ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു

lap-1കയ്യൂര്‍ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ 2019-20 പദ്ധതിയിലുള്‍പ്പെടുത്തി പ്രൊഫഷണല്‍ കോഴ്സ് പഠിക്കുന്ന എസ്.സി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ലാപ്ടോപ്പ് വിതരണം ചെയ്തു

വോട്ടര്‍ ലിസ്റ്റ് 2020

ബഹു സംസ്ഥാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍റെ 04.01.2020 ലെ ബി1/30139/സം.തി.ക നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം കയ്യൂര്‍ ചീമേനി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് ലഭിക്കുന്നതിനായി ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകvoters list

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2019-20

ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ് 2019-20

അഗതി രഹിത കേരളം 2018

അഗതിരഹിത കേരളം

AFS 2018-19

AFS 2018-19