ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക www.lsgelection.kerala.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റില്‍ ലഭ്യമാണ്

എ. ബി. സി. എ. ആർ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി

കരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചാത്തിൽ എ. ബി. സി. എ. ആർ മോണിറ്ററിംഗ് സമിതി രൂപീകരിച്ചു .
നടപടിക്രമം
കമ്മറ്റിതീരുമാനം

കരൂര്‍ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - ഓണ്‍ലൈന്‍ ടാക്സ് പെയ്മെന്‍റ് സംവിധാനം

ഓണ്‍ലൈനായി ബില്‍ഡിംഗ് ടാക്സ് അടവാക്കുവാന്‍ ചുവടെ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്ന വെബ്സൈറ്റ് സന്ദര്‍ശിക്കുക
www.tax.lsgkerala.gov.in

വിവിധ അപേക്ഷ ഫോറങ്ങള്‍

1.Ownership Certificate

2.Residential Certificate

3.Numbering Of Buildings

4.Development Permit

5.Building Permit

6.Title Transfer

7.Renewal of permit

8.Permit below 60 Square meter

9.Permit for residential building below 100 square meter

Annual Financial Statement 2012-13, 2013-14 , 2014-15 , 2016-17 , 2017-18 & 2018-19

1. Balance Sheet Schedule as On 31-March-2013
2. Receipt And Payment Statement Schedules
For the period from 01-April-2014 To 31-March-2015

3. Receipt And Payment Statement Schedules
For the period from 01-April-2013 To 31-March-2014

4. Receipt And Payment Statement Schedules
For the period from 01-April-2012 To 31-March-2013

5. Receipt And Payment Statement
For the period from 01-April-2014 To 31-March-2015

6. Receipt And Payment Statement
For the period from 01-April-2013 To 31-March-2014

7. Receipt And Payment Statement
For the period from 01-April-2012 To 31-March-2013

8. Income & Expenditure Statement
For the period from 01-April-2014 to 31-March-2015

9. Income & Expenditure Statement
For the period from 01-April-2013 to 31-March-2014

10. Income & Expenditure Statement
For the period from 01-April-2012 to 31-March-2013

11.SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT For the period from 01-April-2014 to 31-March-2015
12.SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT For the period from 01-April-2013 to 31-March-2014
13.SCHEDULES OF INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT For the period from 01-April-2012 to 31-March-2013
14.SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENT As on 31-March-2015
15.SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENTAs on 31-March-2014
16.SCHEDULES OF BALANCE SHEET STATEMENTAs on 31-March-2013
17.BALANCE SHEET 2014-15
18.BALANCE SHEET 2013-14
19.BALANCE SHEET 2012-13
20.Balance Sheet Schedule as On 31-March-2015
21.SCHEDULES OF BALANCE SHEET As on 31-March-2014
22. Schedule-balance-sheet 2016-17
23.Balancesheetschedule 2016-17
24.Cash-book-summary 2016-17
25. Cashflow2016-17
26. Income-and-expenditure-schedule 2016-17
27. Income-and-expenditure-statement2016-17
28. Ledgertrialbalance 2016-17
29. Receipt-and-payment-schedules 2016-17
30. Receipt-and-payment-statement 2016-17
31. Rptbalancesheetabstact 2016-17
32. Abstract Of Asset & Liability 2017-18
33. Abstract Of Income & Expenditure 2017-18
34. Abstract Of Receipt & Payment 2017-18
35. Cash Flow Statement 2017-18
36. Trial Balance 2017-18
37. Schedule Of Income & Expenditure 2017-18
38. Schedule Of Receipt & Payment 2017-18
39.Schedule Of Asset & Liability 2017-18
40.Shedule of Balancesheet Statement 2017-18
41.Annual_Report 2017-18
42.Audit Report 2017-18
43.Abstract Of Asset & Liability 2018-19
44.Abstract Of Income & Expenditure 2018-19
45.Abstract Of Receipt & Payment 2018-19
46.Schedule Of Income & Expenditure 2018-19
47.Schedule Of Income & Expenditure 2018-19
48.Schedule Of Receipt & Payment 2018-19
49.Schedule Of Receipt & Payment 2018-19
50.Schedule Of Asset & Liability 2018-19
51.Schedule Of Asset & Liability 2018-19
52.Schedule Of Asset & Liability 2018-19
53. Cash Flow Statement 2018-19
54.Trial Balance 2018-19
55.Annual_Report 2018-19
56.Audit Report 2018-19

വിവരാവകാശ നിയമം 2005 - വിവരങ്ങള്‍ ഔദ്യോഗിക വെബ് സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച്

1.ജീവനക്കാരുടെ അധികാരങ്ങളും കര്‍ത്തവ്യങ്ങളും


2. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പഞ്ചായത്ത് ജീവനക്കാര്‍ ചുമതലകള്‍ നിറവേറ്റുന്നതിന് നല്‍കിയിട്ടുള്ള വകുപ്പ് തല നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍/മാനദണ്ഡങ്ങള്‍/സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവുകള്‍ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശങ്ങള്‍


3.വാര്‍ഷിക ബഡ്ജറ്റ് 2014-15


4. ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ജീവനക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍


5.വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികളുടെ സബ് സിഡികള്‍ - നടത്തിപ്പു രീതി ഗുണഭോക്താക്കളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങള്‍


6.2013-14 വര്‍ഷത്തെ വിവിധ ധനസഹായ പദ്ധതികള്‍


7.2013-2014 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് പണം കണ്ടെത്തിയ രീതി


8.2013-2014 സാമ്പത്തിക വര്‍ഷത്തെ പദ്ധതികള്‍ക്ക് പണം കണ്ടെത്തിയ രീതി


9. ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രവര്‍ത്തനാനുമതി പത്രം നല്‍കിയിട്ടുള്ള ക്വാറി, ഡി & ഒ ലൈസന്‍സികളുടെ പട്ടിക