കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ്

കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2018-19 ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ്

കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ് അഡീഷ്ണല്‍

2017-18 ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ് അഡീഷ്ണല്‍

കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ്

2017-18-ഗുണഭോകതൃ ലിസ്റ്റ്

കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2017-18 ഡി & ഒ ലൈസന്‍സ് ലിസ്റ്റ്

karukachal-gp-d-o-licence-list-2017-18

കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം 2017

കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം 2017

കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കേരളോത്സവം 2017

കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - വണ്‍ മില്യണ്‍ ഗോള്‍ കാമ്പയിന്‍

വണ്‍ മില്യണ്‍ ഗോള്‍ കാമ്പയിന്‍

വണ്‍ മില്യണ്‍ ഗോള്‍ കാമ്പയിന്‍

ലൈഫ് മിഷന്‍ ജില്ലാ തല അപ്പീലിനു ശേഷമുള്ള അന്തിമ ലിസ്റ്റ്

ഗുണഭോക്തപട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുടുംബത്തിൻ്റെ അതേ റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചതു കാരണം അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ


ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത അന്തിമ ഗുണഭോക്ത മുൻഗണനാ പട്ടിക


ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള അന്തിമ മുൻഗണനാ പട്ടിക


ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അല്ലാത്ത അന്തിമ ഗുണഭോക്ത മുൻഗണനാ പട്ടിക


ഭൂരഹിത ഭവനരഹിതരുടെ ക്ലേശഘടകങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉള്ള അന്തിമ മുൻഗണനാ പട്ടിക


റേഷൻ കാർഡ് നമ്പർ തെറ്റായി രേഖപ്പെടുത്തിയത് കാരണം അന്തിമ പട്ടികയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ടവർ

സദ്ഭരണം - കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

സദ്ഭരണം ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍

കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് കരട് ലിസ്റ്റ് (Second Phase)

ഭൂമിയുള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

കറുകച്ചാല്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ലൈഫ് മിഷന്‍ സര്‍വ്വേ കരട് ലിസ്റ്റ്

സാധ്യതാ പട്ടിക- ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍

സാധ്യതാ പട്ടിക- ഭമിയുളള ഭവനരഹിതര്‍