പഴഞ്ഞി സഹകരണ സംഘം-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ക്ഷീരകർഷകർക്കുള്ള പാല്‍സബ്സിഡി-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

പാല്‍ സബ്ബ്സിഡി-ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കർഷകസഭ

കാട്ടകാമ്പാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ കൃഷിവകുപ്പ് മുഖേനയും പഞ്ചായത്ത് മുഖേനയും കർഷകർക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചും കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങള്‍ സംബന്ധിച്ചും എല്ലാ വാർഡുകളിലും കർഷകസഭകള്‍ ആരംഭിച്ചു.karshakasabha

Gramasabha

പ്രധാനമന്ത്രി ശ്രീ.നരേന്ദ്രമോധി യുടെ  അറിയിപ്പ് പ്രകാരംജലസംരക്ഷണ നടപടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട്    കാട്ടകാമ്പാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ  ഗ്രാമസഭ കള്‍ ആരംഭിച്ചു.gramasabha

Beneficiary List 2019-20

bf-list-2019-20-to-website

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

അങ്കണവാടിയിലേക്ക് സാധനങ്ങള്‍ കയറ്റിറക്കു നടത്തുന്നതിനുള്ള ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

അഗതിരഹിതകേരളം പദ്ധതിയിലെ നിലവിലുള്ളതും തുടർസേവനം ആവശ്യമുള്ളതുമായ ആശ്രയ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

അഗതികേരളം പദ്ധതിയിലെ ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

അപ്പീല്‍ അപേക്ഷകളില്‍ അർഹരായവരുടെ ലിസ്റ്റ്

13-ാം പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി - ആസൂത്രണ സമിതി അംഗങ്ങള്‍

ആസൂത്രണസമിതി അംഗങ്ങള്‍

ലൈഫ്മിഷന്‍-ഭൂരഹിതഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിതഭവനരഹിതരുടെ ലിസ്റ്റ്

Older Entries »