കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍- സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ പുതുക്കിയ പേര് വിവരം

Click Here

കമ്മ്യൂണിറ്റി കിച്ചണ്‍- സൌജന്യ ഭക്ഷണം നല്‍കുന്നവരുടെ പേര് വിവരം

click-here

2018-19 വര്‍ഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

2018-2019 വര്‍ഷത്തെ ഭരണ റിപ്പോര്‍ട്ട്

കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് 2019-20 ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

ps_page-0002

കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണം സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകളുടെ 2019 ആഗസറ്റ് മാസത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

കെട്ടിടനിര്‍മ്മാണം സംബന്ധിച്ച അപേക്ഷകളുടെ 2019 ആഗസറ്റ് മാസത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണാനുമതി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

111-0011

ലേലപരസ്യം

notice4

നികുതി കുടിശ്ശിക നിവാരണ ക്യാമ്പ്

നികുതി കുടിശ്ശിക നിവാരണ ക്യാമ്പ്

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ അപേക്ഷകളിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ട പുതിയ അപേക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച അപ്പീലുകൾ 28.12.2018 ന് കരിമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച് അദാലത് വഴി പരിശോധിച്ച് തീർപ്പുകല്പിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി 24.12.2018 ന് 5 മണിക്ക് മുൻപായി അപേക്ഷ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
1. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.
2. അദാലത്തിനു നൽകുന്ന പരാതിയിൽ പരാതിക്കാരന്റെ പേര്, പെൻഷൻ ഇനം, ആധാർ നമ്പർ/ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ പകർപ്പ്, പരാതിയുടെ ചുരുക്കം, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് വാർഡ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. പരാതികൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വ്യക്തമായ രേഖകൾ സഹിതം വേണം സമർപ്പിക്കാൻ