ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട്

കാരോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ ഓഡിറ്റ് റിപോർട്ടുകൾ   ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക

കാരോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിലെ വാർഷിക ധനകാര്യ പത്രിക  ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

പഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2020 - കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക

1

കാരോട്  ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന്‍റെ അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക

  • കാരോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്‌
  • കാരോട് വില്ലജ് ഓഫീസ്
  • പാറശ്ശാല ബ്ലോക് ഓഫീസ്
  • നെയ്യാറ്റിന്‍കര താലൂക്ക് ഓഫീസ്
  • തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത്

എന്നിവിടങ്ങളില്‍ 01/10/2020 ല്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അന്തിമ വോട്ടര്‍ പട്ടിക  ഓണ്‍ലൈണ്‍ ആയി ലഭിക്കുന്നതിന്  താഴെ കാണുന്ന  ഇമേജില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. election_icon

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക 2019 -2020

ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക 2019 -2020

ജനപ്രതിനിധികള്‍

പുതിയ ഭരണസമിതി അധികാരത്തില്‍