ഇലക്ഷന്‍ 2020 അന്തിമ വോട്ടര്‍പട്ടിക

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Ward 9.1

Ward 9.2

Ward 10

Ward 11

Ward 12

Ward 13

2020 പൊതു തെരഞ്ഞടുപ്പ്- അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

Ward 1

Ward 2

Ward 3

Ward 4

Ward 5

Ward 6

Ward 7

Ward 8

Ward 9, Booth 1

Ward 9, Booth 2

Ward 10

Ward 11

Ward 12

Ward 13

ഇലക്ഷന്‍ 2020 അന്തിമ ലിസ്റ്റ് (സപ്ലിമെന്‍ററി)

ward-1

ward-2

ward-3

ward-4

ward-5

ward-6

ward-7

ward-8

ward-9-1

ward-9-2

ward-10

ward-11

ward-12

ward-13

2020 പൊതു തെരഞ്ഞടുപ്പ്- പുതുക്കിയ കരട് വോട്ടര്‍പട്ടിക

https://drive.google.com/file/d/1QdqSyLswAxMvykbUgt_YpgiarN0fAliZ/view

https://drive.google.com/file/d/1ftPJDoS70z5NE9SUtSOH77a5uLzXxNRA/view

https://drive.google.com/file/d/177f3fJRLF09-LDzpghkDLXzKFlAnDOts/view

https://drive.google.com/file/d/137LCK7jD7say7meCftQfmHrhS4ZbVu2S/view

https://drive.google.com/file/d/1Y3TV7-xNx0EwGgYmJ70RY1n2bpOS1ws1/view

https://drive.google.com/file/d/1phqZn-H0LBkVnMlqZn28kw1vet9spKq8/view

https://drive.google.com/file/d/1BTBfWXwJ2CLMqZzywql-e-tE3fE49z8l/view

https://drive.google.com/file/d/1-Tas62iOO6Bj4cFK7MUYpIyetJ_n44VM/view

https://drive.google.com/file/d/1xugX89YA_lud5GOIGjnLUR68tRAVhfNC/view

https://drive.google.com/file/d/18-Tb0yrKRAK_01ZzuHMSW_9ivppahySG/view

https://drive.google.com/file/d/1AGW26uH81ch5CtSA0fE-PtPgxH40Tf-X/view

https://drive.google.com/file/d/10GqWAp1vkA9bJXf-TIBh8tL_yjDsLZyb/view

https://drive.google.com/file/d/1EtSM8LQ3H2AFuiEo6zZGiZrrn4N-z46V/view

https://drive.google.com/file/d/1qKC8elIKXpxyln-H1bDWTUF9qdAzSd2i/view

ജംഗാര്‍ ക്വട്ടേഷന്‍

e0b495e0b58de0b4b5e0b49fe0b58de0b49fe0b587e0b4b7e0b4a8e0b58de2808d

പുനര്‍ലേലം

lelam

2020-2021 ലേലം

123

456

പുനര്‍ ലേലം

lelam-2

2020-21 പുനര്‍ ലേലപരസ്യം

lelam

ലേലം 2020-21

lelam1

lelam-1