വിലാസം

Kasaragod District Panchayat
Civil Station (P O)
Kasaragod - 671223

കാസര്‍ഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്
സിവില്‍ സ്റ്റേഷന്‍ (പി ഓ)
കാസര്‍ഗോഡ് - 671223