ലേലം നോട്ടീസ് 2019-20

auction-notice-2019-20

2019-2020 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്


2018-19 വാര്‍ഷിക പദ്ധതി

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്all-wards

ബഡ്ജറ്റ് 2016-17

budjet-2016-17-new

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2017-18

ward-1
ward-2
ward-3
ward-4
ward-5
ward-6
ward-7
ward-8
ward-9
ward-10
ward 11
ward 12
WARD 13
ward-14
ward-15
ward-16
ward-17
ward-18
ward-19
ward-20
WARD 21

ഗുണഭോക്താക്കള്‍ 2014-15

വീട് റിപ്പയര്‍-വനിതാ എസ് സി വിഭാഗത്തില്‍ >>veed-repair-sc-vanitha
വീട് റിപ്പയര്‍-വനിതാ എസ് സി വിഭാഗത്തില്‍  ബ്ലോക്ക്‌ sc-veed-repair-block
വീട് റിപ്പയര്‍-വനിതാ എസ് സി വിഭാഗത്തില്‍  -ജനറല്‍veed-repair-sc-gen
എസ് സി ഭൂരഹിതര്‍  sc-bhoorahithar Read the rest of this entry »

ക്വാറി ലൈസന്‍സുകളുടെ പട്ടിക

പേരും വിലാസവും                                                   കാലാവധി

ഷിഹാബുദ്ദീന്‍                                                        31-3-2014

ചൂരക്കുന്ന് (വീട്)

എടയാറ്റൂര്‍ (പി.ഒ)

വസ്തു നികുതി-അന്തിമ വിജ്ഞാപനം

കരുവാരകുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് വസ്തു നികുതി പരിഷ്ക്കരിക്കല്‍- അന്തിമ തീരുമാനംകേരള സര്‍ക്കാറിന്റെ 14/01/2011 ലെ 20/2011 ത.സ്വ.ഭ.വ(അ) നമ്പര്‍ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച 2011 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (വസ്തു നികുതിയും സേവന ഉപ നികുതിയും സര്‍ചാര്‍ജ്ജും) ചട്ടങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് കരുവാരകുണ്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ഗാര്‍ഹിക-ഗാര്‍ഹികേതര കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കുള്ള വസ്തുനികുതിയുടെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് താഴെ കാണിച്ച പ്രകാരം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു. ഈ നിരക്കുകള്‍ 2011 ഏപ്രില്‍ 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍വരുന്നതാണെന്ന് ഇതിനാല്‍ അന്തിമമായി വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നു. ഈ നിരക്കുകള്‍ 01/04/2011 മുതല്‍ 31/03/2016 വരെ പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് Read the rest of this entry »