വാര്‍ദ്ധക്യകാല പെന്‍ഷന്‍

കര്‍ഷകതൊഴിലാളി പെന്‍ഷന്‍

വികലാംഗ പെന്‍ഷന്‍

വിധവാപെന്‍ഷന്‍

50 വയസിന് മുകളില്‍ പ്രയമുള്ള അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീകള്‍ക്കുള്ള പെന്‍ഷന്‍