പൊതുവിവരങ്ങള്‍

ജില്ല
:
കാസര്‍ഗോഡ്
വിസ്തീര്‍ണ്ണം
:
1992
വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം
:
16
ജനസംഖ്യ
:
1203342 (2001 സെന്‍സസ്)
പുരുഷന്‍മാര്‍
:
587763 (2001 സെന്‍സസ്)
സ്ത്രീകള്‍
:
615579 (2001 സെന്‍സസ്)
ജനസാന്ദ്രത
:
538
സ്ത്രീ : പുരുഷ അനുപാതം
:
1026
മൊത്തം സാക്ഷരത
:
82.51
സാക്ഷരത (പുരുഷന്‍മാര്‍)
:
88.97
സാക്ഷരത (സ്ത്രീകള്‍)
:
76.29