വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

2017-18 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-19 വാര്‍ഷിക റിപ്പോര്‍ട്ട്

AFS(വാര്‍ഷിക ധനകാര്യ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്)

AFS -2017-18

AFS 2018-19

ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌

ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌  2017-18

ഓഡിറ്റ്‌ റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ 2018-19

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചന്‍ വഴി ഭക്ഷണവിതരണം ചെയ്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

ലിസ്റ്റ്

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ -2020 - കരട് - വോട്ടേര്‍സ് ലിസ്റ്റ്

പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ -2020 - കരട് - വോട്ടേര്‍സ് ലിസ്റ്റ്

വാര്‍ഡ് 1
001 സെന്‍റ് തോമസ് യു പി സ്ക്കൂള്‍ ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍ ഓള്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ്
001 സെന്‍റ് തോമസ് യു പി സ്ക്കൂള്‍ ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍ ഓള്‍ഡ് ബില്‍ഡിംഗ്
വാര്‍ഡ് 2

001 സെന്‍റ് ജോസഫ് എല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍ വടക്കേക്കര ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍
002 സെന്‍റ് ജോസഫ് എല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍ വടക്കേക്കര നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍

വാര്‍ഡ് 3

001 സെന്‍റ് ജോസഫ് എല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍ , വടക്കേക്കര , മിഡില്‍ പോര്‍ഷന്‍
002 സെന്‍റ് ജോസഫ് എല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍ , വടക്കേക്കര , വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍

വാര്‍ഡ് 4

കറുകുറ്റി സര്‍വീസ് കോ ഓപ്പറേറ്റീവ് , പന്തയ്ക്കല്‍ ഈസ്റ്റ് പാര്‍ട്ട്

വാര്‍ഡ് 5
സെന്‍റ് ആന്‍റണീസ് ചര്‍ച്ച് സണ്ടേ സ്ക്കൂള്‍ , എടക്കുന്ന് , സൌത്ത് പോര്‍ഷന്‍
002 സെന്‍റ് ആന്‍റണീസ് ചര്‍ച്ച് സണ്ടേ സ്ക്കൂള്‍ , എടക്കുന്ന് , ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍

വാര്‍ഡ് 6
001 ഗവ. യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ പാലിശ്ശേരി (സൌത്ത് പോര്‍ഷന്‍ ) വെസ്റ്റ് വിംഗ്
001 ഗവ. യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ പാലിശ്ശേരി (സൌത്ത് പോര്‍ഷന്‍ ) വെസ്റ്റ് വിംഗ്

വാര്‍ഡ് 7

001 ഗവ. യു.പി.സ്ക്കൂള്‍ പാലിശ്ശേരി (സൌത്ത് പോര്‍ഷന്‍ ) വെസ്റ്റ് വിംഗ്
002 ഫോറസ്റ്റ് റേഞ്ച് ഓഫീസ് ,ഏഴാറ്റുമുഖം

വാര്‍ഡ് 8
001 പാലിശ്ശേരി ഗവ. യു.പി. സ്ക്കൂള്‍ ,പാലിശ്ശേരി , ഈസ്റ്റ് വിംഗ് , ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍
002 പാലിശ്ശേരി ഗവ. യു.പി. സ്ക്കൂള്‍ ,പാലിശ്ശേരി , ഈസ്റ്റ് വിംഗ് , വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍

വാര്‍ഡ് 9

001 ഒ.എല്‍.പി.എച്ച്.എസ്.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ ,എടക്കുന്ന് ,നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍

001 ഒ.എല്‍.പി.എച്ച്.എസ്.യു.പി സ്ക്കൂള്‍ ,എടക്കുന്ന് ,നോര്‍ത്ത് പോര്‍ഷന്‍

വാര്‍ഡ് 10
001 കോരമന അംഗന്‍ വാടി

002 നസ്രത്ത് സ്ക്കൂള്‍ എടക്കുന്ന്

വാര്‍ഡ് 11

001മൂന്നാം പറമ്പ് ചര്‍ച്ച് പാരിഷ് ഹാള്‍
002സെന്‍റ് മേരീസ്എല്‍പിസ്ക്കൂള്‍ കറുകുറ്റിനോര്‍ത്ത്പോര്‍ഷന്‍

വാര്‍ഡ് 12
001 സെന്‍റ് ജോസഫ് ഹൈ സ്ക്കൂള്‍ കറുകുറ്റി ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍

001 സെന്‍റ് ജോസഫ് ഹൈ സ്ക്കൂള്‍ കറുകുറ്റി ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍

വാര്‍ഡ് 13

001 സ്റ്റാര്‍ ജീസസ് ഹൈ സ്ക്കൂള്‍ കറുകുറ്റി
002 സെന്‍റ് മേരീസ് എല്‍ പി സ്ക്കൂള്‍ കറുകുറ്റി , ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍
വാര്‍ഡ് 14
001 എന്‍.എസ് എസ് കരയോഗം ,ആഴകം , ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍
002 നവോദയ ഗ്രന്ഥശാല , ഞാലൂക്കര

003 എന്‍ എസ് എസ് കരയോഗം, ആഴകം, വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍

വാര്‍ഡ് 15

001 ആദം പബ്ലിക്ക് സ്ക്കൂള്‍ കരയാം പറമ്പ് , വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍
002 ആദം പബ്ലിക്ക് സ്ക്കൂള്‍ കരയാം പറമ്പ് , ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍

വാര്‍ഡ് 16
001 സെന്‍റ് ജോര്‍ജ്ജ് യാക്കോബൈറ്റ് ചര്‍ച്ച് സണ്ടേ സ്ക്കൂള്‍ ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍

002 സെന്‍റ് ജോര്‍ജ്ജ് യാക്കോബൈറ്റ് ചര്‍ച്ച് സണ്ടേ സ്ക്കൂള്‍ ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍
വാര്‍ഡ് 17
001 സെന്‍റ് തോമസ് യു പി സ്ക്കൂള്‍ കറുകുറ്റി വെസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍ (ന്യൂ ബില്‍ഡിംഗ് )

002 സെന്‍റ് തോമസ് യു പി സ്ക്കൂള്‍ കറുകുറ്റി ഈസ്റ്റ് പോര്‍ഷന്‍ (ന്യൂ ബില്‍ഡിംഗ് )

AFS 2018-2019

AFS 2017-18

AFS 2018-2019

ബജറ്റ് 2019-2020

budget-2019-2020

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകള്‍

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ അപേക്ഷകളിന്മേല്‍ എടുത്ത നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍

August-September

ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2014-15 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
2015-16 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
2016-17 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2017-18 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2018-19 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

2019-20 ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

കറുകുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഫാറം 16

(ചട്ടം 12(1) കാണുക)

യോഗ്യതാ തീയതി 01/01/2015 അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയും 1994 ലെ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് (സമ്മതി ദായകരുടെ രജിസ്ട്രേഷന്‍) ചട്ടങ്ങള്‍ക്കനുസൃതമായും കറുകുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്റെ എല്ലാ നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളുടേയും കരട് വോട്ടര്‍പട്ടികയുടെ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറായിട്ടുള്ള വിവരം പൊതുജനങ്ങളുടെ അറിവിലേക്കായി ഇതിനാല്‍ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിക്കൊള്ളുന്നു. മേല്‍പറഞ്ഞ ഭേദഗതികളുടെ ലിസ്റ്റ് സഹിതമുള്ള മേല്‍പ്പറഞ്ഞ വോട്ടര്‍പട്ടികയുടെ പകര്‍പ്പ് പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതും ആയത് എന്റെ ആഫീസില് പരിശോധനക്കായി ലഭ്യവുമാണ്.

സ്ഥലം : കറുകുറ്റി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രജിസ്ടേഷന്‍ ആഫീസര്‍

തീയതി:07/09/2015 കറുകുറ്റി

കറുകുറ്റി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടികയ്ക്കായി ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

Older Entries »