കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കരട് വോട്ടർ പട്ടിക 2019-2020

Karimba Gp-Beneficiary list-2019-2020

All beneficiary lists 2019-20

Karimba Gp-Beneficiary list-2018-19

All beneficiary-2018-19

ലൈഫ് അപ്പീല്‍-കരട് ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്

 • ഭൂമിയുള്ള ഭവനരഹിതര്‍
 • ഭൂരഹിത  ഭവനരഹിതര്‍
 • ലൈഫ് മിഷന്‍ കരട് പട്ടിക

  ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍

  ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകള്‍

  കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്-2015 ഇലക്ഷന്‍ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക പ്രസിദ്ധികരിക്കുന്നത്


  കരിമ്പ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഇലക്ഷന്‍ 2015 ലേക്കുള്ള 1 മുതല്‍ 17 വരെയുള്ള വാര്‍ഡുകളിലെ കരട് വോട്ടര്‍ പട്ടിക ലിസ്റ്റും ഫോറം3 എന്നിവ

  karimba grama panchayath benifishery list 2014-2015

  ward1-new-list1veedu-rpr-wdw1veedu-rpr-gnl1vazha-wn1vazha1thengu-wn1thengu4sthalam-to-sc-st1scholarship1sc-water-connection1sc-veedu-repair2sc-veedu-nirmanam1nellu-win1nellu1muttakozhi-vanitha1muttakozhi-sc1latrine-sc1latrine-gnl1knr-rpr1kavungu-wn1karshika-upakaranam1kannukutty-wn1kamukekalitheetta3kalitheetta1kalitheeta-wn1jalasejana-kinar1house-rep1handicaped-swayamthozhil1biogasastraya-veedu1asraya-sthalam-vangal1aadu-vanitha1

  വിവരാവകാശം നിയമം 2005….

  ഗുണഭോക്തൃ ലിസ്റ്റ്
  _img_0001

  ജീവനക്കാരുടെ ചുമതലകളും കര്‍ത്തവ്വ്യങ്ങളും

  microsoft-word-office-orde