ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2015-16

aims3

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2016-17

aims2

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

aims

ഓഡിറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

aims1

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ്,വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2017-18

al_2017-2018_3501

rptbalancesheetschedule-027615282381287276

ie_2017-2018_350

rptieschedules-07198758330402518

rp_2017-2018_350

rptrpschedules-016601267608668346

rptledgertrialbalance-0501733422977906

rptcashflow-07709682203013953

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017-18

annual_report1

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2018-19

al_2018-2019_350

rptbalancesheetschedule-02942987427977384

rptb1schedule-081609452357268011

ie_2018-2019_350

rptieschedules-05390437744254977

rp_2018-2019_350

rptrpschedules-0585747556668579

rptcashflow-00399282788709755

rptb1schedule-08160945235726801

വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018-19

annual_report2

വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്‍റ് 2019-20

balancesheet1-04257948190068437

balancesheetschedule2-08587177153240023

balancesheetschedule3-043098902794135696

incomeandexpenditure1-06560396108495935

incomeandexpenditureschedules2-025632813225813733

receiptandpayment1-09657309709219112

incomeandexpenditureschedules2-0256328132258137331

trialbalance1-05568675395055988

cashflow1-07626209461085285

MNREGA

MNREGA

Tender Notice

new-doc-2019-11-14-115214_12

e0b487e0b4b0e0b581e0b49ae0b495e0b58de0b4b0e0b4b5e0b4bee0b4b9e0b4a8e0b4824

എസ്.സി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

e0b48ee0b4b8e0b58de0b4b8e0b4bf-e0b4b8e0b58de0b495e0b58de0b495e0b58be0b4b3e0b4b0e0b58de2808de0b4b7e0b4bfe0b4aae0b58de0b4aae0b58d2

എസ്.സി സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

e0b487e0b4b0e0b581e0b49ae0b495e0b58de0b4b0e0b4b5e0b4bee0b4b9e0b4a8e0b4822

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ് 2018-19

cot-general1

ooru

two-wheeler

e0b495e0b4bfe0b49fe0b4bee0b4b0e0b4bf-e0b48ee0b4b8e0b58d-e0b4b8e0b4bf

KIDARI GENERAL

WATER CONNECTION SC

WATER CONNECTION GENERAL

KUTTI KURUMULAKU

NELKRISHI KOOLICHILAVU

NELKRISHI VIKASANAM

പച്ചക്കറി തൈ

പഠനമുറി എസ് സി

പഠനോപകരണം എസ് സി

പോത്തുക്കുട്ടി എസ് സി

പോത്തുക്കുട്ടി ജനറല്‍

ഫലവൃക്ഷതൈ ജനറല്‍

ബയോഗ്യാസ്

ഭിന്നശേഷിയുളളവര്‍ക്ക് ഉപകരണം

cot-sc

ഭിന്നശേഷിയുളളവര്‍ക്ക് സ്കോളര്‍ഷിപ്പ്

വാട്ടര്‍ടാങ്ക് എസ് സി

വാഴകൃഷി

വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് പഠനമുറി എസ് സി

വിവാഹധനസഹായം എസ് സി

വീട് വാസയോഗ്യമാക്കല്‍ എസ് സി

സൈക്കിള്‍ എസ് സി

ലാപ്ടോപ്പ് എസ് സി

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍ അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതര്‍

ഭൂമിയുളള ഭവന രഹിതര്‍