കീഴാറ്റൂര്‍ പഞ്ചായത്ത് GST registraion & PAN Card

1. GST Registration

2.PAN Card

കീഴാറ്റൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വര്‍ഷത്തേക്കുള്ള ഗുണഭോക്തൃ തെരെഞ്ഞെടുപ്പ് ആവശ്യമായ പദ്ധതികളുടെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

1. aadu-vitharanam

2. dhathulavana-misritham

3. haritha-geham

4. house-repair-general

5. house-repair-sc

6. karavapasu

7. kattil-sc

8. kizhangu-vila

9. koolichelav

10. kozhi-vitharanam

11. ksheeradhara

12. kudivella-kinar

13. nelkrishi

14. sc-vivaha-dhanasahayam

15. st-students-furniture

16. thengukrishi

17. vazhakrishi

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

kattil-list-2017-18

D&O Liscence പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ സംബന്ധിച്ച്

D & O Liscence

ഭിന്നശേഷിക്കാര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ് അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ് 2017-18

additional-binnaseshi

അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ് വെറ്ററിനറി സര്‍ജന്‍

veterinary-additional-list

അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ് വി.ഇ.ഒ 2017-18

veo-additional-list

എസ് സി വിവാഹധനസഹായം 2017-18 അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ്

1.നാരായണന്‍ വി.പി s/o ചൂലന്‍,വേര്‍ക്കോട്ടുപറമ്പില്‍,തച്ചിങ്ങനാടം,വാര്‍ഡ് 17

2. ശ്രീധരന്‍ s/o രേവി ,കണ്ണംതൊടി,വാര്‍ഡ് 16

സ്വയംതൊഴില്‍ സംരഭക യൂണിറ്റ്-ബ്ലോക്ക് ലിസ്റ്റ് 2017-18

സ്വയംതൊഴില്‍ യൂണിറ്റ്

പ്രൊഫഷണല്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്-അഡീഷണല്‍ ലിസ്റ്റ് 2017-18

professional-scholarship