ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

cot-general1

ooru

two-wheeler

e0b495e0b4bfe0b49fe0b4bee0b4b0e0b4bf-e0b48ee0b4b8e0b58d-e0b4b8e0b4bf

KIDARI GENERAL

WATER CONNECTION SC

WATER CONNECTION GENERAL

KUTTI KURUMULAKU

NELKRISHI KOOLICHILAVU

NELKRISHI VIKASANAM

പച്ചക്കറി തൈ

പഠനമുറി എസ് സി

പഠനോപകരണം എസ് സി

പോത്തുക്കുട്ടി എസ് സി

പോത്തുക്കുട്ടി ജനറല്‍

ഫലവൃക്ഷതൈ ജനറല്‍

ബയോഗ്യാസ്

ഭിന്നശേഷിയുളളവര്‍ക്ക് ഉപകരണം

cot-sc

ഭിന്നശേഷിയുളളവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ് സി

വാഴകൃഷി

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എസ് സി

വിവാഹധനസഹായം എസ് സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ് സി

സൈക്കിള്‍ എസ് സി

ലാപ്ടോപ്പ് എസ് സി

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണം അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

building-permit

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17

27anubaddam-cnts

28anubaddam-cnts

30anubaddam-cnts

32anubaddam-cnts

33anubaddam-cnts

34anubaddam-cnts

35anubaddam-cnts

36anubaddam-cnts

37anubaddam-cnts

39anubaddam-cnts

40anubaddam-cnts

41anubaddam-cnts

44anubaddam-cnts

45anubaddam-cnts

46anubaddam-cnts

48anubaddam-cnts

50anubaddam-cnts

51anubaddam-cnts

52anubaddam-cnts

53anubaddam-cnts

54anubaddam-cnts

55anubaddam-cnts

56anubaddam-cnts

anubaddam14

29anubaddam-cnts

12anubaddam

16anubaddam-cnts

18anubaddam-cnts

19anubaddam-cnts

20anubaddam-cnts

21anubaddam-cnts

22anubaddam-cnts

23anubaddam-cnts

24anubaddam-cnts

25-danubaddam-cnts

26anubaddam-cnts

15anubaddam-cnts1

ഔദ്യോഗീക വിഭാഗം

ഔദ്യോഗീക വിഭാഗം

ലൈഫ് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് (അപ്പീല്‍ 2)

landless-homeless

homeless

ലൈഫ്ഭവനപദ്ധതി-കരട് ഗുണഭോക്തൃലിസ്റ്റ്

BOORAHITHAR
BHAVANARAHITHAR

LICENCE 2017-18

LICENCE

പദ്ധതികള്‍ 2017-18

two-wheeler

പദ്ധതികള്‍ 2017-18

A.F.S-2017-18

Income & Expenditure Statement

BALANCE SHEET

Receipt And Payment Statement

Balance Sheet Schedule as On 31-March-2017

Schedule: B-1 Panchayat Fund- General Fund [Code No 310]

SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT

GENERAL LEDGER TRIAL BALANCE

Receipt And Payment Statement Schedules

CASH FLOW STATEMENT