ജീവനക്കാര്യം

Staff Details

ക്രമനമ്പര്‍ ജീവനക്കാരന്‍റെ പേര് ഔദ്യോഗിക പേര്
1 രാജീവ് എസ് സെക്രട്ടറി
2 സോണി സി ഹരിബാല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ് സെക്രട്ടറി
3 രേഖ എസ് ഹെഡ് ക്ലര്‍ക്ക്
4 ഹേമ എസ് നായര്‍ അക്കൌണ്ടന്‍റ്
5 ജയശ്രീ ജെ സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
6 റോയിമോന്‍ പി ജോസഫ് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
7 രാമലക്ഷ്മി അമ്മാള് ആര് സീനിയര്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
8 ജിനു ജോണ്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
9 ജോര്‍ജ് നിഖില്‍ ക്ലര്‍ക്ക്
10 ശ്രീജ വി ജി ക്ലര്‍ക്ക്
11 ശാലിനി എം ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
12 സിലിമോള്‍ സി ആര്‍ ഓഫീസ് അറ്റന്‍റന്‍റ്
13 സ്റ്റീഫന്‍ ഫിലിപ്പ് ഡ്രൈവര്‍
14 സുശീലകുമാരി വി എന്‍ പാര്‍ട്ട്ടൈം സ്വീപ്പര്‍
15 അനിരുദ്ധന്‍ എം പി പാര്‍ട്ട്ടൈം സ്കാവഞ്ചര്‍
16 ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ വി പി പാര്‍ട്ട്ടൈം ഫെറിമാന്‍
17 സിറിള്‍ സി എംജിഎന്‍ആര്‍ഇജിഎസ് ഓവര്‍സിയര്‍
18 രാജി എം ആര്‍ എംജിഎന്‍ആര്‍ഇജിഎസ് അക്കൌണ്ടന്‍റ് കം ഡേറ്റാ എന്‍ട്രി ഓപ്പറേറ്റര്‍
19 സന്ധ്യാമോള്‍ ജി ടെക്നിക്കല്‍ അസിസ്റ്റന്‍റ്

Sanctioned Posts & Scale of Pay in Panchayat

PANCHAYAT :

Designation                           Scale of Pay

Secretary                           - 40500-

Assistant Secretary       - 30700-65400

Head Clerk                        - 27800-59400

Accountant                      - 27800-59400

Senior Clerk                     - 25200-54000

Clerk                                   - 22200-48000

19000-43600

Driver Gr.II                        18000-41500

Office Attendant               17000-37500

16500-35700

Part Time Sweeper            9340-14800

Part Time Scavenger        9340-14800

Part Time Ferryman        10620-16460

Part Time Librarian          10620-16460

Sl.No Designation Pre revised scale of pay Revised scale of pay
1 Special Grade Secretary 6500-10550 10790-18000
2 Secretary, Grama Panchayat 5500-9075 9190-15510
3 Bill Collector 2650-4150 4630-7000

Engineering wing

4 Assistant Engineer 6675-10550 11070-18450
5 Overseer Grade I 4600-7125 7990-12930
6 Overseer Grade II 3590-5400 6680-10790
7 Overseer Grade III 3350-5275 5650-8790

Health wing

8 Sanitary Inspector Hr.Gr 4500-7000 7480-11910
9 Sanitary Inspector. 4000-6090 6680-10790
10 Pharmasist 4000-6090 6680-10790
11 Auxilary Nurse cum Midwife 3590-5400 6080-9830
12 Nurse 3590-5400 6080-9830
13 Midwife 3350-5275 5650-8790
14 Nursing Assistant 2650-4150 4630-7000
15 Sanitary Maistry 2650-4150 4630-7000

Miscellaneous

16 Librarian Grade I 4600-7125 8390-13270
17 Librarian Grade II 4500-7000 7480-11910
18 Librarian Grade III 4000-6090 7480-11910
19 Nursery School Teacher 3350-5275 6680-10790
20 Librarian Gr.IV 3050-5230 6680-10790
21 Ayah 2650-4150 4630-7000