പൊതുതെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020 - കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക  www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്”