ഐ എസ് ഒ പ്രഖ്യപനം

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭകള്‍

ഗ്രാമസഭ

ലൈസന്‍സ് അദാലത്ത്

കിടങ്ങൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ  വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മെയ് 22 ചൊവ്വാഴ്ച അദാലത്ത് നടത്തും. പതിനൊന്നിന് അദാലത്ത് ആരംഭിക്കും. ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാത്തവര്‍ ലൈസന്‍സിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതും അപേക്ഷ നല്‍കിയവര്‍ അദാലത്ത് ദിവസം ലൈസന്‍സ് കൈപ്പറ്റാവുന്നതുമാണ്.

TRADERS LIST

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

LICENSE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

അപേക്ഷാഫോറങ്ങള്‍

INDEX

checklist

B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8

B9

B10

BD1

BD2

BD3

BD4

BD5

BD6

BD7

BD8

BD9

BD10

BD10A

M1

M3

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

PENSION AFFIDAVIT

സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റികള്‍ 2018

ധനകാര്യ സ്ഥിരസമിതി യോഗങ്ങള്‍

19.01.2018

24.02.2018

13.03.2018

27.04.2018

10.05.2018

08.06.2018

07.07.2018

വികസനകാര്യ സ്ഥിരസമിതി യോഗങ്ങള്‍

08.01.2018

07.02.2018

03.03.2018

18.04.2018

10.05.2018

26.06.2018

05.07.2018

ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരസമിതി യോഗങ്ങള്‍

23.01.2018

05.02.2018

16.02.2018

05.03.2018

13.04.2018

04.05.2018

17.05.2018

24.05.2018

14.06.2018

25.06.2018

ആരോഗ്യം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരസമിതി യോഗങ്ങള്‍

22.01.2018

22.02.2018

03.03.2018

20.04.2018

25.05.2018

26.05.2018

പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി 2018

06.01.2018

15.01.2018

03.02.2018

09.02.2018

21.02.2018

06.03.2018

09.03.2018

14.03.2018

15.03.2018

20.03.2018

24.03.2018

28.03.2018

05.04.2018

19.04.2018

28.04.2018

15.05.2018

11.06.2018

30.06.2018

06.07.2018

13.07.2018

26.07.2018

27.08.2018

05.09.2018

19.09.2018

01.10.2018

27.10.2018

09.11.2018

23.11.2018

07.12.2018

13.12.2018

31.12.2018

ലൈഫ് മിഷന്‍ ലിസ്റ്റ്

അപ്പീല്‍അപേക്ഷകള്‍

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

സാധ്യതാപട്ടിക

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

സാധ്യതപട്ടികയില്‍ നിന്നും ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവര്‍

സ്റ്റാന്‍റിംഗ് കമ്മറ്റികളുടെ വിവരം 2017

ധനകാര്യ സ്ഥിരസമിതി യോഗങ്ങള്‍

1) 06.01.2017

2) 03.02.2017

3) 18.02.2017

4) 18.03.2017

5) 17.04.2017

6) 05.05.2017

7) 29.05.2017

8 ) 16.06.2017

9) 15.07.2017

10) 11.08.2017

11) 07.09.2017

12) 06.10.2017

13) 03.11.2017

14) 06.12.2017

വികസനകാര്യ സ്ഥിരസമിതി യോഗങ്ങള്‍

1) 19.01.2017

2) 04.02.2017

3) 15.02.2017

4) 01.03.2017

5) 14.03.2017

6) 26.04.2017

7) 23.05.2017

8 ) 16.06.2017

9) 10.07.2017

10) 10.08.2017

11) 22.09.2017

12) 20.10.2017

13) 10.11.2017

14) 11.12.217

ക്ഷേമകാര്യ സ്ഥിരസമിതി യോഗങ്ങള്‍

1) 11.01.2017

2) 12.02.2017

3) 20.03.2017

4) 27.04.2017

5) 26.05.2017

6) 14.06.2017

7) 27.06.2017

8 ) 17.07.2017

9) 09.08.2017

10)15.09.2017

11) 03.10.2017

12) 17.10.2017

13) 04.11.2017

14) 28.11.2017

15) 16.12.2017

ആരോഗ്യ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥിരസമിതി യോഗങ്ങള്‍

1) 10.01.2017

2) 07.02.2017

3) 09.03.2017

4) 10.04.2017

5) 23.05.2017

6) 22.06.2017

7) 21.07.2017

8 ) 01.08.2017

9) 20.09.2017

10) 20.10.2017

11) 03.11.2017

12) 08.12.2017