p-¶-Xn D­m-Im-\n-S-bpÅ ]mfn-¨-IÄ AXXv kabw Xs¶ sk{I-«-dn-bpsS {i²-bnÂs¸-Sp¯n ]cn-l-cn-¡m³ \S]SnsbSp-t¡-­-Xm-Wv.

2. ]©m-b¯n-tebpw LSI Øm]-\-§-fn-sebpw I¼yq-«À, bp.-]n.-F-kv, s\äv hÀ¡nwKv aäv lmÀUv shbÀ Iwt]m-Wâp-IÄ F¶nh bYm-k-abw ]cn-tim-[n¨v Aä-Ip-ä-¸-Wn-IÄ {i²-bnÂs¸-Sp-t¯-­-Xm-Ip-¶p.lmÀUv shbÀ XI-cm-dp-IÄ ]cn-l-cn-¡p-I. F.-Fw.kn {]hr-¯n-IÄ¡v taÂt\m«w hln-¡p-I.

3. Cþsabn ]cntim[\, Uu¬temUnwKv, Cuþsabn Abbv¡Â, LSGD sh_vsskän \n¶pw D¯chpIÄ XpS§nbh Uu¬temUnwKv, ta NpaXeIfpambn _Ôs¸« ^bepIÄ, cPnÌdpIÄ aäv tcJIÄ F¶nhbpsS X¿mdm¡epw kq£n¸pw. C³cÀs\äv, I¼yq«dpIÄ s\ävhÀ¡nwKv, A\p_Ô D]IcW§Ä F¶nh kw_Ôamb ^b hÀ¡pIÄ. ^bepIfptSbpw tcJIfptSbpw kq£n¸v F¶o tPmenIfn A2 skIvjs\ Bhiym\pkWw klmbn¡epw.

4. Csa-bnÂ, Kh:D¯-c-hp-IÄ F¶n-h-bpsS Uu¬tem-Unw-Kn\v F2 sk£s\ klm-bn-¡p-I.

5. ]©mb¯v I½än, {]knUâv, sk{I«dn F¶nhÀ NpaXes¸Sp¯p¶ aäv tPmenIÄ sN¿pI.

t{]cIv

1. XpSÀhnZymtI{µ¯nse ]mTyþ]mtTyXc {]hÀ¯\§Ä,PnÃm km£cXm anj\pambn _Ôs¸«p ]©mb¯v Xe¯n kzoIcnt¡­{]hÀ¯\§Ä, XpeyX ]co£bv¡mhiyamb {]hÀ¯\§Ä F¶nh \S¯pI.

2. FÃm Xn¦Ä, _p[³, i\n Zn\§fnepw Hm^okn lmPcmtI­XmWv. {^­v Hm^okv {]hÀ¯\w, s]³j³ hnXcWw, ]²Xn cq]oIcWw, tIc-tfmÂkhw, thm«À]«nI, hkvXp \nIpXn ]cnjvIcWw, Ce£³, {Kmak`IÄ XpS§nb {]hÀ¯\§fn _Ôs¸« sk£\pIfpambn klIcnt¡­Xpw Bhiyamb klmb§Ä \ÂtI­XpamWv.

3. ]©mb¯v I½än, {]knUâv, sk{I«dn F¶nhÀ NpaXes¸Sp¯p¶ aäv tPmenIÄ \nÀÆln¡pI.

bq¯v tImþ-Hm-Un-t\-äÀ(YC)

1. tIcf kwØm\ bph-P-\-t£a t_mÀUv {Kma]©m-b-¯p-IÄ apJm-´ncw \S-¡p¶ bph-P\ t£a, kmwkv¡m-cnI ]cn-]m-Sn-I-fpsS GtIm-]-\ kwLm-S-\ Npa-X-e-IÄ.

2. tIc-tfm-Õhw aÕ-c-§Ä \S-¯p-¶-Xnsâ Npa-X-e-IÄ.

3. ss]¡ aÕ-c-§Ä¡v th­n-bpÅ aÕ-cmÀ°n-I-fpsS ske-£³, aÕ-c-§Ä F¶n-h-bpsS GtIm-]\w

4. bph-iàn ]²-Xn-I-fp-ambn _Ô-s¸« {]hÀ¯-\-§Ä

5. {^­v Hm^o-kn Xn¦Ä, _p[³ Znh-k-§-fn Akn-̳kv Npa-Xe \nÀÆ-ln-¡p-I.

6. ]©mb¯v I½än, {]knUâv, sk{I«dn F¶nhÀ NpaXes¸Sp¯p¶ aäv tPmenIÄ \nÀÆln¡pI

sset{_dnb³ (P.T.L)

1. ]©mb¯v sset{_dnbn \nÝnX kab¯v lmPcmbncn¡pI. sset{_dn kw_Ôamb dn¡mÀUpIÄ X¿mdm¡pI, kq£n¡pI. ]{XamknIIfpw ]pkvXI§fpw hm§p¶Xnepw kq£n¡p¶Xnepw {]tXyIw D¯chmZn¯ap­mbncn¡pw.

2. ]{XamknIIfpsS e`yam¡Â Dd¸phcp¯pI. ]{X-am-kn-I-I-fpsS hn¸-\bv¡pw _nÃv \ÂIp¶Xn\papff dnt¸mÀ«v \ÂI F¶o Npa-X-e-IÄ.

3. aq¶v amk¯nsemcn¡Â sse{_dnbn tÌm¡v ]cntim[\ \S¯n dnt¸mÀ«v \ÂIWw. sse{_dn tÌm¡v cPnÌÀ, At]-£-c-Pn-ÌÀ, Cjyp cPn-ÌÀ XpS-§n-bh X¿m-dm¡n kq£n-¡-Ww. ]©mb¯n {]hÀ¯n¡p¶Xpw {KÙimemkwL¯nsâ A^nentbj³ DffXpamb aäv sse{_-dn-IÄ kw_-Ô-amb dnt¸mÀ«v.

4. ]©mb¯v I½än, {]knUâv, sk{I«dn/slUv ¢mÀ¡v F¶nhÀ NpaXes¸Sp¯p¶ aäv tPmenIÄ sN¿pI

P.T. kzo¸À(P.T.S)

1. ]©mb¯v Hm^okv sI«nSw, ]cnkcw hnhn[ dqapIÄ, I½än lmÄ, dm¡pIÄ, I¼yq-«-dp-IÄ, ^ÀWn¨dpIÄ, D]IcW§Ä, AeamcIÄ,tSmbvseäpIÄ, I½yq-Wnän lmÄ, ]cnkc§Ä F¶nh hr¯nbmbpw shSn¸mbpw kq£n¡pI.

2. ]©mb¯v I½än,aäv tbmK§Ä F¶nhbv¡mhiyamb coXnbn _Ôs¸« Øe§Ä hr¯nbmbn {IaoIcn¡pI.

3. D]tbmK¯nenÃm¯ cPnÌdpIfpw tcJIfpw tÌmÀ C\§fpw Øm\{`wiw hcmsXbpw NnXdnt]mImsXbpw Ae£yambn ssIImcyw sN¿s¸SmsXbpw {i²n¡pI.

4. {^­v.v B^okv AknÌâns\ klmbn¡pI. (slUv¢mÀ¡v NpaXes¸Sp¯p¶ {]Imcw)

5. ]©mb¯v I½än, {]knUâv, sk{I«dn/ slUv¢mÀ¡v F¶nhÀ NpaXes¸Sp¯p¶ aäv tPmenIÄ sN¿pI

]n.än kvImh-©À

1. InS-§qÀ Su¬(-tIm-«-¸p-dw),-sslth PwKvj³ F¶nh tI{µo-I-cn¨v hgn-tbm-c-§Ä, s]mXp-Ø-e-§Ä F¶nh FÃm Znh-khpw hr¯n-bm-¡p-I. HmS-IÄ N¸pw Nhdpw ASnªv Hgp¡v XS-k-s¸-Sm-¯-hn[w hr¯n-bm-¡p-I.Nh-dp-Ifpw amen-\y-§fpw \o¡p-I.

2. ]©m-b-¯vI-½n-än, {]kn-Uâv, sk{I-«-dn, slUv¢mÀ¡v F¶n-hÀ {]tXy-I-ambn Npa-X-e-s¸-Sp-¯p¶ aäv tPmen-IÄ sN¿p-I.

]n.än s^dn-am³

1. ao\-¨n-em-änse sN¼n-fmhv IS¯v IrXyambn \S-¯p-I. bm{X-¡m-cpsS kpc-£bv¡v H¶mw-Øm\w \ÂIp-I. hÅ-¯nsâ kpc-£n-X-Xzhpw D]-tbm-K-£-a-Xbpw Znh-khpw ]cn-tim-[n¨v t_m[y-s¸-«-Xn-\p-tijw am{Xw IS-¯p\S¯p-I. hÅw kpc-£n-X-a-sÃ-¦n F{Xbpw thKw Adn-bn-¡p-I. C¯cw kml-N-cy-§-fn IS¯v \ndp¯n hbv¡p-I.

2. s]mXp-P-\-§-fpsS kuI-cymÀ°w IS¯v \S-¯p-¶-Xn\v \nÝn-X-k-a-b¯v kÖ-ambn IS-¯n D­m-bn-cn-¡-Ww.

3. ]©m-b-¯vI-½n-än, {]kn-Uâv, sk{I-«-dn, slUv¢mÀ¡v F¶n-hÀ {]tXy-I-ambn Npa-X-e-s¸-Sp-¯p¶ aäv tPmen-IÄ sN¿p-I.

Fkv.kn {]tam-«À

1. ]«n-I-PmXn hIp-¸n \n¶v Npa-X-e-s¸-Sp-¯nb tPmen-IÄ sN¿p-I.

2. {^­v Hm^o-kv, _m¡v Hm^okv {]hÀ¯-\-§-fn klm-bn-¡p-I. sNmÆm, hymgw, shÅn Znh-k-§-fn {^­v Hm^o-kv Akn-Ìâns\ klm-bn-¡p-I.

3. Fkv.kn hÀ¡nwKv {Kq¸v {]hÀ¯-\-§-fn I¬ho-\sd klm-bn-¡pI

4. Fkv.-kn.]n {]hÀ¯-\-§Ä¡m-h-iy-amb tkmjyÂam¸v X¿m-dm-¡p-I.

5. Fkv.kn hn`m-K-¯nÂs¸-«-h-cpsS Ah-Im-i-§fpw B\p-Iq-ey-§fpw IrXy-ambn AÀln-¡p-¶-hÀ¡v e`y-am-¡p-¶-Xn-\m-h-iy-amb coXn-bn ]©m-b¯v I½n-änbv¡pw Fkv.kn hn`m-K-¯n-\p-an-S-bn {Inbm-ß-I-ambn {]hÀ¯n-¡pI.

s]mXp \nÀt±i§Ä

1. Hmtcm sk£\nepw NpaXes¸Sp¯nbncn¡p¶ tPmenIfpambn _Ôs¸«v bYmkabw sk£\pIÄ \S]Sn kzoIcn¡m¯Xpaqetam, D¯chpIÄ¡pw \S]SnIÄ¡pambn Ipdn¸pklnXw sk{I«dnbpsS {i²bnÂs¸Sp¯m¯Xpaqetam, kab_ÔnXambn adp]Sn dnt¸mÀ«v/ adp]Sn/ tkh\w \ÂImXncn¡pItbm, I½än/ {]knUâv/ sk{I«dn/ slUv ¢mÀ¡v \ÂIp¶ \nÀt±i§Ä ]men¡mXncn¡pI, ImeXmakw hcp¯pI, tcJIÄ \jvSs¸ Sp¯pI, sXämb dnt¸mÀ«pIÄ/ adp]SnIÄ kÀ«n^n¡äpIÄ X¿mdm¡pItbm, kÀ¡mÀ hIp¸pXe/ HmUnäv \nÀt±i§fpw Hm^okv D¯chpIfpw ]men¡mXncn¡pItbm ^bepIÄ ]©mb¯v I½än/ Ìm³UnwKv I½änbn Xocpam\saSp¡p¶Xnte¡v kaÀ¸n¡mXncn¡pItbm hcp¶Xnep­mIp¶ km¼¯nI \jvS§Ä, \nba\S]SnIÄ, HmUnäv ]cmaÀi§Ä AS¡apff GXpXcw `hnjy¯pIÄ¡pw AXXv sk£\pIÄ¡v/ Poh\¡mÀ¡v hyàn]cambn D¯chmZn¯ap­mbncn¡p¶XmWv.

2. hnhn[ Ìmäyq-«dn tkh-\-§Ä¡v \nÝ-bn-¡-s¸-«n-cn-¡p¶ ka-b-]-cn-[n-¡p-Ån Ah \ÂtI-­-Xm-Wv. At]-£-I-fn Fs´-¦nepw t]mcm-bva-Ifp-s­-¦n BbXv At]-£-Is\ tcJm-aqew And-bn-t¡-­-Xm-Wv. CXn\p hncp-²-ambn sk£-\p-I-fn ssI¸-äp¶ At]-£-I-fn A\m-hiy Ime-Xm-akw hcp¯n UowUv s]Àan-äv, ssek³kv F¶nh e`n-¡p¶ kml-N-cy-ap-­m-bm Bb-Xn\v _Ô-s¸« sk£³/{^­v Hm^okv Akn-Ìâv/At\z-jW Dt±ym-K-س F¶n-h-cm-bn-cn¡pw D¯-c-hm-Zn-IÄ.

3. hnhn[ tkm^väv shbÀ B]vfn-t¡-j³ {]Im-c-apÅ (kq-Nn-I, kmwJy, tkh\ apX-em-b-h) bqkÀ s\bnw, ]mkv thÀUp-IÄ F¶nh AXXv sk£-\p-IÄ kpc-£n-X-ambn D]-tbm-Kn-¡-Ww.

4. \nb-a-]-c-ambn \nÝ-bn-¨n-cn-¡p¶ ^okv, ]ng, \nIpXn F¶nh bYm-k-abw CuSm-¡-s¸-Sp-¶p-sh¶v AXXv sk£-\p-IÄ/FÂ.-Un.kn amÀ Dd-¸m-t¡-­-Xm-Wv. ]©m-b-¯n\v hcp-am\ \jvS-ap-­m-ImsX {i²n-t¡-­-Xm-Wv.

5. tkh-\m-h-Im-i-\n-b-ahpw N«-§fpw BbXv kw_-Ôn-¨pÅ kÀ¡mÀ, hIp¸vXe \nÀt±-i-§fpw {]Imcw tkh-\-§Ä e`y-am-¡p-¶-Xn\v/CS-¡me adp-]Sn \ÂIn in£m \S-]-Sn-I-fn \n¶v Hgn-hm-Ip-¶-Xn\v _Ô-s¸« sk£-\p-IÄ {i²n-t¡-­-Xm-Ip-¶p. sk£-\p-I-fpsS hogvNaqe-ap-­m-Ip¶ Ime-Xm-a-k-¯n\v Ah-c-hÀ Xs¶-bm-bn-cn¡pw D¯-c-hm-Zn-IÄ

6. Imjz eohv At]£IÄ IgnhXpw ap³Iq«nXs¶ slUv¢mÀ¡v/sk{I«dnbpsS {i²bn s¸Sp¯n D¯chv hmt§­Xpw aäv Ah[nIÄ¡pff At]£IÄ ap³Iq«n kaÀ¸n¨v D¯chv hmt§­XpamWv.Hm^okv kab{Ia§Ä ]ment¡­XmWv. HutZymKnIbm{XIÄ aqhvsa³cv cPnÌdn bYmkabw tNÀ¯v slUv¢mÀ¡ns\ t_m[ys¸Spt¯­XmWv.

7. Hm^okv tPmenIÄ IrXyambpw apS¡w IqSmsXbpw \S¸nem¡p¶Xnte¡mbn Bhiyamb tÌj\dnIÄ, cPnÌdpIÄ, t^mapIÄ F¶nhbpsS Hcp hÀjt¯bv¡pff Bhiyw G{]nÂamkw Xs¶ Hm^okv FÌm»njvsaâv NpaXebpff sk£³, aäpff sk£\pIfn \n¶v tiJcn¨v sk{I«dnbpsS {i²bnÂs¸Spt¯­XmWv. C¯cw tÌmÀ C\§fpsS hchpw Cjyphpw tÌm¡v cPnÌdn tNÀt¡­ NpaXe A¡u­v sk£\mbncn¡pw.

8. Hm^okv D¯chn FÃm kmlNcy§tfbpw ap³Iq«n ImWphm³ IgnbnÃ.A¯cw kmlNcy§fnepw s]mXphmbpw Poh\¡mÀ ]ckv]chpw ]©mb¯v I½änbpambpw klIcn¨pw ]ckv]c[mcWbnepw hÀ¯nt¡­Xpw \nbam\pkrXapff ]©mb¯nsâ s]mXpXmÂ]cy§Ä¡v H¶mw Øm\w \ÂtI­XpamWv. Hm^okv D¯chn {]tXyIambn \nÀt±in¨n«nsænepw ASnb´nckmlNcy¯n {]knUâv /sk{I«dn \nÀt±in¡p¶ tPmenIÄ \nÀÆln¡Ww.

9. hnhcmhImi\nba{]Imcapff At]£IÄ e`n¨mepS³ slUv¢mÀ¡v BbXn\pff cPnÌdn tNÀ¯v _Ôs¸« sk£\pIÄ¡v XobXntbmsS ssI¸äp hm§n F{Xbpw thKw ssIamtd­Xpw sk£\pIÄ dnt¸mÀ«p-IÄ kab_ÔnXambn X¿mdm¡n slUv¢mÀ¡n\v ssIamtd­XpamWv. ImeXmakap­mIp¶psh¦n B hnhcw At]£Is\ CS¡me adp]SnbneqsS tcJmaqew Adnbnt¡­XmWv. AImcWamb ImeXmak §Ä¡pw,sXämbXpw A]qÀ®hpamb adp]Snaqehpw, adp]Sn \ÂImXncn¡p¶Xn\pw, AXpaqeap­mIp¶ FÃm `hnjy¯pIÄ¡pw sk£\pw slUv¢mÀ¡pw Hcp-t]mse D¯chmZnIfmIp¶XpamWv. Hmtcm sk£\pw/Poh\¡mc\pw AhchÀ¡v NpaXebpff taJeIsf kw_Ôn¨nSt¯mfw hnhcmhImi\nbaw A\pimkn¡p¶ {]Imcw C³^Àtaj³ Hm^okÀ Bbncn¡p¶Xn\m \nivNnXkab]cn[n¡v c­p Zn\w aps¼¦nepw AknÌâv ]»nIv C³^Àtaj³ B^okÀ¡v Bhiyamb hnhc§Ä X¿mdm¡n \ÂtI­XmWv F¶v {]tXyIw NpaXes¸Sp¯p¶p.

10. s]mXpacma¯v theIÄ/]Àt¨kpIÄ F¶nhbn \n¶pw dn¡hÀ sN¿p¶ \nIpXnIfpw t£a\n[n F¶nh \nÝnX kab]cn[nbn Xs¶ HSp¡m\pw dnt«WpIÄ X¿mdm¡n kaÀ¸n¡p¶Xn\pw _Ôs¸« sk£\pIÄ {]tXyIw {i²nt¡­XmWv.i¼f¯n \n¶pff BZmb\nIpXn,sXmgnÂ\nIpXn F¶nh än.Un.Fkv \S¯p¶Xn\pwtÌävsaâv X¿mdm¡n HSp¡p¶Xpw t^mw 16 X¿mdm¡n \ÂIepw CXv kw_Ôn¨ IzmÀ«Àen tÌävsaâv dnt«¬ X¿mdm¡n kaÀ¸n¡p¶Xpw FÌm»njvsaâv sk£sâ {]tXyI NpaXebmbncn¡pw.

11. _lp.tImSXnIÄ, hnPne³kv aäv ]cntim[\ A[nImcnIÄ F¶nhÀ¡pw AUzt¡ävamÀ¡pw NpaXebpff hnjb§fpambn _Ôs¸« ^bepIÄ ssIamtd­n hcpt¼mÄ tIm¸n FSp¯pw HdnPn\ Xs¶ sImSpt¡­Xps­¦n tIm¸n FSp¯h¨ tijhpw am{Xambncn¡Ww ^bepIfpw tcJIfpw ssIamtd­v.Xv.

12. sSent^m¬v satÊPpIÄ Aä³Uv sN¿p¶hÀ satÊPv cPnÌdn tNÀt¡­v.Xpw \S]SnIÄ¡mbn sk{I«dn/ slUv¢mÀ¡nsâ {i²bnÂs¸Spt¯­v.XmWv.

13. Hmtc hnjbhpambn _Ôs¸« X]mepIÄ Hcp ^bembn¯s¶ kq£nt¡­XmWv. ^bepIÄ ssIImcyw sNt¿­Xv Fw.H.]n {]Imcambncn¡pw. Ipdn¸p^bepIÄ FgpXp¶ coXn kzoIcnt¡­XmWv. ^bepIÄ¡v t]Pv \¼À \ÂtI­XmWv. \S]Sn ]qÀ¯nbmb ^bepIÄ sk{I«dnbpsS D¯chv hm§n am{Xw t¢mkv sNbvXv kq£nt¡­XmWv. kab_ÔnXambn \S]Sn FSpt¡­ ^bepIÄ Ipdn¸pklnXw sk{I«dnbpsS {i²bnÂs¸Spt¯­XmWv. C¡mcy¯nep­mIp¶ hogvNIÄ¡v sk£\pIÄ¡v ]qÀ® D¯chmZnXzap­mbncn¡pw. tÌm¡v ^bepIÄ (subject wise) kq£n¡Ww.

14. sk£\pIfn X¿mdm¡n A[nIrXam¡nb t\m«okpIÄ, I¯pIÄ, ]{X¡pdn¸pIÄ DS³ Xs¶ sUkv]m¨v sk£\nÂ/tem¡Â sUenhdn¡mbn Hm^okv Aä³Uâv F¶nhÀ¡v ssIamdpI.

15. {^­v B^okv Akn̳dv NpaXebpff Poh\¡mÀ cPnkvt{Sj³, hnXcW cPnÌÀ, {^­v.v B^okv Ubdn, aäv{^­v B^okv cPnÌdpIÄ F¶nh kÀ¡mÀ D¯chn\v (\¼À 123/09/ LSGD XobXn 2/7/09) A\pkrXambn FgpXn kq£n¡pIbpw s]mXpP\§tfmSv t]mknäohmb kao]\w kzoIcn¡pIbpw th­XmWv. Hmtcm Znhks¯bpw X]mepIÄ apgph³ cPnkvt{Sj³, hnXcW cPnÌdn tNÀ¯v, XobXntbmsSbpff ssI¸äphm§n NpaXebpff sk£\pIÄ¡v \ÂtI­Xpw,CXp kw_Ôn¨ km£y]{Xw cPnÌdn kq¸Àsshkdpw AknÌâpw tcJs¸Sp¯n H¸pht¡­XpamWv. FÃm At]-£-I-fnepw t^m¬ \¼À tcJ-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Ip-¶p.C¡mcy¯nep­mIp¶ hogvNIÄ¡pw, X]mepIÄ \jvSs¸Sp¶Xn\pw kq¸Àsshkdn\pw AknÌân\pw am{Xambn-cn¡pw D¯chmZn¯w.

16. {^­v B^okv hgne`n¡p¶ At]£Ifn A¶p Xs¶ tkh\w \ÂtI­h, Hmtcm 30 an\n«nepw sk£\pIÄ GsäSp¡pIbpw \S]SnIÄ kzoIcn¨v _Ôs¸« cPnÌdpIfn tNÀ¯v, {^­v B^okv aptJ\ tkh\w e`yamt¡­XpamWv.aäv At]£IÄ/X]mepIÄ ta JÞnIbn kqNn¸n¨ncn¡p¶ D¯chn\p hnt[bambn ssIImcyw sNt¿­v.XmWv.

17. {]knUâv /sk{I«dn F¶n-h-cpsS {i²-bnÂs¸-Sp-t¯-­-Xmb X]mepIÄ Ahsc¡mWn¨v \nÀt±i§Ä tcJs¸Sp¯n hm§nbtijw sk£\pIÄ¡v {^­v Hm^okn \n¶v \ÂtI­XmWv. ASnb´nc kmlNcy¯n sk{I«dn lmPcnÃm¯t¸mÄ, slUv¢mÀ¡nsâ \nÀt±im\pkcWtam. slUv¢mÀ¡nsâbpw A`mh¯nÂ, AXXv sk£\pIÄ¡v t\cnt«m X]mepIfn³ta \nbam\pkrX \S]SnIÄ Bcw`nbv¡mhp¶XmWv. CþsabnÂ, CâÀs\äv aptJ\ e`n¡p¶ X]mepIÄ F¶nh NpaXebpff sk£³ Uu¬temUv sNbvXv {]nâv FSp¯v X]membn kaÀ¸nt¡­XmWv. CXn\p hncp²amb {]hÀ¯\§Ä¡v {^­v.v B^okv kq¸ÀsshkÀ, AknÌâv, sk£³¢mÀ¡v F¶nhÀ am{Xw hyàn]cambn D¯chmZnIfmbncn¡pw

18. HmUnäv t\m«okpIÄ, HmUnäv B^okÀamÀ \ÂIp¶ At\zjW¡pdn¸pIÄ F¶nhbpsS ]IÀ¸v F{Xbpw thKw Xs¶ \S]SnIÄ¡mbn slUv ¢mÀ¡n\v _Ôs¸« sk£\v/DtZymKØ\v tcJmaqew ssIamtd­Xpw sk£\pIÄ XZ\pkrXambn X¿msdSp¸pIÄ/adp]SnIÄ \ÂtI­XpamWv. HmUnäv dnt¸mÀ«pIÄ slUv¢mÀ¡v sk£\pIfpsSbpw aäv DtZymKØcpsSbpw {i²bnÂs¸Spt¯­Xpw sk£\pIÄ AhbpsS ASnØm\¯n t]mcmbvaIÄ ]cnlcn¨v adp]Sn Asæn asäs´¦nepw \S]Sn Bhiysa¦n BbXv, slUv¢mÀ¡n\v kaÀ¸nt¡­Xpw slUv¢mÀ¡v AXnsâbpw aäv DtZymKØcn \n¶pff adp]SnIfpw tNÀ¯v BZyadp]Sn X¿mdmt¡­XpamWv. slUv ¢mÀ¡ns\ C¡mcy¯n A¡u­âmWv klmbnt¡­Xv. ]©mb¯v Xocpam\w Bhiyamb HmUnäv ]cmaÀi§Ä slUv ¢mÀ¡v/A¡u-­âv sk{I«dn¡v ^b klnXw kaÀ¸nt¡­XpamWv. NpaXebpff hnjb§Ä kw_Ôn¨v HmUnäns\ t_m[ys¸Sp¯pIsb¶Xv sk£sâ D¯chmZn¯ambncn¡pw.

19. Hmtcm sk£\pw s]gvkW cPnÌdn sabnâbn³ sN¿pIbpw slUv¢mÀ¡v Ah FÃm amkhpw Hcn¡se¦nepw ]cntim[n¨v A]mIX ]cnlcn¡m³ \nÀt±iw \ÂIpIbpw th­XmWv. {]tXyIw cPnÌdpIÄ/At]£m cPnÌdpIÄ \nÀt±in¡m¯ X]mepIÄ am{Xw ]n.Bdn tNÀt¡­XmWv. sk£\pIÄ kzoIcn¡p¶ X]mepIÄ, ssIImcyw sN¿p¶ cPnÌdpIÄ, ^bepIÄ F¶nh hnjb_ÔnXhpw Imem\pkrXhpambn {IaoIcn¨v Nn«bmbn kq£n¡Ww. Hm^okv ap{ZIÄ A¡u­âv / sk£³ ¢mÀ¡pamcpsS kq£n¸nembncn¡Ww

20. kqN\ (7) D¯chp{]ImcwDff {^­v Hm^okv Akn̳dv sdmt«j³ NpaXe C\n ]dbpw {]Imcambncn¡pw. Xn¦ÄþA7, sNmÆm-A5, _p[³---þA6, hymgwþ A8, shÅnþ A4, i\nþ A2 . \nÝbn¡s¸« Znhkw NpaXes¸« AknÌâv F¯msX h¶mÂ/Asæn aäv AXymhiyNpaXeIÄ \nÀÆlnt¡­n h¶mÂ, ]Icw asämcp Poh-\-¡m-cs\ Npa-X-e-s¸-Sp¯n {^­v Hm^okv {]hr-¯\w XS-s¸-Sm-¯-hn[w {Iao-I-cWw \S-¯p-hm³ bYmÀ°-¯n Npa-X-e-bp-­m-bn-cp¶ Poh-\-¡m-c³ Xs¶ XmXv]-cy-sa-Sp-¡-Ww. (slUv¢mÀ¡pambn Btem-Nn¨v ]Icw kwhn-[m\w \nÀ_-Ô-ambpw GÀs¸-Sp-¯-Ww) slUv¢mÀ¡v Cu {]hÀ¯\¯n\v taÂt\m«w hln¨v {^­v Hm^okv Akn̳dv NpaXebn BcpanÃmsX hcp¶ kmlNcyw Hgnhm¡Ww.

21. Hmtcm Znh-k-s¯bpw ImjyÀ NpaXe AXXv Znh-ks¯ {^­v Hm^okv Akn-Ìân-\mWv. ImjyÀ NpaXe Pn.H(]n) 177/06/^n³ XobXn 12/4/06, Pn.H(]n) 150/09/ XobXn 1/8/09 A¡u­vkv N«-§Ä, kmwJym amÀK-tcJ F¶nh {]ImcamWv \nÀÆlnt¡­Xv. A¡u­âv, ImjyÀ F¶nhcpsS {]hÀ¯\w Gsd _Ôs¸«Xpw {]m[m\yapffXpamWv. kmwJy amÀK-tcJ/A¡u­vkv N«-§Ä 2011 F¶n-h-bv¡-\p-kr-X-ambn ImjyÀ Hm^okv If-£³, Hu«vtUmÀ If-£³ Hm^o-kÀam-cnÂ\n-¶pÅ If-£³ F¶nh kzoI-cn¨v Ubnen If-£³ tÌävsaâv X¿m-dm¡n A¡u-­ân\v ssIam-dp-I.-sN¡v/{Um^väv/Fw.Hm dnt«¬/Atem-«vsaâp-Ifpw ckoXv FgpXn kzoI-cn-¡p-I. ckoXv Iu­Àt^m-bn-ep-IÄ, Iym³kÂUvv/{]nâv ^mÄ«v cko-XpI-fpsS c­v ]mÀ«p-Ifpw \jvS-s¸-SmsX kq£n-¡p-I. A¡u-­ân \n¶pw ckoXv _p¡p-IÄ/kmwJym ckoXv t^mw ^oUp-IÄ F¶nh ssI¸-äp-I, \jvS-s¸-SmsX D]-tbm-Kn-¡pI XpS-§p-Ibpw Iymj-dpsS Npa-X-e-bm-Wv.

22. HmWÀjn¸v amäw dnt¸mÀ«nwKv, HmWÀjn¸v, dknU³jyÂ, _n.]n.F kÀ«n^n¡äpIÄ, X¿mdm¡Â F¶nhbpsS hmÀUv ASnØm\¯n NpaXebpffhcpsS A`mh¯nÂ, Hm^okn lmPcpff aäv FÂ.Un.kn amÀ B\p]mXnIambpw AhcpsS A`mh¯nÂ, F4 sk£\pw Cu tPmen \nÀÆlnt¡­XmWv.

23. slUv¢mÀ¡v, ssIamdn¡n«nb Øm]\ta[mhnIfpsSbpw, ]©mb¯v Poh\¡mcpsSbpw t]cv hnhc§Ä DÄs¡mffp¶ Hcp amÌÀ C³Ipw_³kn cPnÌÀ X¿mdm¡pIbpw A]vtUäv sNbvXv kq£n¡pIbpw th­v.XmWv. (d^. kÀ¡peÀ \w. F¨v 1þ13880/06,18/1/07 Un.]n Xncph\´]pcw)

24. sF.sI.Fw hn\ykn¡p¶ tkm^vävshbdpIfpambn _Ôs¸« NpaXeIfpff sk£\pIÄ
Sn tkm^vävshbdpIfpsS klmbt¯msS Hm¬sse³ Bbn tPmenIÄ \nÀÆlnt¡­XmWv. sSIv\n¡Â AknÌânsâ tkh\w {]tbm-P-\-s¸-Sp-t¯-­-Xm-Wv.t^mt«m-Ìmäv sajo³ D]-tbm-Kn-¡p-t¼mÄ t]¸À tÌm¡v A¡u­v Fgp-Xm³ {i²n-t¡-­-Xm-Wv.

25. ta \nÀt±i§Ä¡\pkrXambn Cu B^nknse hnhn[ tPmenIfpw D¯chmZnXz§fpw Xmsg ]dbpw hn[w NpaXes¸Sp¯n \ÂIp¶p.

A1 sk£³ þ slUv¢mÀ¡v þ {io. sI. _n ken-tam³

A3 sk£³ þ slUv A¡u­âv þ{io. at\mPv N{µ³

A2 sk£³ þ bp.Un ¢mÀ¡v 1 þ {ioaXn _nµp lcn-l-c³

A4 sk£³ þ bp.Un ¢mÀ¡v 2 þ {io. A\o-jvIp-amÀ än

A5 sk£³ þ XkvXnI Hgnhv

A6 sk£³ þ FÂ.Un ¢mÀ¡v 1 þ {ioaXn {ioI-e-Ip-amcn Fw.-Fkv

A7 sk£³ þ FÂ.Un ¢mÀ¡v 2 þ {ioaXn knÔp cmL-h³

A8 sk£³ þ FÂ.Un ¢mÀ¡v 3 þ {ioaXn. cma-e£van A½mÄ BÀ

MGNREGS tUäm F³{Sn Hm¸tdäÀ þ Ipamcn cmPn Fw.-BÀ (IcmÀ \nba\w)

MGNREGS HmhÀknbÀ þ io. kndn kn (IcmÀ \nba\w)

sSIv\n-¡Â Akn-Ìâv þ Ipamcn kÔym-tamÄ Pn (IcmÀ \nba\w)

km£cXm t{]cIv þ {ioaXn. DZ-b{io Fkv

bq¯v tImþ-Hm-Un-t\-äÀ þ {ioaXn en³kn tPmjn

Hm^okv Aä³Uâv 1 þ {ioaXn Pb{io kn.sI

Hm^okv Aä³Uâv 2 þ {ioaXn koXm-e£van Fkv

sset{_dnb³ (P.T) þ {ioaXn hkp-aXn¡p«n hn.]n

kzo¸À (]n.-än) þ {ioaXn. kpio-emIpamcn hn.-F³

kvImh-©À(-]n.-än) þ {io. A\n-cp-²³ Fw.]n

s^dn-am³ (]n.-än) þ {io. _me-Ir-jvW³\mbÀ hn.]n

Fkv.kn {]tam-«À þ {ioaXn hnP-b½ ]n.-BÀ

26. Cu Hm^okv D¯chv C¶papX \nehn hcp¶XmWv. t\cs¯bp­mbncp¶ Hm^okv D¯chpIÄ {]Imcw \ÂInbncp¶ Fs´¦nepw NpaXeIÄ Cu D¯chn {]tXyIambn ho­v.pw ]cmaÀin¨n«nÃm¯ ]£w, BbXv slUv¢mÀ¡v XpSÀ\S]SnIÄ¡mbn DS³Xs¶ {i²bnÂs¸Spt¯­XmWv. Cu D¯chnsâ ASnØm\¯nÂ, sk£\pIÄ ]ckv]cw NmÀÖv ssIamtd­Xpw hniZamb tÌävsaâv NmÀÖv lm³UvHmhÀ cPnÌdn tNÀ¯v slUv¢mÀ¡v tasem¸ntS­XpamWv.

27. ]p\À hn\y-kn-¡-s¸« ¢mÀ¡nsâ XkvXnI \ne-hn Hgnªp InS-¡p-¶-Xn-\m kqN-\(15) {]Im-c-apÅ Npa-Xe {Iao-I-cWw \ne-\n¡p-¶-Xm-bn-cn-¡pw.]p\Àhn-\y-kn-¡-s¸-Sp¶ ¢mÀ¡nsâ XkvXnI \nI-¯-s¸-Sp-¯p-¶-Xp-hsc BtcmKy hnZym`ymk ÌmânwKv I½än Npa-Xe A7 sk£\v Bbn-cn-¡pw. A5 sk£sâ {^­v Hm^okv Npa-Xe A6, A7 sk£-\p-IÄ Hmtcm BgvN-bnepw amdn amdn sNt¿-­-Xm-Wv.

28. Cu D¯chv FÃm Poh\¡mcpw hmbn¨v AIvt\mfUvPv sNt¿­XmWv.

sk{I«dn,
InS-§qÀ {Kma]©mb¯v

]IÀ¸v.

1. Un.Un.]n tIm«bw

2. Un.Un (FÂ.F^v.F) tIm«bw

3. {]knUâv InS§qÀ {Kma]©mb¯v

4. HmUnäv kq¸ÀsshkÀ PAU I

5. IcpXÂ ^bÂ

6. {^­v Hm^okv Iu­À

7. slUv ¢mÀ¡v

AIvt\mfUvPvsaâv

{Ia\¼À

t]cv

DtZymKt¸cv

H¸v

1

{io. sI. _n ken-tam³

slUv¢mÀ¡v

2

{io. at\mPv N{µ³

slUv A¡u­âv

3

{ioaXn _nµp lcn-l-c³

bp.Un ¢mÀ¡v 1

4

{io. A\o-jvIp-amÀ än

bp.Un ¢mÀ¡v 2

5

A5 sk£³

XkvXnI Hgnhv

6

{ioaXn {ioI-e-Ip-amcn Fw.-Fkv

FÂ.Un ¢mÀ¡v 1

7

{ioaXn knÔp cmL-h³

FÂ.Un ¢mÀ¡v 2

8

{ioaXn cma-e£van A½mÄ BÀ

FÂ.Un ¢mÀ¡v 3

9

Ipamcn cmPn Fw.-BÀ (IcmÀ\nba\w)

MGNREGS tUäm F³{Sn Hm¸tdäÀ

10

{io kndn kn (IcmÀ \nba\w)

MGNREGS HmhÀknbÀ

11

Ipamcn kÔym-tamÄ Pn (IcmÀ \nba\w)

sSIv\n-¡Â Akn-Ìâv

12

{ioaXn. DZ-b{io Fkv

km£cXm t{]cIv

13

{ioaXn en³kn tPmjn

bq¯v tImþ-Hm-Un-t\-äÀ

14

{ioaXn Pb{io kn.sI

Hm^okv Aä³Uâv 1

15

{ioaXn koXm-e£van Fkv

Hm^okv Aä³Uâv 2

16

{ioaXn hkp-aXn¡p«n hn.]n

sset{_dnb³ (P.T)

17

{ioaXn. kpio-emIpamcn hn.-F³

kzo¸À (]n.-än)

18

{io. A\n-cp-²³ Fw.]n

kvImh-©À(-]n.-än)

19

{io. _me-Ir-jvW³\mbÀ hn.]n

s^dn-am³ (]n.-än)

20

{ioaXn hnP-b½ ]n.-BÀ

Fkv.kn {]tam-«À