പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല

:

കോട്ടയം
ബ്ലോക്ക്

:

ഉഴവൂര്‍
വിസ്തീര്‍ണ്ണം

:

25.12 ച.കി.മീ
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം

:

15

ജനസംഖ്യ

:

19881
പുരുഷന്‍മാര്‍

:

10048
സ്ത്രീകള്‍

:

9833
ജനസാന്ദ്രത

:

791
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം

:

979
മൊത്തം സാക്ഷരത

:

97
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍ )

:

98
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍ )

:

95
Source : Census data 2001