കവിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

കവിയൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18 പാര്‍ട്ട് 2

അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18 പാര്‍ട്ട് 2

അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

അഡീഷണല്‍ ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ലൈഫ് മിഷന്‍ - അപ്പീല്‍ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക ( അപ്പീൽ 1)

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2016-17

2016-17

കെട്ടിട നികുതി ഇ-പേയ്മെന്‍റ്

കെട്ടിട നികുതി ഇ-പേയ്മെന്‍റ്

ലൈഫ് മിഷന്‍ - കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക

ഓണ്‍ലൈന്‍ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍

ജനന സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
ഹിന്ദു വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്
പൊതു വിവാഹ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്‍മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

Older Entries »