BENEFICIARY LIST 2019-20

ward-1

ward-2

ward-3

ward-4

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9

ward-10

ward-11

ward-12

ward-13

ward-14

ward-15

പാലിയേറ്റീവ് ലിസ്റ്റ്

പാലിയേറ്റീവ്

panchayath-report-palliative-kdr1

പാലിയേറ്റീവ്

പാലിയേറ്റീവ്

എ എഫ് എസ്

balance sheet1

income & expenditure

income & expenditure1

receipt & payment

receipt & payment1

b1

balance sheet

cash flow statement

ബഡ്ജറ്റ്

ബഡ്ജറ്റ്

പാലിയേറ്റീവ്

പാലിയേറ്റീവ്

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2018-19

വാര്‍ഡ് 1

വാര്‍ഡ് 2

വാര്‍ഡ് 3

വാര്‍ഡ് 4

വാര്‍ഡ് 5

വാര്‍ഡ് 6

വാര്‍ഡ് 7

വാര്‍ഡ് 8

വാര്‍ഡ് 9

വാര്‍ഡ് 10

വാര്‍ഡ് 11

വാര്‍ഡ് 12

വാര്‍ഡ് 13

വാര്‍ഡ് 14

വാര്‍ഡ് 15

ഐ എസ് ഒ പ്രഖ്യപനം

2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള ഗ്രാമസഭകള്‍

ഗ്രാമസഭ

ലൈസന്‍സ് അദാലത്ത്

കിടങ്ങൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന എല്ലാ  വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കും ലൈസന്‍സ് ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി മെയ് 22 ചൊവ്വാഴ്ച അദാലത്ത് നടത്തും. പതിനൊന്നിന് അദാലത്ത് ആരംഭിക്കും. ലൈസന്‍സ് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കാത്തവര്‍ ലൈസന്‍സിന് അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതും അപേക്ഷ നല്‍കിയവര്‍ അദാലത്ത് ദിവസം ലൈസന്‍സ് കൈപ്പറ്റാവുന്നതുമാണ്.