കീഴല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

56-19രജിസ്ട്രേഡ് ക്ലബ്ബുകള്‍ക്ക് സ്പോര്‍ട്സ് കിറ്റ് വിതരണം

കീഴല്ലൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 സപ്ലിമെന്‍ററി ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

s00-44-പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം

s00-53-പച്ചക്കറി തൈകള്‍ വിതരണം

s00-78-കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് ഉത്പാദന ബോണസ്സ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ പദ്ധതി

ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

കീഴല്ലൂര്‍ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക 2018-19

വയോജനങ്ങള്‍ക്ക് കട്ടില്‍വിതരണംപട്ടികജാതിവിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് വീടിന് മേല്‍ക്കൂര മാറ്റല്‍

പട്ടിക വര്‍ഗ്ഗ വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍

വാഴക്കന്നും ജൈവവളവും വിതരണം

കശുമാവ് ഗ്രാഫ്റ്റ് തൈകള്‍ വിതരണം

പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാര്‍ക്ക് പി.വി.സി. വാട്ടര്‍ടാങ്ക് വിതരണം

ശാരീരിക മാനസിക വെല്ലുവിളി നേരിടുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

തെങ്ങിന് ജൈവവളവും ഹൈബ്രിഡ് തെങ്ങിന്‍തൈകളും വിതരണം

സമഗ്ര നെല്‍കൃഷി വികസനം

കന്നുകുട്ടി പരിപാലനം

കുരുമുളക് തൈകള്‍ വിതരണം

പച്ചക്കറി വിത്ത് വിതരണം

തരിശുഭൂമിയില്‍ പച്ചക്കറി കൃഷി

നടീല്‍ വസ്തുക്കള്‍ വിതരണം

പച്ചക്കറികൃഷിക്ക് കൂലിച്ചെലവ് സബ്സിഡി

പച്ചക്കറി തൈകള്‍വിതരണം

ഗാര്‍ഹിക റിംഗ് കമ്പോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്

കറവപ്പശുക്കള്‍ക്ക് ഉദ്പാദന ബോണസ്

ജലസേചനത്തിന് പമ്പ് സെറ്റ് വിതരണം

വന്യമൃഗശല്യം - ജൈവകീടനാശിനി വിതരണം

സാനിട്ടറി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിനുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം

അപേക്ഷ ഫോറം പേജ് 1,2,3

പേജ് 4,5

പേജ് 6,7