ലേലം/ ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

കീഴ്മാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലേലം/ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

മാന്യരേ,

കീഴ്മാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വാര്‍ഡ് 14 ല്‍  ആനേരിച്ചിറ എന്ന പഞ്ചായത്ത് വക കുളം മത്സ്യ കൃഷിക്കായി 01/04/2020 മുതല്‍ 31/03/2021 വരെ അനുവദിക്കുന്നതിന് 15/02/2020 തീയതി 11.00 മണിക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഹാളില്‍ വച്ച് സെക്രട്ടറിയോ സെക്രട്ടറി  അധികാരപ്പെടുത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനോ പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്യുന്നതാണ്.

ലേലത്തില്‍ പങ്ക് കൊള്ളാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര്‍ ലേലസമയത്തിന് മുന്‍പായി താഴെ പറയുന്ന പട്ടികയില്‍ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രകാരമുള്ള നിരതദ്രവ്യം പഞ്ചായത്ത് ആഫീസില്‍ കെട്ടി വയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തുകയ്ക്ക് ലേലം വിളിക്കുന്ന ആളുടെ പേരില്‍ ലേലം താല്‍ക്കാലികമായി ഉറപ്പിക്കുന്നതും, ടിയാന്‍ ലേലസംഖ്യ മുഴുവന്‍ തുകയും അപ്പോള്‍ തന്നെ പഞ്ചായത്താഫീസില്‍ അടക്കേണ്ടതാണ്. .  ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തുന്നത് പഞ്ചായത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ അംഗീകാരത്തിന് വിധേയമായിട്ടായിരിക്കും. ലേലം സ്ഥിരപ്പെടുത്തിയാല്‍ ലേലക്കാരനെ വിവരം അറിയക്കുന്നതും അറിയിപ്പ് ലഭിച്ച് 7 ദിവസത്തിനുള്ളില്‍ 200/-രൂപ വിലവരുന്ന മുദ്രപത്രത്തില്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നിന്നും നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന വിധത്തില്‍  എഗ്രിമെന്‍റ് എഴുതി തരേണ്ടതാണ്. യാതൊരു കാരണവും കൂടാതെ ലേലം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ലേലം നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

1. പഞ്ചായത്ത് വക കുളം മത്സ്യ കൃഷിക്ക് അനുവദിക്കുന്നതിന്

ലേല നിബന്ധനകള്‍

1. നിരതദ്രവ്യം 500/-

2. ലേലം ഉറപ്പിച്ചാല്‍ ഉറപ്പിക്കുന്ന തുക മുഴുവനും അപ്പോള്‍ തന്ന ഒടുക്കേണ്ടതാണ്.

വീഴ്ച വന്നാല്‍ ടിയാളുടെ നിരതദ്രവ്യം പഞ്ചായത്ത് ഫണ്ടിലേക്ക് മുതല്‍ കൂട്ടുന്നതും, തൊട്ടുമുന്‍പ് ലേലം വിളിച്ച തുകയില്‍ നിന്നും ലേലം പുനരാരംഭിക്കുന്നതുമാണ്.

3. ലേലം കൊള്ളുന്ന വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തില്‍ അന്നേ ദിവസം തന്നെ സ്ഥാവര-ജംഗമ വസ്തുക്കള്‍ നീക്കം ചെയ്യേണ്ടതാണ്.

സ്ഥലം : കീഴ്മാട്

തീയതി :05/02/2020

(ഒപ്പ്)

സെക്രട്ടറി

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ലേലം ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ഹരിത  കര്‍മ്മസേന വഴി ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നത് സംബന്ധിച്ച ക്വട്ടേഷന്‍

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കീഴ്മാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് 2019-20 വാര്‍ഷിക പദ്ധതിയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തി അസി.സെക്രട്ടറി നിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനോപകരണം നല്‍കല്‍ (മേശ, കസേര) പദ്ധതി അടങ്കല്‍ 8000/- രൂപ (2 ഗുണഭോക്താക്കള്‍ക്ക്) എന്ന പദ്ധതിക്ക് അംഗീകൃത സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്ന്  ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ക്വട്ടേഷനുകള്‍  07/01/2020 -ാം തിയതി ഉച്ച കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് മണിയ്ക്ക് മുന്‍്പായി കീഴ്മാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ആഫീസില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കണം. അന്നേ ദിവസം 4 P M ന് ക്വട്ടേഷന്‍ നല്‍കിയിട്ടുള്ളവരില്‍ ഹാജരായിട്ടുള്ളവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍ ക്വട്ടേഷനുകള്‍ തുറക്കുന്നതുമാണ്.

ക്വട്ടേഷനുകള്‍ സംബന്ധിച്ച് നിലനില്‍ക്കുന്ന എല്ലാനിയമങ്ങളും ഈ ക്വട്ടേഷനും ബാധകമാണ്. ഇതു സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തി സമയങ്ങളില്‍ കീഴ്മാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ആഫീസില്‍ നിന്നും അറിയുവാന്‍ കഴിയുന്നതാണ്.

( ഒപ്പ് )

അസി.സെക്രട്ടറി

കീഴ്മാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത്

ഇ ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

ഇ-ടെണ്ടര്‍ നോട്ടീസ്

പരസ്യ നമ്പര്‍- ET1/AS/KGP/2019-20

കീഴ്മാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തില്‍ 2019-20 വര്‍ഷത്തിലെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തിയ SC ഫ്ളാറ്റ് വൈദ്യുതീകരണം എന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുള്ള ഇ ടെണ്ടര്‍ ഏടഠ രജിസ്ട്രേഷനുള്ള അംഗീകൃത കരാറുകാരില്‍ നിന്നോ സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ നിന്നോ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു. ദര്‍ഘാസ് ഫോറങ്ങള്‍ 12/12/2019  തീയതി വൈകുന്നേരം 6 മണി വരെ ഇ-ടെണ്ടാറായി  https://etenders.kerala.gov.in/nicgep/app എന്ന  ടെണ്ടര്‍ സൈറ്റില്‍ സമര്‍പ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ടെണ്ടര്‍ ഫോറത്തിന്‍റെ വില 1020/-രൂപ+ ജി.എസ്.ടി 12% + പ്രളയ സെസ്സ് 1% , നിരത ദ്രവ്യം   12750/-രൂപ. അടങ്കല്‍-510000/- രൂപ.

താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകള്‍ക്ക് വിധേയമായി ടി ടെണ്ടറില്‍ പങ്കെടുക്കാവുന്നതാണ്. .

1. ടെണ്ടര്‍  പൊതുമരാമത്ത് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ വകുപ്പിന്‍റെ പുതുക്കിയ മാനുവല്‍ പ്രകാരമുള്ള വ്യവസ്ഥകള്‍ക്ക് വിധേയമായിരിക്കും

2. ദര്‍ഘാസ് സംബന്ധമായി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിലും ജലസേചന വകുപ്പിലും നിലവിലുള്ള എല്ലാ വ്യവസ്ഥകളും ഇ-ടെണ്ടറിനും ബാധകമായിരിക്കും

3. ദര്‍ഘാസുകള്‍ ഓണ്‍ലൈനായി മാത്രമാണ് സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടത് നെറ്റ് വര്‍ക്ക് തകരാര്‍ മൂലമുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ക്ക് ടെണ്ടര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നയാള്‍ ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല.

4. ദര്‍ഘാസ് ഫോരത്തിന്‍റെ വില 1020/-രൂപ+ ജി.എസ്.ടി 12% + പ്രളയ സെസ്സ് 1% ആയിരിക്കും

5. പ്രവൃത്തിക്ക് ആവശ്യമായ നിരതദ്രവ്യം , ടെണ്ടര്‍ ഫോറത്തിന്‍റെ വില എന്നിവ ഓണ്‍ലൈന്‍ പേയ്മെന്‍റായി  സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. നിരത ദ്രവ്യം   12750/-രൂപ.

6. കരാറുകാരന്‍ ഓണ്‍ലൈന്‍ ടെണ്ടര്‍ ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം 200/രൂപയുടെ മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍  പ്രാഥമിക കരാറുടമ്പടി, ഗസറ്റഡ് ഓഫീസര്‍ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കരാറുകാരന്‍റ രജിസ്ട്രേഷന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, ടെണ്ടര്‍ സാക്ഷ്യപത്രം എന്നിവ ടെണ്ടര്‍ തുറക്കുന്ന തീയതിയ്ക്ക് മുമ്പായി രജിസ്റ്റേഡ്/സ്പീഡ് പോസ്റ്റ് മുഖേന പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്. തപാല്‍ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കാലതാമസത്തിന് ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിക്കുന്ന അധികാരി ഉത്തരവാദി ആയിരിക്കുന്നതല്ല. അല്ലാത്തപക്ഷം ദര്‍ഘാസുകള്‍ നിരസിക്കുന്നതായിരിക്കും.

7. ഓണ്‍ലൈനായി എല്ലാ രേഖകളും സമര്‍പ്പിക്കുകയും എന്നാല്‍ നിശ്ചിത സമയത്തിനകം ഹാര്‍ഡ് കോപ്പികള്‍ സമര്‍പ്പിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കരാറുകാരുടെ നിരതദ്രവ്യം സര്‍ക്കാരിലേക്ക് മുതല്‍ക്കൂട്ടുന്നതായിരിക്കും.

8. ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിക്കുന്നതിനും നിരസിക്കുന്നതിനുമുള്ള അധികാരം ബഹുപഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റിയില്‍ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

9. പ്രവ്യത്തികള്‍ക്ക് ആവശ്യമായ വിവിധ ഇനം സാധനങ്ങളുടെ ഗുണനിലവാരം ഐ എസ് ഐ മുദ്രയുള്ളതായിരിക്കണം.

10. ഋഹലരൃശേരമഹ കിുലെരീൃമേലേ ന്‍റെ അംഗീകാരമുള്ള സി ക്ലാസ്സ് എങ്കിലും രജിസ്ട്രേഷന്‍ ഉള്ള കരാറുകാര്‍ മാത്രമേ ടെണ്ടറുകള്‍ സമര്‍പ്പിക്കുവാന്‍ പാടുള്ളൂ.

11. ദര്‍ഘാസുകള്‍ തുറക്കുന്ന ദിവസം ഏതെങ്കിലും കാരണവശാല്‍ അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചാല്‍ അടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം ദര്‍ഘാസുകള്‍ തുറക്കുന്നതായിരിക്കും.

12. ദര്‍ഘാസുകള്‍ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനോ, റദ്ദ് ചെയ്യുന്നതിനോ ഉള്ള അധികാരം താഴെ ഒപ്പിട്ടിരിക്കുന്ന ആളില്‍ നിക്ഷിപ്തമാണ്. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ഈ ആഫീസില്‍ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളില്‍ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്.

13. ബഹു. പഞ്ചായത്ത് കമ്മറ്റി ടെണ്ടര്‍ അംഗീകരിക്കുന്ന പക്ഷം പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുക്കുന്ന കരാറുകാരന്‍ ടിയാന്‍ ക്വാട്ട് ചെയ്ത നിരക്കിന്‍റെ 0.1% തുക  (കുറഞ്ഞത് 200 രൂപ) മൂല്യമുള്ള മുദ്രപ്പത്രത്തില്‍ ഉടമ്പടി സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

14. പുതുതായി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന ചരക്കുസേവന നികുതി (ഏടഠ) പ്രകാരമുള്ളതും സര്‍ക്കാര്‍ 01.11.2017 തീയതിയില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതും പ്രവൃത്തി പൂര്‍ത്തീകരിക്കുന്ന കാലയളവിനുള്ളില്‍ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതുമായ എല്ലാ ഉത്തരവുകളും ഈ ദര്‍ഘാസ് പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്ക് ബാധകാമായിരിക്കുന്നതാണ്. നികുതി നിരക്കുകളില്‍ വര്‍ദ്ധനവ് ഉണ്ടാകുന്ന പക്ഷം അത് ഒടുക്കുന്നതിന് കരാറുകാരന്‍ ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കുന്നതാണ്.

അറിയിപ്പ്

ഇ ടെണ്ടര്‍ ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്തത് സംബന്ധിച്ച്

കീഴ്മാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്തില്‍ 2019-20 വര്‍ഷത്തിലെ ജനകീയാസൂത്രണ പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തിയ  SC ഫ്ളാറ്റ് വൈദ്യുതീകരണം എന്ന പ്രവൃത്തികള്‍ക്കുള്ള ഇ ടെണ്ടര്‍ ക്ഷണിച്ചതില്‍ BOQ ല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ശരിയായി രേഖപ്പെടുത്താന്‍ സാധിക്കാത്തിനാല്‍ ഇ ടെണ്ടര്‍ ((Tender ID-2019_DP_324959_1)  ക്യാന്‍സല്‍ ചെയ്ത വിവരം അറിയിക്കുന്നു.

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

കീഴ്മാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വിവിധ വാര്‍ഡുകളിലായി താഴെപ്പറയും പ്രകാരം ഫോറസ്റ്റ്റേഞ്ച് ആഫീസര്‍ വില നിര്‍ണ്ണയം നടത്തിയിരിക്കുന്ന വൃക്ഷങ്ങള്‍, വൃക്ഷശിഖരങ്ങള്‍ എന്നിവ വെട്ടിമാറ്റുന്നതിനായി  ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു കൊള്ളുന്നു.

ക്വട്ടേഷനുകള്‍ 20/08/2019 വൈകിട്ട് 4 മണിക്ക് മുമ്പായി ആഫീസില്‍ ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ്. സമയപരിധിക്ക് ശേഷം ലഭിക്കുന്ന ക്വട്ടേഷനുകള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല.

വിശ്വസ്തതയോടെ

ക്രമ നം. ഇനം ജി.ബി എച്ച് സെ.മീ തടി ക്യൂബിക് മീറ്റര്‍ നിരക്ക് തുക വിറക് എം റ്റി നിരക്ക് തുക ആകെ

1 വാക -    127 0.674     2830    1907 0.257    1770 454 2361

2 വാക       130  0.674  2830  1907  0.257  1770  454  2361

3 വാക  135  0.8  2830  2264  0.309 1770  547  2811

4 വാക 155 1.065 2830 3013 0.451 1770 798 3811

5 വാക 200 1.82 2830 5150 1.068 1770 1890 7040

6 വാക 112 0.552 1650 910 0.221 1770 391 1031

7 വാക 93 0.322 1650 531 0.194 1770 343 874

8 പൊട്ടാമി 120 - - - 0.497 1770 879 879

9 ബദാം 105 - - - 0.417 1770 738 738

10 ബദാം 75 - - - 0.252 1770 446 446

11 വാക 170 1.062 2830 4802 0.515 1770 911 5713

12 ഇലവ് 160 1.697 10900 18497 0.197 1770 348 18845

13 ബദാം 190 - - - 1.528 1770 2704 2704

14 ബദാം 70 - - - 0.252 1770 446 446

ആകെ 50330

ക്വട്ടേഷന്‍ പരസ്യം

CLICK HEAR

അറിയിപ്പ്

കീഴ്മാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി വനിത തൊഴില്‍ സംരഭം കെട്ടിടത്തില്‍ തൊഴില്‍ സംരംഭം ആരംഭിക്കുന്നതിന് താല്‍പര്യമുള്ള പട്ടികജാതി വനിത യൂണിറ്റുകളില്‍ നിന്ന് അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. താല്‍പര്യമുള്ളവര്‍ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വിശദമായ പ്രോജ്ക്ട് പ്രപ്പോസല്‍ സഹിതം 10/06/2019 തീയ്യതി 3 മണിക്ക് മുമ്പായി കീഴ്മാട് ഗ്രാമപ്പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസില്‍ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കേണ്ടതാണ്.

ക്വട്ടേഷന്‍ ക്ഷണിക്കുന്നു(ഹോമിയോ ഡിസ്പെന്‍സറി)

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ് - ക്ലിക്ക് ഹിയര്‍

സ്പെസിഫിക്കേഷന്‍

Desktop

Usage: Use of word processing, spreadsheets, e-mail, WWW browsing, Web based applications and heavy e-Governance applications.

Processor:

Intel i3 7th Generation or Higher with Minimum Base frequency of 3.5 GHz. TDP: 65W or lower

Or

AMD A10 7th Generation or Higher with Minimum Base frequency of 3.5 GHz. TDP: 65W or lower

Chipset: compatible Chipset

Motherboard: OEM Motherboard

Memory: 4 GB DDR4 RAM with 8 GB Expandability.

Hard Disk Drive: 500 GB 7200 rpm or higher.

Monitor: 47 cm (18.5 inch) or larger TFT/LED Digital Colour Monitor. same make as PC

Keyboard: USB interface. Keyboard. Same make as PC.

Mouse: Optical with USB interface. Same make as PC.

Chassis: SFF

Ports: 4 USB Ports or more (at least 1 USB with 3.0 and two ports in front panel), VGA/HDMI port, Audio ports.

Optical Drive: 8X or better DVD RW Drive.

Networking facility: 10/100/1000 on board integrated Network Port Certifications :

a. ROHS Compliance for Product

b. ISO 14001 for OEM

c. EPEAT Silver for model quoted

Warranty: 5 year comprehensive on-site warranty including Monitor

Operating System :original windows 10 prof

Multi Function Printer

Type: Printer/Copier/Scanner

Print Method: Monochrome Laser

Paper handling: A4, Letter/Legal

Paper capacity: 250 sheets + 1 sheet manual tray LCD Display

Supported OS: As per department requirement

Memory size: 32 MB

Duty Life Cycle: 10000 pages per month

Features: Support for ADF and Auto Duplex

Warranty: 5 year comprehensive onsite warranty Printer

Print Speed: 20 PPM or above

Print Resolution: 600X600 dpi Laser Monochrome

Resolution(Copier): 600×600 dpi

Reduction/Enlargement: 25%-400% Scanner

Scan : Colour, Greyscale, Monochrome

Scan resolution: Minimum 600×600 dpi

Scan type: Flatbed and ADF

Scan to PC, Scan to SFTP, facilities

Scan Formats: PDF, Searchable PDF, JPEG, JPG, PNG Interfaces

Local: Hi-Speed USB 2.0

Network : 10-Base-T/100 Base-TX Ethernet

Sharing facilities : Network printer sharing, network scanner sharing

UPS -700 VA