ബെനിഫിഷ്യറി ലിസ്റ്റ് 2018-2019

ബെനിഫിഷ്യറി ലിസ്റ്റ് 2018-2019

ക്വട്ടേഷന്‍ നോട്ടീസ്

IcpwIpfw {Kma]©mb¯v

Izt«j³ t\m«okv

A2. 1700/18-19 XnbXn : 21.04.2018

IcpwIpfw {Kma]©mb¯nð DÄs¸« 18 hmÀUpIfnepw IpSnshÅ hnXcWw \S¯p¶Xn\v Pn.]n.Fkv kwhn[m\w LSn¸n¨ hml\ DSaIfnð \n¶pw Izt«j\pIÄ £Wn¨psImÅp¶p. Izt«j³ e`n¡p¶Xn\pÅ Ahkm\ XobXn 28.04.2018 D¨¡v 2 aWn hsc.hniZhnhc§Ä¡v ]©mb¯m^okpambn _Ôs¸SpI. t^m¬ \¼À þ 0471-22110042.

(H¸v)

sk{I«dn

71-ാംസ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷം

20170815_084536

20170815_084542

മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രതിജ്ഞ എടുക്കല്‍

20170815_084953

മാലിന്യത്തില്‍ നിന്നും സ്വതന്ത്ര്യം വിളംബര ജാഥ

20170814_155142

20170814_161745

20170814_155144

ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക new

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ സാധ്യതാ പട്ടികnew

ലൈഫ് മിഷന്‍ മാര്‍ഗ്ഗരേഖ& faqnew