വെബ്സൈറ്റുകള്‍

ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
 കാഞ്ഞങ്ങാട് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kanhangadblock
2
കാസര്‍ഗോഡ് ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kasaragodblock
3
മഞ്ചേശ്വരം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/manjeshwarblock
4
നീലേശ്വരം ബ്ലോക്ക്‌ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nileshwarblock
ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വെബ്സൈറ്റുകള്‍
1
 അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/ajanurpanchayat
2
ബദിയഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/badiadkapanchayat
3
ബളാല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/balalpanchayat
4
ബേഡഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/bedadkapanchayat
5
ബേളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/belloorpanchayat
6
ചെമ്മനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chemnadpanchayat
7
ചെങ്കള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/chengalapanchayat
8
ചെറുവത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/cheruvathurpanchayat
9
ദേലംപാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/delampadypanchayat
10
ഈസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/easteleripanchayat
11
എന്‍മകജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/enmakajepanchayat
12
കള്ളാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kallarpanchayat
13
കാറഡുക്ക ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/karadkapanchayat
14
കയ്യൂര്‍ ചീമേനി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kayyurcheemenipanchayat
15
കിനാനൂര്‍ കരിന്തളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kinanoorkarinthalam
16
കോടോം ബേളൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kodombelurpanchayat
17
കുംബഡാജെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kumbadajepanchayat
18
കുമ്പള ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kumblapanchayat
19
കുറ്റിക്കോല്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/kuttikolpanchayat
20
മധൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/madhurpanchayat
21
മടിക്കൈ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/madikaipanchayat
22
മംഗല്‍പാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mangalpadypanchayat
23
മഞ്ചേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/manjeshwarpanchayat
24
മീഞ്ച ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/meenjapanchayat
25
മൊഗരാല്‍ പുത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/mogralputhurpanchayat
26
മുളിയാര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/muliyarpanchayat
27
നീലേശ്വരം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/nileshwarpanchayat
28
പടന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/padnepanchayat
29
പൈവളികെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/paivalikepanchayat
30
പള്ളിക്കര ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pallikerepanchayat
31
പനത്തടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/panathadypanchayat
32
പിലിക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pilicodepanchayat
33
പുല്ലൂര്‍ പെരിയ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/pullurperiyapanchayat
34
പുത്തിഗെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/puthigepanchayat
35
തൃക്കരിപ്പൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/trikaripurpanchayat
36
ഉദുമ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/udmapanchayat
37
വലിയപറമ്പ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/valiyaparambapanchayat
38
വോര്‍ക്കാടി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/vorkadypanchayat
39
വെസ്റ്റ് എളേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്
www.lsgkerala.in/westeleripanchayat