ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2018/19

1

2

3

4

5

6

7

8

9

102

113

13

142

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2017/18

101

112

121

141

151

162

171

181

191

201

221

231

ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട് 2019/20

6b1

10

111

12

14

15

16

17

18

19

20

22

23

Audit Report 2017/18 and 2018/19

aims

aims1718

AFS 2018/19

balance-sheet

balancesheetschedule

ie-schedule1

ie-statement1

rp-schedule

rp-statement1

rptb1schedule

rptcashbooksummary

rptchequereceivedregistergen9

rptchitta

rptledgertrialbalance

AFS 2017/18

bs-schedule

bs

bs1

cashflow

ie-schedule

ie-statement

r-p-schedule

rp-statement

trial-balance

കാര്‍ത്തികപ്പളളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് -പുറമ്പോക്ക് രജിസ്റ്റര്‍

karthikappallygpgmailcom_20200803_190401

karthikappallygpgmailcom_20200803_190535

karthikappallygpgmailcom_20200803_190605

karthikappallygpgmailcom_20200803_190624

karthikappallygpgmailcom_20200803_190645

karthikappallygpgmailcom_20200803_190704

karthikappallygpgmailcom_20200803_190721

karthikappallygpgmailcom_20200803_190736

സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം 17/04/2020- 20/04/2020

document14

സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണം 13/04/2020-16/04/2020

document13

സൌജന്യ ഭക്ഷണ വിതരണലിസ്റ്റ് 11/04/2020 മുതല്‍ 12/04/2020 വരെ

document12

Older Entries »