കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണാനുമതി അപേക്ഷകളുടെ വിവരങ്ങള്‍

111-0011

ലേലപരസ്യം

notice4

നികുതി കുടിശ്ശിക നിവാരണ ക്യാമ്പ്

നികുതി കുടിശ്ശിക നിവാരണ ക്യാമ്പ്

പെന്‍ഷന്‍ അദാലത്ത്

സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ അപേക്ഷകളിൽ നിരസിക്കപ്പെട്ട പുതിയ അപേക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച അപ്പീലുകൾ 28.12.2018 ന് കരിമ്പുഴ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ വെച്ച് അദാലത് വഴി പരിശോധിച്ച് തീർപ്പുകല്പിക്കുന്നതാണ്. അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി 24.12.2018 ന് 5 മണിക്ക് മുൻപായി അപേക്ഷ പഞ്ചായത്ത്‌ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.
1. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ നിരസിക്കുകയും ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമേ അദാലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ.
2. അദാലത്തിനു നൽകുന്ന പരാതിയിൽ പരാതിക്കാരന്റെ പേര്, പെൻഷൻ ഇനം, ആധാർ നമ്പർ/ അംഗീകൃത തിരിച്ചറിയൽ രേഖയുടെ പകർപ്പ്, പരാതിയുടെ ചുരുക്കം, പഞ്ചായത്തിന്റെ പേര് വാർഡ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്.
3. പരാതികൾ അത് പരിഹരിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വ്യക്തമായ രേഖകൾ സഹിതം വേണം സമർപ്പിക്കാൻ

2018-19 വര്‍ഷത്തെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

ഗുണഭോക്തൃപട്ടിക

താല്‍ക്കാലിക ഓവര്‍സിയര്‍ നിയമനം

kgp1

ബഹു.മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധി

kgp1

കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2017-18 വര്‍ഷത്തെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - 2017-18 വര്‍ഷത്തെ അന്തിമ ഗുണഭോക്തൃ പട്ടിക

കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ലൈഫ് പദ്ധതി-സാധ്യതാപട്ടിക

സ്വന്തമായി ഭൂമി ഉള്ള ഭവനരഹിതർ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക.

സ്വന്തമായി ഭൂമിയും ഭവനവും ഇല്ലാത്തവരിൽ നിന്നും തിരഞ്ഞെടുത്ത ഗുണഭോക്താക്കളുടെ പട്ടിക

കരിമ്പുഴ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

ഭൂമി ഉള്ള ഭവന രഹിതര്‍

ഭൂരഹിത ഭവന രഹിതര്‍